• www.ikf.ir

   

   

 • پایه گذار آیکیدو سنتی در ایران 

  بسمه‌ تعالي‌

  استاد "محمد عرب‌ سرخی" در اول‌ تيرماه‌ سال ‌1373 و در سن ‌17سالگي‌ ورزش‌ حرفه‌اي‌ را با دو رشتة "كشتي‌ كچ" و "وادوريو كاراته" بطور همزمان‌ در "كميتة رزمي‌ مساجد" و تحت‌ نظارت‌ مسئول سبك "رزم انتظاران"، جناب‌ آقاي‌ استاد "ابوالفضل‌ صديق" داراي‌ دان8 و جناب‌ آقاي‌ استاد "حاج‌ احمد علمايي" داراي‌ دان7‌ و به‌ مربيگري‌ جناب‌ آقاي‌ استاد "فضل ا... سالك‌ زماني" داراي‌ دان‌3 آغاز نموده‌ و پس‌ از مدت‌5 سال‌ تمرين‌ مداوم‌ و هرروزه‌ كه‌ جمعه ها را نيز در بر مي‌گرفت‌ بهمراه‌ مربي‌ گرامي‌ و همچنين‌ دوستان‌ هم‌ رشتة خود يكي‌ از قويترين‌ گروه هاي‌ كميتة‌ رزمي‌ مساجد را در "مسجد حضرت‌ ابوالفضل‌ (ع)" و "باشگاه هدايت" تشكيل‌ داده‌ بودند‌. در زمان‌ تمريناتش‌ در اين‌ دو رشته‌ احساس نمود نيازمند به‌ شیوة‌ دیگری می باشد كه‌ در آن‌ بيشتر به‌ دفاع‌ شخصي‌ و تدافع‌ در قبال‌ حملات‌، پرداخته‌ شده‌ باشد‌ و با زمينه‌اي‌ كه‌ در دفاع‌ شخصي هاي‌ رشتة‌ كشتي‌ كچ داشت‌ و معرفي‌ رشتة "آي‌كي‌دو" (روش‌ هماهنگي‌ روح) از طرف‌ مربي اش‌ كه‌ رشته ‌اي‌ نو پا بود و در مكانهاي‌ بسيار معدود آموزش‌ داده‌ مي شد، در آغاز زمستان‌ سال ‌1377 با ثبت‌ نام‌ در كلاس‌ آي‌كي‌دوي "باشگاه‌ فرهنگي‌ ورزشي‌ شهيد بهشتي" به مربيگري‌ جناب‌ آقاي‌ استاد "ناصر شكوه فر" داراي‌ دان‌1 به‌ تمرين‌ رشتة آي‌كي‌دو با علاقه‌اي‌ دو چندان‌ در كنار رشته ‌هاي‌ كشتي‌ كچ‌ و كاراته‌ پرداخت‌.
  بعد از گذشت‌ مدت‌ كوتاهي‌ مطلع‌ گشتند كه‌ يكي‌ از دوستان‌ مربیشان‌ كه‌ دارندة دان3ی جهاني‌ رشتة‌      آي‌كي‌دو است‌‌ از كشور ژاپن‌ به‌ ايران‌ نقل‌ مكان‌ كرده‌ است. موقعيتي‌ فراهم‌ گشت‌ تا آن شخص‌ به‌ باشگاه‌ ایشان آمده‌ و با وي‌ به‌ تمرين‌ بپردازند‌ و اين‌ مسبب‌ ديدارها و ارتباطهاي‌ بعدي‌ با او گرديد.
  در همين‌ اثناء كه‌ موفق‌ به‌ دريافت‌ كمربند قهوه‌اي‌ وادوریو كاراته در تاريخ 15/2/1378 نيز گشته‌ بود،‌ اولين‌ دورة‌ همايش‌ كشوري‌ آي‌كي‌دو را نيز در پيش‌ رو داشتند كه‌ با هماهنگيهايي‌ كه‌ با يكي‌ از اساتيد ژاپني به‌ نام‌ جناب آقاي استاد "هارايوشي‌ هوريكوشي" دارندة  دان‌7 سبك‌ آي‌كي‌دو از سازمان‌ جهاني‌ آن یعنی "همبو دوجو" شده بود‌ و ايشان‌ نيز قول‌ همكاري‌ و آمدن‌ به‌ ايران‌ را تا چند سال‌ براي‌ رشد و فراگيرتر كردن‌ اين‌ رشتة جذاب‌ داده‌ بود، در هفتم تيرماه‌ سال‌ 1378 در چند باشگاه‌ بصورت‌ نمايش‌ فنون، توضيح‌ فلسفة آي‌كي‌دو و آشنا سازی افراد و بالاخص‌ رزمي‌ كاران با این شیوه‌ برگزار گرديد.
  تمرينات‌ فراوان در رشتة آي كي دو، علاقة‌ روز افزون‌ و آمادگي‌ اي‌ كه‌ با خود از دو رشتة قبلي‌ بهمراه‌ داشت‌ باعث‌ گردید تا‌ گواهینامة دان‌1 خویش را در مورخ‌ 15/12/1378 از فدراسيون‌ ورزشهاي‌ رزمي‌ اخذ نماید‌.
  با تجربيات‌ جديد و علميتري‌ كه‌ نسبت‌ به‌ فنون‌ آي‌كي‌دو در دومين‌ دوره‌ همايش‌ كشوري‌ در پنجم تيرماه‌ سال ‌1379 تحت نظارت شيهان هوريكوشي كسب‌ نمود و فعاليتهاي‌ بيشتر خود، توانست‌ در تاريخ‌ 15/1/1380 گواهینامة‌ دان‌2ی فدرال‌ را هم دريافت‌ دارد‌.
  سومين‌ دورة‌ همايش‌ كشوري‌ آي‌كي‌دو به‌ مورخ‌ 8/4/1380 در"مجموعة‌ ورزشي‌ شهيد كبكانيان" در حالي‌ برگزار گشت‌ كه‌ يك‌ بخش‌ آن‌ ملاقات اساتيد، برجستگان‌ و هنرجويان‌ رده‌هاي‌ بالاي‌ فدراسيون كاراته‌ با شيهان هوريكوشي براي‌ معرفي‌ و نمايش‌ دادن‌ شيوه‌ و كارايي‌ سبك‌ آي‌كي‌دو و در بخش‌ دوم‌ كه‌ با حضور خانواده‌ها و تماشاچيان‌ صورت‌ مي‌پذيرفت‌ براي‌ آشنايي‌ بيشتر آنها و همچنين‌ تقويت‌ بار فني‌ خود هنرجويان‌ بود.
  با توجه به تعاملات خوب و فعالیتهای قابل توجهی که با فدراسیون کاراته صورت داده بودند در پانزدهم آذرماه سال 1380، استاد عرب سرخی موفق به اخذ اولین گواهینامة مربیگری در زمینة آي‌كي‌دو بطور موقت از آن فدراسیون گردید.
  در مورخ‌ 1/10/1380 فعاليت‌ مربيگري‌ آي‌كي‌دوي‌ خود را در "باشگاه‌ فرهنگي‌ ورزشي‌ نصر" كه‌ متعلق‌ به‌ "نيروي‌ هوايي‌ سپاه‌ پاسداران"‌ بود آغاز نموده و با‌ این کار اولین گام در راه تعلیم و پرورش هنرجویانی مشتاق و فهیم را برداشت.
  ‌ فعاليت‌ در باشگاه فرهنگی ورزشی نصر را در تاريخ 1/2/1381 به "مؤ‌سسة فرهنگي‌ ورزشي‌ برق‌ تهران" منتقل ساخته‌ تا بتواند بطور گسترده‌تر، در فضایی مناسبتر و با امکانات بهتر تعالیم خود را انتقال دهد.
  عضويت‌ در كميته ‌هاي‌ فني، اداري و‌ مالي،‌ و مربيان‌ سبك‌ آي‌كي‌دو اولين‌ سِمتهايي‌ بودند كه‌ با توجه‌ به‌ فعاليت‌ چشمگير وی‌ در 5/2/1381 در سبك‌ به‌ ایشان‌ محول گشت و از اين‌ زمان‌ بود كه‌ در بخش‌ اداري‌ ورزش‌ نيز قدم‌ گذاشت‌.
  آنها چهارمين‌ دورة همايش‌ كشوري‌ آي‌كي‌دو را نيز مطابق‌ با روال‌ سالهاي‌ گذشته‌ در ششم‌ تيرماه‌ سال ‌1381 با حضور استاد‌ هوريكوشي‌ در"سالن‌ شهيد افراسيابي" واقع‌ در "مجموعة ورزشي‌ شهيد شيرودي" برگزار نمودند كه‌ در حضور خانواده‌ها و علاقمندان‌ حاضر در سالن‌ در همين‌ مكان‌ ایشان آزمون‌ دان‌1 جهاني‌ وی‌ و دو تن‌ ديگر از دوستانش را نيز بعمل‌ آورد و پس‌ از عزيمت‌ به‌ ژاپن‌ مدارکشان كه‌ شامل‌ گواهینامة‌ بين‌ المللي‌ دان‌، شناسنامة‌ ورزشي‌ آي‌كي‌دو و كارت‌ عضويت‌ در سازمان جهاني‌ آي‌كي‌دو بود را برايشان‌ ارسال‌ داشت.
  پس‌ از آن‌ او‌ مسئوليت‌ خود را سنگينتر ديده‌ و تمريناتش‌ را جدیتر و مسر‌انه ‌تر دنبال‌ نمود،‌ تا اينكه‌ در تاريخ ‌27/10/1381 گواهینامة دان‌3 فدرالش را در رشتة آي‌كي‌دو توانست‌ اخذ کرده و در همین زمان در کلاسهای مربیگری درجة3ی آن نیز حاضر گشت.
  چند هفته‌ بعد يعني‌ در نيمة بهمن‌ماه ‌1381 مسئوليت‌ آي‌كي‌دوي حوزة جنوب‌ شرق‌ استان‌ تهران‌ به‌ وی‌ پيشنهاد گشت‌ و با پذيرفتن‌ آن‌ در اين‌ بخش‌ نيز آغاز به‌ كار نمود.
  در تاريخ ‌1/12/1381 دومين‌ كلاس‌ آي‌كي‌دوي‌ خود را در "مجموعة ورزشي‌ حجاب" كه‌ متعلق‌ به‌ "تربيت‌ بدني‌ بانوان‌ استان‌ تهران" بود افتتاح‌ كرده‌ و به‌ گسترش‌ بيشتر اين‌ رشتة‌ زيبا پرداخت‌.
  پس از آن دریافت گواهینامة مربیگری درجة3ی آي‌كي‌دو از فدراسیون ورزشهای رزمی که بصورت دائم صادر گردیده بود، در مورخ 27/1/1382 اطمینان خاطر دو چندانی را برای طی مسیر انتقال اطلاعات و تجربیاتش به علاقمندان این هنر ارزشمند، ایجاد کرد.
  بعد از چند ماه‌ در تاريخ‌ 3/5/1382 در كلاسهاي‌ داوري‌ درجة‌3ی آي‌كي‌دو شركت‌ كرده‌ تا تواناییهای خود را بالاتر برده و در این زمینه نیز به کارگیری نماید.
  باتوجه‌ به‌ حركاتي‌ كه‌ در آي‌كي‌دو با سلاحهاي‌ "جُو" (چوب) و "بُوكِن" (شمشير چوبي) كه‌ نمادي‌ از سلاحهاي‌ حقيقي‌ هستند انجام‌ می شد، تمرين‌ نمودن‌ در سبك "‌اي‌آي‌دو" (روش‌ هماهنگي‌ وجود) يعني‌ همان‌ اجراي‌ فرمهايي‌ با شمشير سامورايي‌ را در اول‌ مهرماه ‌1382 نزد جناب‌ آقاي‌ استاد "سليمان‌ مهديزاده" پیش گرفت كه‌ ایشان داراي‌ دان‌7 اي‌آي‌دو و دان‌3 "كِن‌ دو" و مسئول‌ سبك‌ اي‌آي‌دو و كِن‌ دو (سامورايي)‌ ايران‌ می باشد.‌
  10 روز بعد براي استاد عرب سرخی موقعيتي‌ فراهم‌ شد تا با توجه‌ به‌ سابقة طولاني‌ اي‌ كه‌ در حدود 10 سال‌ در رشته‌ هاي‌ كشتي‌ كچ‌ و وادوریو كاراته داشته‌ و امكان‌ دادن‌ آزمون‌ نيافته‌ بود‌، در آزمون‌ دان‌1 و همچنين‌ كلاسهاي‌ مربيگري‌ درجة‌3ي كاراته‌ شركت‌ نمايد.
  دریافت گواهینامة داوری درجة3ی آي‌كي‌دو در بیست و سوم مهرماه 1382 مدرکی دیگر بر کوششهای    بی شاعبة و اشتیاق برای بالاتر بردن تواناییهای فنی او، بشمار می رفت.
  پس‌ از گذشت‌ يك‌ ماه‌ از تمريناتش‌ در سبك‌ اي‌آي‌دو احساس‌ كرد‌ تا با به‌ تمرين‌ پرداختن‌ در سبك‌ "كِن‌دو" (شيوة‌ شمشير) كه‌ روش‌ مبارزاتي‌ با "شيناي" (نوعي‌ سلاح‌ كه‌ از چهار بريدة‌ چوب "بامبو" ساخته‌ مي‌شود.) و نمادي‌ از مبارزة‌ واقعي‌ با شمشير واقعي‌ در مقابل‌ حريف‌ است‌ و از زره‌ مخصوصي‌ در آن‌ استفاده‌ مي‌شود مي‌تواند‌ در شيوه ‌هاي‌ رزمي‌ بالاخص‌ شيوه‌ هايي‌ كه‌ از لحاظ‌ اجرا به‌ فنون‌ آي‌كي‌دو نزديك‌ هستند و به‌ آن‌ كمك‌ مي‌كنند، معلومات فنی خود را بالا برده، به‌ همين‌ جهت‌ به‌ آن‌ نيز مشغول‌ گردید‌.
  در 19 آذر‌ سال ‌1382 فدراسيون‌ ورزشهاي‌ رزمي‌ كلاسهايي‌ را براي‌ مربيگري‌ درجة‌2 برپا ساخت كه‌ آي‌كي‌دو يكي‌ از سبكهاي‌ حاضر در آن‌ بود. او نيز توفيق‌ شركت‌ در آن‌ را يافته‌ و با موفقيت‌ اين‌ كلاسها را پشت‌ سر گذاشت.
  در راستاي‌ هدفي‌ كه‌ داشت و آن‌ چيزي‌ جز افزايش‌ توان‌ علمي‌ و فني‌ خود در سبكهاي‌ رزمي‌ مخصوصاً‌ سبكهاي‌ ژاپني‌ كه‌ كمك‌ كننده‌ به‌ سبك‌ مورد علاقه‌ و علم‌ زندگي‌ بخش‌ خويش‌ يعني‌ آي‌كي‌دو نبود، راه‌ فراگيري‌ سبك "‌جودو" (طريقت‌ نرمي) را در آغازين‌ روز دیماه‌ 1382 در پيش‌ رو قرار داده‌ و نزد جناب‌ آقاي‌ استاد "عطاءا... عباس‌ نژاد" دارندة‌ دان‌6 اين‌ رشته‌ و از مربيان‌ تيم‌ ملي‌ جودو كشورمان‌ به‌ آن‌ هم‌ مشغول‌ گشت‌، تا اينكه‌ گواهینامة‌ دان‌1 كارته‌‌ نيز در 2/12/1382 به‌ دستش‌ رسيد و مسبب‌ اميدواري‌ بيشتري‌ برای تمرينات‌ كاراته‌اش‌ در کنار ديگر رشته‌ ها چون‌ قبل‌ از آن‌ گشت‌.
  شروع‌ مربيگري‌ در"مجتمع‌ ورزشي‌ شهداي‌ شهرداري‌ تهران" كه‌ وابسته‌ به "شهرداري منطقة ‌12" مي‌شد را در تاريخ ‌19/2/1383 و در امتداد بسط‌ و توسعة‌ تربيت‌ افراد علا‌قمند و مشتاق‌ به‌ اين‌ رشتة مهيج‌ در برنامة كاري‌ خود قرار داد.
  تمایل وی به کسب تجربیات هرچه بیشتر باعث گردید تا با توجه به فعالیتهای بی شاعبه و گسترده، پس از تعاملات خوب و سازنده با مسئول سبک "ذن شین کای" جناب آقای استاد "محمود ولی مرادی" که دارای دان6 می باشد، مدرک دان2 خود را به تاریخ 25/3/1383 از آن سبک اخذ نماید.
  اولين‌ دورة مسابقات "آواسه" (هماهنگي)ی‌ آي‌كي‌دو كه‌ براي‌ نخستين‌ بار در جهان‌ در كشورمان‌ ابداع‌ گشته‌ و بدست‌ خودمان‌ قوانين‌ و چهار چوبة آن‌ طراحي‌ و تدوين‌ شده‌ بود در 5/4/1383 بصورت‌ استاني‌ در تهران‌ برگزار گرديد كه‌ در آن‌ هنرجويان‌ ايشان توانستند از مجموع‌ حدود 35 مدال، 25 مدال‌ كه ‌14 مدال‌ طلا، 9 مدال‌ نقره‌ و 2 مدال‌ آن‌ برنز بود را از آن‌ خود كرده و از وی نيز در همين‌ مسابقات‌ تقدير بعمل‌ آمد.
  پس‌ از گذشت‌ اندك‌ زماني‌ در بيست‌ و سوم‌ همان‌ ماه‌ مسئوليت‌ دبيري‌ سبك‌ آي‌كي‌دو بر عهدة او‌ گذاشته‌ شد و با اين‌ اتفاق‌ وظيفه‌ و فشار كاري‌ بيشتري‌ را بر دوش‌ خود احساس‌ نمود.
  با برنامه‌ريزيهايي‌ كه‌ در مدت‌ كوتاهي‌ پس‌ از ابلاغ سِمَت دبیری او‌ گردید، پس از وقفه ای یک ساله، سبک آي‌كي‌دو را برای برپايي‌ پنجمين‌ دورة همايش‌ كشوري‌ كه‌ قرار بود در 17/7/1383 صورت‌ بپذيرد مهيا ساخته‌ و مطابق‌ با موعد مقرر و با مسئوليت‌ وی اين‌ مراسم‌ بزرگ‌ را با حضور آي‌كي‌دوكاراني‌ از شهرستانهاي‌ مختلف‌ به‌ انجام‌ رساندند‌.
  شايد تصور مربیگری در اولين‌ مكاني‌ كه‌ براي‌ تمرینات آي‌كي‌دو به آن پا گذاشته‌ و ثبت‌ نام‌ نموده‌ بود‌،  از سويي‌ برايش‌ غير قابل‌ باور و از سويي‌ ديگر هيجان ‌انگيز بود، اما چنين‌ رقم‌ خورد كه‌ در دهم‌ ديماه ‌1383 با توجه‌ به‌ درخواست هنرجویان و احساس‌ نياز در وسعت‌ بخشيدن‌ به‌ فعاليتهایش‌، چهارمين‌ كلاس‌ خود را در باشگاهی‌ كه‌ با آشنايي‌ آي‌كي‌دو چشم‌ به‌ دنيايي‌ ديگر باز كرده‌ بود‌ يعني‌ "باشگاه‌ فرهنگي‌ ورزشي‌ شهيد بهشتي" كه زير مجموعة "بنياد شهيد و امور ايثارگران" مي شد دایر ساخت.
  پس‌ از گذشت‌ حدود دو ماه‌ و نيم‌ در مورخ‌ 21/12/1383 كه‌ دومين‌ دورة‌ مسابقات‌ آواسة آي‌كي‌دو بصورت‌ استاني‌ در تهران‌ برگزار گشت‌، با شركت‌ دادن ‌19 نفر از هنرجويان‌ كلاسهاي‌ خود در اين‌ رقابتها، 14 نفر از ايشان‌ توانستند موفق‌ به‌ دريافت ‌21 مدال‌ از مجموع‌ حدود 40 مدال‌ توزيع‌ شده‌ گردند كه‌ از مدالهاي‌ اخذ شده 11 مدال‌ آن‌ را طلا، 5 مدال‌ را نقره‌ و 5 مدال‌ را برنز تشكيل‌ مي‌دادند.
  تمایل شخص مسئول سبک ذن شین کای به فعالیت ایشان در عرصۀ مربیگری این رشته باعث گردید در تاریخ 25/3/1384 گواهینامة مربیگری عملی درجة3ی خود را از آن سبک اخذ نماید.
  مطابق‌ با هماهنگيهاي بعمل آماده با سازمان ‌‌جهاني‌ آي‌كي‌دو و جناب آقاي استاد "هارواُ ايشيگاكي" دارندة دان7 آن در ژاپن؛‌ براي‌ برگزاري‌ آزمون‌ جهاني‌، حضور در برپايي‌ ششمين‌ دورة همايش‌ سراسري‌ سبك‌ آي‌كي‌دو و همچنين‌ ارائة‌ گزارش‌ عملكرد این سبك‌ به‌ وی، جناب آقاي استاد "تاكشي‌ كاسودا" دارندة‌ دان‌5 بهمراه جناب آقاي استاد "تانو ایچي" دارندة دان4 این رشته بعنوان نماينده به‌ ايران‌ عزيمت‌ كرده،‌ و با برنامه‌ريزي‌اي‌ كه‌ توسط‌ استاد عرب سرخی‌ بعنوان مسئول‌ برگزاري‌ اين‌ همايش‌ برای یک هفته حضور ایشان در کشورمان صورت‌ پذيرفته‌ و از طريق‌ مسئول‌ روابط‌ بين‌ الملل‌ سبك‌ به‌ ژاپن‌ از پيش‌ اعلام‌ گشته‌ بود، استاژهاي‌ گوناگوني‌ در جهت بهبود و افزایش سطح علمی و فنی‌ هنرجويان‌ رده‌هاي‌ مختلف‌ و همچنين‌ مربيان‌ ترتیب داده شد و در تاريخ‌ 20/5/1384 كه‌ روز برگزاري‌ آزمون‌ جهاني‌ معین گردیده بود، با تأخير دو ساله‌ در برگزاري‌ آن‌، در "مجموعه‌ ورزشي‌ حجاب" ‌ بهمراه‌ دو تن‌ ديگر از دوستان،‌ موفق‌ به‌ قبولي‌ در آزمون‌ دان‌2 خود گشته‌، چهار نفر از هنرجويان‌ ایشان نيز قبولي‌   دان‌1 جهاني‌ خود را اخذ كردند و در فرداي‌ آن‌ نيز در همان‌ مكان،‌ همايش‌ پاياني‌ سبك‌ برگزار گرديد كه‌ نمايندگان‌ كشور عراق‌ نيز در آن‌ حضور داشتند. قابل‌ توجه‌ اينكه‌ رضايت‌ بالاي‌ استاد كاسودا از برنامة نمايشی‌ فنی گروه تحت سرپرستی‌ وی‌ و همچنین آزمون‌ او‌ در روز قبل‌ از آن‌ خستگي‌ چند وقتة تداركات‌ اين‌ همايش‌ را از بدنش‌ خارج‌ نمود.
  تفكر گسترش آي‌كي‌دوی صحيح و آشنايي بيشتر جامعه با اين رشته باعث گرديد تا در ابتدايين روز ديماه 1384 در "مجموعه فرهنگي ورزشي شهيد چمران" يا همان "بولينك عبدوه" سابق كه وابسته به "بنياد جانبازان و مستضعفان" بود، كلاس ديگري براي علاقمندان و مشتاقان داير نمايد.
  در بیست و پنجم تیرماه سال 1385 تمایل به اخذ مدارج بالاتر در رشتة ذن شین کای، کسب گواهینامة دان3ی آن سبک را برایش بهمراه داشت.
  مدت زماني انديشة چگونگي انتقال اطلاعات صحيح و سريع در زمينة ‌ آي‌كي‌دو و سازماندهي علمي و عملي آن، ذهن مرا به خود مشغول كرده بود، تا اينكه با بررسي شرایط و امکانات، و برنامه‌ريزي دقيق و احساس نيازهايي كه از جامعه مشاهده داشت، در مورخ 30/5/1385، و مقارن با مبعث پيامبر معظم اسلام "صلوات ا... و سلامهُ عليه" و در سالروز تولد خود، "مدرسة آي‌كي‌دو جمهوري اسلامي ايران" را با راه اندازي دفتر و آكادمي، سايت و فروشگاه توليدات مدرسة آي‌كي‌دو افتتاح نموده و مورد بهره برداري علاقمندان قرار داد.
  در جهت تخصصيتر كردن آموزش آي‌كي‌دو براي كودكان و نوجوانان و با توکل به خداوند متعال در اول اردیبهشت سال 1386، كلاس ديگري در مجموعة ورزشي حجاب تشكيل داده و پذيراي مشتاقان و فرزندان جامعة اسلامي خود و دوستداران آي‌كي‌دو گشت تا با كاشتن بذر آن و آموزش شكوفه هاي اميد، بتواند درختان پربار و ثمري را براي آيندة بهتر و درخشانتر آي‌كي‌دوی مملكت خود رقم زند.
  درخواستها و پیگیریهای مکرر هنرجویان و والدین ایشان برای کسب اطلاعات مکتوب و موثق واژگان کاربردی و مراتب فنون آزمونهای رده ای در مدرسة آي‌كي‌دو ، و نیز تمایل علاقمندان به این رشتۀ اصیل و مفرح، او را بر آن داشت تا در نیمة خردادماه 1386 با تحقیقات و پژوهشهای بی شاعبه و طاقت فرسا، خود را ملزم به تألیف کتابی مجمل در آن ارتباط نموده و راه نیل به هدف والای افزایش بار علمی و آگاهیهای مخاطبان را با این عمل مهم و تأثیرگذار بطور بنیادین هموار سازد.
  با هماهنگيهاي بعمل آمده با يكي از اساتيد برجستة آي‌كي‌دو كه آخرين شاگرد مستقيم استاد بزرگ و فردي ژاپني الاصل و مقيم كشور آمريكا بود به نام جناب آقاي استاد "گَكو هُمّا" دارندة دان7 سبك آي كي دو، در تاريخ 13/4/1386 وی وارد ايران شده و در چند روزي كه ميهمان ایشان بود آموزه ها و فنون اصيلي را به هنرجويان آي‌كي‌دو در ايران آموخته و در كلاسهاي پر بار خود از فلسفه و پيدايش اين شيوه متعالي و سنتي سخن گفته و خاطرات خود با استاد بزرگ و نحوه آموزش وي را بازگو كرد.
  در راستای ارتقاء درجة مربیگری و افزایش بار فنی در سبک ذن شین کای، در مورخ 25/4/1386 گواهینامة مربیگری عملی درجة2 را نیز اخذ نمود.
  فعاليت در "مؤسسة فرهنگي ورزشي پيام" كه وابسته به "وزارت مخابرات و ارتباطات" بود، با توجه به نوع نگاه وی به اين هنر و آينده نگري، ‌و ايجاد اشاعه و گسترش آي‌كي‌دوی اصيل، در اول شهريورماه سال 1386 در برنامة كاري و آموزشي ایشان قرار گرفت.
  در تاريخ 30/6/1386 با تلاشهايي كه در ارتباط با ارتقاء رده و پيشبرد دانش و مهارت خود در هنر رزمي كاراته نمود، آزمون دان2ی اين رشته را با موفقيت پشت سر گذاشته و به آن درجه نائل آمد.
  براي نظارت و بررسي و همچنين تهية گزارشاتي از آي‌كي‌دوي جمهوري اسلامي و ارائه به سازمان جهاني آن (همبو دوجو) و شخص استاد موريترو وِشيبا، جنابان آقاي استاد "تاکشی كانازاوا" دارندة دان6 و آقاي استاد "كانوكه" دارندة دان5 آي‌كي‌دو در تاريخ 9/9/1386 به ايران عزیمت کرده و در صبح روزي كه همايش آي‌كي‌دو در آن براي اجرا برنامه ريزي شده بود، آزمونهاي بين المللي را نيز برگزار نمودند كه تعداد 9 نفر از 12 نفر شركت كنندة در آزمون را هنرجويان استاد عرب سرخی شامل شده، كه موفق به اخذ قبولي در آن گرديدند.
  با دعوتی که برای بیست و پنجم  آذرماه 1386 از اساتید برجستۀ رشته های گوناگون رزمی و همچنین  وی، در مورد حضور بهم رساندن در همایش بزرگ رزمی ایران که از طرف "تربیت بدنی صدا و سیما" و "شورای پیشکسوتان و نام آوران هنرهای رزمی ایران" بطور مشترک ترتیب داده شده بود، صوزت پذیرفته بود،  پس از اجرای برنامه های متنوع و نمایشهای برخی گروه های رزمی از جمله گروه ایشان، از شرکت کنندگان در آن مراسم با اعطای لوح سپاسی تقدیر به عمل آمد.
  در بهار سال 1387 با تماس تلفني اي كه با ایشان برقرار شد اتفاق جالبي از لحاظ مربيگري براي او به وقوع پيوست و آن اين بود كه يكي از مديران مهد كودكي موسوم به "مهد مولود"، با وی مکالمه کرده و برگزاري كلاسهاي آموزشي آي‌كي‌دو براي كودكان و خردسالان آن مهد را تقاضا نمود و با جلسات پياپي و برنامه‌ريزي مدون در آغازين روز خردادماه ،‌ تدريس اين هنر جذاب و مفرح براي نوباوگان مشتاق آن، عملي گشت و مدتي در خدمت ايشان بوده و به تدريس آي‌كي‌دو پرداخت.
  اندك زماني بعد از آن، با برنامه‌ريزيهايي منسجم و تماسهايي كه به اتفاق يكي از دوستان با شيهان هوريكوشي برقرار كردند، از وي و همسرش بنام خانم "يوكو هوريكوشي" كه خود از اساتيد آي‌كي‌دو و دارندة دان4 اين رشته بود دعوت بعمل آورده و در تاريخ 20/3/1387 پذيراي اين دو استاد گرانقدر در ايران شدند. پس از مدت چند روزي كه از قبل روند امور در آن مشخص شده و در مكانها و باشگاه هاي مختلفی در خدمت ايشان          علی الخصوص شخص استاد هوریکوشی بوده و از وجود وی بهره برداري لازم را می نمودند؛ در چهارمین روز  برنامه ها که اختتامیة آنهم محسوب می شد، همايشي را با حضور خانواده ها تدارك كرده بودند و قرار بود طبق روال كاري و اخلاقي وي، در همان روز و در همان مكان و در مقابل حضار پس از اجراي نمايشها، آزمونهاي دانهاي بين المللي1 تا 3 را نیز اخذ نمايد، كه سه نفر از آزمون دهندگان دان1 را هنرجويان استاد عرب سرخی شامل بوده و تنها آزمون دهندة دان3 شخص او به شمار مي رفت. اجراي نمايشهاي فنی مدرسة آي‌كي‌دو كه اکثریت تعداد هنرجوی شرکت کننده را در همايش به خود اختصاص داده بود، در بخشهاي متفاوت بويژه در بخش نمايش طنز و خنده دار فنی كودكان، نظر ايشان را بسيار جلب نمود و در پایان با اخذ آزمون و اعلام قبولي وی و ديگر آزمون دهندگان بالاخص هنرجويان ایشان، ‌آرامش و تسکین وافري را در آنها ایجاد نمود.
  با تداک نمودن و مهیا ساختن فضایی مناسب در مؤسسة فرهنگی ورزشی برق تهران برای برگزاری اولین دورة همایش آي‌كي‌دوی مدرسة آي‌كي‌دو در بیست و چهارم مردادماه 1387، که مصادف با ایام نیمة ماه شعبان و ولادت منجی عالم بشریت نیز می شد و اعلام آمادگی برخی اساتید و باشگاه های دیگر جهت حضور و اجرای نمایش در این مراسم، و حضور عده ای از علاقمندان و خانواده های هنرجویان برای آشنایی بیش از پیش با این شیوه و فعالیتهای این مدرسه و مشاهدة تواناییهای آي‌كي‌دوکاران آن که با ضبط تلویزیونی این برنامه نیز همراه بود، صفحة رنگین و پر بهرة دیگری از عملکرد موفق ایشان ورق خورد.
  پس از مراجعت استاد هوریکوشی به كشور خود، ژاپن؛ در مورخ 4/7/1387 ایشان مدارك بين المللي دان3ی وی و دانهای1 هنرجویانش را برايشان ارسال نموده و باعث مسرت و خوشحالی زاید الوصفی در آنها گردید.
  وی بسیار مشتاق بود تا اطلاعاتی در ارتباط با شاخة علمی ماساژ ورزشی کسب کرده و به آگاهیهای خود بیفزایم که در مورخ 15/7/1387 با اطلاع رسانی ادارة کل تربیت بدنی استان تهران به او و چندی دیگر از مربیان برجسته ورزشی در کارگاه علمی آموزشی آن که زیر نظر یکی از برجسته ترین اساتید دانشگاهی اداره  می گشت و وی از معدود متخصصان و فعالان این شاخه در تیمهای ملی محسوب می شد، شرکت نموده و پس از گذراندن آموزشهای تئوری و عملی چند روزه نائل به اخذ گواهینامة مربوطه گردید.
  با هماهنگيهاي بعمل آمده با استاد عرب سرخی و درخواستي كه در جهت آموزش آي‌كي‌دوي اصيل و  اطلاع رساني اين هنر مفرح و كاربردي از طرف سیمای جمهوري اسلامي ايران مطرح شده بود منجر به انعقاد قراردادي در اول آبانماه 1387 مابين مدرسة آي‌كي‌دو و سيماي جمهوري اسلامي گرديد كه اين امر مسبب آغاز ضبط و پخش برنامه هايي متوالي بصورت آموزشي و نمايشي از آي‌كي‌دوي اين مدرسه و شخص وی در شبكه هاي ماهواره اي جام جم1، 2 و 3 گشته كه موجبات آشنايي بيش از پيش هموطنان، ايرانيان مقيم خارج از كشور و حتي افراد علاقمند كشورهاي مختلف در اقصا نقاط جهان را فراهم آورد و آي‌كي‌دوی ايران بالاخص مدرسة آي‌كي‌دو را به جهانيان معرفي نمود.
  پیگیریها و شکایتهای مداوم او طی سالهای پس از گذراندن دورة مربیگری درجة2ی آي‌كي‌دو سرانجام موجب گردید تا فدراسیون ورزشهای رزمی در سوم خردادماه 1388، پس از مدت زمان طولانی شش سال، گواهینامة آن را صادر کرده و به ایشان ارائه نماید.
  کسب مدرک دان4 سبک ذن شین کای در تاریخ 25/09/1388 افتخاری دیگر در تحصیلات ورزشی وی بشمار   می رفت.
  با گذراندن دورة کلاسهای مربیگری درجة2ی فدراسیون کاراته در 25/10/1388، توانست در راه تداوم پیشرفت مدارج رشتۀ کاراته پابرجایی خود را نشان داده و تعاملات خود را در آن رابطه نیز بیشتر سازد.
  در همان تاریخ یعنی بیست و پنجم دیماه با اخذ گواهینامة مربیگری عملی درجة1 از سبک ذن شین کای، گامی دیگر از ارتقاء درجات خود را هم پشت سر نهاد.
  در بیستم اردیبهشت ماه سال 1389 با توجه به در شُرُف برگزاری بودن دورة مربیگری درجة1 فدراسیون ورزشهای رزمی و تمایل دبیر محترم آن فدراسیون به حضور وی در دوره مذکور، به علت گستردگی فعالیتهای ایشان؛ او نیز در آن دوره شرکت کرده و با موفقیت از آن فارغ گردید.
  با توجه به درخواست برخی دوستان و هنرجویان وی نسبت به راه اندازی کلاسهای آي‌كي‌دو در دیگر نقاط و احساس نیاز به بسط و توسعة فعالیتها و اهداف والای مدرسة آي‌كي‌دو، در مورخ 1/4/1389 هشتمین و نهمین کلاس را در "مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر" که زیر "مجموعة ستاد فرماندهی نیروی انتظامی" می باشد و نیز "مجموعة ورزشی ترهنده" برقرار ساخته و درست پس از یک ماه، در اول مرداد 1389 فعالیت دهمین کلاس را در "باشگاه ورزشی معرفت" آغاز نمود.
  با تلاشهای بی شاعبه ای که در راستای گسترش فعالیتهای منسجم و سازماندهی شدة مجموعة آي‌كي‌دو نموده و در بخش کلان این رشته مد نظر قرار داده و مجوزی که از "ادارة کل تربیت بدنی" اخذ کرده بود، اولین مؤسسة مرتبط با آن، موسوم به "مؤسسة فرهنگی ورزشی آي‌كي‌دو ایرانیان" را در تاریخ 13/5/1389 در ایران بصورت رسمی و قانونی پایه گذاری نموده و در "اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری" که زیر مجموعۀ "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" می باشد به ثبت رساند.
  در مورد دورة مربیگری درجة2ی کاراته شوق و شعفش هنگامی تکمیل گردید که گواهینامة آن در تاریخ 18/5/1389 صادر گشته و به دستش رسید.
  زحمات و پشتکار بی دریغ ایشان در ادامة به رسمیت رساندن مجموعة تشکیلات و فعالیتهای مدرسة آي‌كي‌دو برای رفاه حال آي‌كي‌دوکاران و آي‌كي‌دو دوستان، بویژه فعالان در مدرسة آي‌كي‌دو؛ پس از ثبت مؤسسة فرهنگی ورزشی آي‌كي‌دو ایرانیان، موجب گردید که با اخذ مجوزی مجزا از ادارة کل تربیت بدنی، دومین مؤسسة فعال در خصوص آي‌كي‌دو در کل کشور را در مورخ 23/5/1389 تحت عنوان "مؤسسة فرهنگی ورزشی مدرسۀ آي‌كي‌دو ایرانیان" به صورت رسمی و قانونی به ثبت رسانده و اعلان نماید.
  دو روز پس از آن پیگیریهای مسئول سبک ذن شین کای سرانجام به ثمر نشست و در بیست و پنجم مردادماه مدارک فدرال دانهای استاد عرب سرخی و برخی دیگر از فعالان آن سبک که مهمترین آنها دان4 وی بشمار می رفت، صادر گشته و به آنها ارائه گردید.
  پس از آموزش به نونهالان در مهد کودک و کلاسهای ویژه؛ چند سالی بود که ارائه و تعلیم شیوه و مکتب آي‌كي‌دو در سیستم آموزش و پرورش کشور، در جهت روی آوردن نوجوانان و جوانان محصل به ورزش و سبکی از فعالیتهای بدنی که بر خلاف شیوه های دیگر دریچه ای به سوی مشی و منشی متفاوت را تداعی می ساخت، و آمادگی و آرامش توأم با اخلاق عالیه و ظلم ناپذیری به آن معنا می بخشید، ذهن وی را به خود مشغول ساخته بود؛ تا اینکه با تماس و تمایل یکی از دوستان، که خود از مدیران یکی از دبیرستانهای فعال بود و چند سال قبل از آن به این رشته پرداخته و به دلیل مشکلات و مشغله ها از آن دور شده بود، در آغاز مهرماه 1389 اولین گام در راه بسط و توسعة این شیوه را با برنامه‌ريزيهایی مدون و چندساله برای مدت زمان تحصیل دانش آموزان در مقطع متوسطه برداشته و با کمال اشتیاق در آن مدرسه که موسوم به "خرد ورزان" بود، در مورخ بیست و دوم مهرماه به آموزش آکادمیک و پایه ای آي‌كي‌دو همت ورزید.
  با اين‌ اوصاف‌ وی در راه‌ كسب معارف و درون مایه، و‌ علوم‌ و فنون‌ شیوه های‌ گوناگون‌ هنرهای رزمي‌ خود را در آغاز راه‌ ديده‌ و براي‌ رسيدن‌ به‌ قله‌ هاي‌ معرفت و دانش‌، و مهارت‌ يافتن‌ در بكارگيري‌ آنها راه‌ بس‌ سخت‌ و دشواري‌ را در پيش‌ روي‌ خويش‌ حس‌ مي‌نمايد‌ كه‌ با توكل‌ به‌ خداوند متعال‌ كه‌ هر چه‌ داريم‌ از لطف‌ بي‌ منتهاي‌ اوست‌، و هم‌ و غم‌ هر چه‌ بيش‌ از پيش‌ خود سعي‌ در هموار كردن‌ و پیمودن این مسیر پر فراز و نشیب می نماید.  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰
 •