پرش به اول صفحه
آرشیو اخبار
|
تقویم ورزشی
|
مجلات
|
قوانین بازنشر
|
همکاری با ما
|
درباره ما
|
تماس با ما
|
ثبت نام
Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی
صفحه نخست
۱۱ اسفند ۱۳۹۹, ساعت ۱۰:۳۸
سایت هنرهای رزمی اولین و بزرگترین مرجع معرفی اساتید و گسترش هنرهای رزمی در ایران
 •  در رﻓﺘﮕﯽ و آﺳﯿﺐ  ﺷﺎﻧﻪ

  ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎ ھﻤﺎن دررﻓﺘﮕﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺳﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎزو از ﺣﻔﺮه، ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی در ورزﺷﮑﺎران ﺑﺸﺪت ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و از ﻋﻠﻞ ﺷﺎﯾﻊ درد ﺷﺎﻧﻪ در ورزﺷﮑﺎران اﺳﺖ. ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر در رﻓﺘﮕﯽ وﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﺮدد. 96% ﻣﻮارد ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ، ﺑﺎﻻﯾﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در 85% ﻣﻮارد ﺳﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎزو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺎﻧﻪ 45-50% از ﻣﻮارد ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺪن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ.

  آﻧﺎﺗوﻣﯽ 

  ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ از ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﺮﺑﺰرگ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎزو داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﮔﻠﻨﻮﺋﯿﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺘﻒ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﭙﺴﻮل ﻣﻔﺼﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﻔﺮه ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻻﯾﻪﻋﻀﻼت ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﻤﻘﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ را ﻋﻀﻼت ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﺷﺎﻧﻪ ( Rotator cuff ) ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ 4 ﻋﻀﻠﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻣﻔﺼﻞﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻔﺼﻞ را از اطﺮاف ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺎﻧﺪوﻧﮫﺎی اﯾﻦ ﻋﻀﻼت ﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮل ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ در ھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ. ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ را ﻋﻀﻠﻪ دﻟﺘﻮﺋﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ www.honarhayerazmi.com

  ﺑﯾوﻣﮑﺎﻧﯾﮏ ورزﺷﯽ

  ھﺮ ﻧﯿﺮوی وارده در ورزش ﺑﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ در رﻓﺘﮕﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺷﻮد.ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ در رﻓﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺷﻠﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. در ﺑﮫﻢ ﺧﻮردن ﺷﺪﯾﺪ در ورزش رﯾﺴﮏ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ھﺮ ﻧﻮع ورزﺷﯽﮐﻪ در آن در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ ﺷﺪه و ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺑﺎزو ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل دررﻓﺘﮕﯽ زﯾﺎداﺳﺖ ﻣﺜﻞ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری، ﺷﯿﺮﺟﻪ.

                

  ﺷرح ﺣﺎل

  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮع دررﻓﺘﮕﯽ را ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع دررﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺖ ھﻨﮕﺎم ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﻣﻌﻤﻮﻻً دررﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ و آرﻧﺞ ﺑﺎز و ﺑﺎزو ﺑﻪ ﺧﺎرج ﭼﺮﺧﯿﺪه و دور از ﺑﺪن اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ اﻓﺘﯿﻢ. دررﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮو از روﺑﺮو در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﺑﺪن و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﭼﺮﺧﯿﺪه اﺳﺖ رخ ﻣﯽ دھﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﺘﻤًﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دررﻓﺘﮕﯽ ﺧﻠﻔﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪ. دررﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺎدر اﺳﺖ.ﺳﺎﺑﻘﻪ دررﻓﺘﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

  ﻣﻌﺎﯾﻧه

  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دررﻓﺘﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد درد ﺷﺪﯾﺪی دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮان ﻣﻔﺼﻞ را ﺣﺮﮐﺖ داد. در دررﻓﺘﮕﯽ ﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺮ ﺑﺎزو را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺎھﺶ دارد. ﺑﺨﺼﻮص در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج ( abduction ) و ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ داﺧﻞ ( internal rotation ) . ﻓﺮد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎزو را در ﺣﺎﻟﺖﮐﻤﯽ دور از ﺑﺪن و ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.

  دررﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﮑﻠﺘﺮی از ﻗﺪاﻣﯽ دارد. ﺑﺎزو ﻣﻌﻤﻮﻻً در وﺿﻌﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ داﺧﻞ و در ﮐﻨﺎر ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص در ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ.ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

  ﺗﺻوﯾرﺑرداری

  رادﯾوﮔراﻓﯽ:

  ﻧﻤﺎی Anteroposterior : ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢْ30-45 ﺧﻢ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺘﻒ وی ﻣﻮازی ﮐﺎﺳﺖ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ AP در ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺘﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮ ﺑﺎزو و ﺣﻔﺮه ﮔﻠﻨﻮﺋﯿﺪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ در رﻓﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﮑﺲ AP در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن دارد دررﻓﺘﮕﯽ ھﺎی ﺧﻠﻔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﺪ.ﻧﻤﺎی طﺮﻓﯽ ( lateral ) :ﻧﻤﺎی AP ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ دررﻓﺘﮕﯽ دارﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. اﻣﺎ ﻧﻤﺎی طﺮﻓﯽ ﺟﮫﺖ آن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.

  ام ار آی:

  در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎرﮔﯽ رﺑﺎطﮫﺎی ﻋﻀﻼت ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪه ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺷﺎﻧﻪزﯾﺎد اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﮫﺒﻮد ﻧﯿﺎﺑﺪ ﯾﺎ درد رﻓﻊ ﻧﮕﺮدد MRI ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ آﺳﯿﺐ اﯾﻦ رﺑﺎطﮫﺎ ﻻزم اﺳﺖ.

  ﭼناﻧﭽﻪ ﮔﺎدوﻟﯿﻨﯿﻮم MRI اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.سایت هنرهای رزمی

  درﻣﺎن

  ﻓﺎز ﺣﺎد:

  ﺑﻌﺪ از ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 1-3 ھﻔﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﺪاژ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎی داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﻔﺎﺻﻞ آرﻧﺞ – ﻣﭻ دﺳﺖ و دﺳﺖ اﻧﺠﺎم دھﺪ.درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز

  زﯾﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ در ورزش ﺧﺎص ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ.

  ﻓﺎز ﺑﮭﺑودی:

  ﺑﻌﺪ از دوره ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزی ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮔﺮدد ( ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ )در اﻓﺮاد ﭘﯿﺮ ﺑﻌﺪ از 1 ھﻔﺘﻪ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺮوع ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻔﺼﻞ ھﺴﺘﻨﺪ. ھﺪف از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎرج 30 درﺟﻪ و ﺟﻠﻮ آوردن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 90 درﺟﻪ در ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ اول و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ 40 درﺟﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﺑﺎﻻ آوردندﺳﺖ تا 240 درﺟﻪ در ﺳﻪ ھﻔﺘﻢ دوم اﺳﺖ. درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﯽ در ﻣﻮرد ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎز ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻋﻼﻣﺘﺪار ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

  ﻓﺎز ﻧﮕﮭدارﻧده:

  در اﯾﻦ ﻓﺎز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل وزن و ﺣﺮﮐﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﯾﮏ ورزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎزﮔﺷت ﺑه ﺗﻣرﯾﻧﺎت

  • ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن رﻓﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﮫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از در رﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً دو اﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه زﻣﺎن ﻧﯿﺎزدارد.

  ﻋوارض

  • آﺳﯿﺐ ﻋﺮوﻗﯽ _ ﻋﺼﺒﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎزو و ﺑﺪﻧﺒﺎل دررﻓﺘﮕﯽ

  • آﺳﯿﺐ ﻋﻀﻼﻧﯽ ھﻤﺮاه ﻋﻀﻼت ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎزو

  • ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ھﻤﺮاھﯽ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و در رﻓﺘﮕﯽ ﺷﺎﻧﻪ

  •اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ در رﻓﺘﮕﯽ ھﺎی ﻣﮑﺮر : ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻓﺮاد زﯾﺮ 18 ﺳﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در رﻓﺘﮕﯽ ﻗﺪاﻣﯽ رخ دھﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺠﺪد آن ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﻪ اﻟﯽ ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮔﺮدد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺮدن ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ دارﯾﻢ.

  ﭘﯾش آﮔﮭﯽ

  ﺳﻦ ﺑﺮوز اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮوز ﻣﺠﺪد اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮوز ﻣﺠﺪد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ رخ دھﺪاﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻣﺠﺪد ﺗﺎ 90% ﻣﯽ رﺳﺪ در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی 40 ﺳﺎل رﯾﺴﮏ ﺑﺮوز ﻣﺠﺪد 10-15% ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﻏﻠﺐ ﺑﺮوزھﺎی ﻣﺠﺪد در ﻋﺮض 2 ﺳﺎل اول ﺑﻌﺪ از آﺳﯿﺐ اوﻟﯿﻪ رخ ﻣﯽ دھﺪ.

   

  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰
  پزشکی ورزشی چیست؟
  پزشکی ورزشی چیست؟
  طب ورزش چیست ؟
  انواع آسیبهای ورزشی
  انواع آسیبهای ورزشی
  انواع آسیبهای ورزشی
  جلوگیری از آسیبهای ورزشی
  جلوگیری از آسیبهای ورزشی
                                         


سایت هنرهای رزمی-هنرهای رزمی-کیوکوشین کاراته-قوی ترین سبک رزمی جهان- معنی اصطلاحات در کیوکوشین-عکس رزمی-فیلم مسابقات کیوکوشین - تاریخچه کیوکوشین-مسابقه کیوکوشین بانوان-کیوکوشین چیست ؟ - کیوکوشین کاراته -قوی ترین سبک رزمی جهان-سازمان کیوکوشین اویاما-Black Belt- kyokushin-سایر ورزشها--کاراته کیوکوشین کاراته-صحنه هایی از کیوکوشین کاراته-ویکی‌پدیا-اطلاعات-کیوکوشین-سبک‌های کاراته-هنرهای رزمی-ژاپن-ژاپنی-کره ای-کیوکوشین کای کان کاراته-کیوکوشین کای کان-دانلود کیوکوشین کای کاراته-دانلود-اپلیکیشن-اندروید-ورزشی-اوکیناوا-سبک‌های هنرهای رزمی ترکیبی-ورزش در ژاپن-ورزش‌های ابداع‌شده در ژاپن-ورزش‌های المپیک تابستانی-مهمترین استادان وقت کاراته-کنوا مابونی-فوناکوشی-هنر رزمی-گنوا ناکازونه-تایرا شینکن-استاد هنرهای رزمی سنتی اوکیناوا- هنرهای رزمی سنتی-وادوریو کاراته-بنیان‌گذار کاراته مدرن-هنرهای رزمی چینی-کنپو-اوکیناوای-گیچین فوناکوشی-مهمترین مبارزان کاراته-فیلم‌های سینمایی رزمی-شوتوکان-اوتسوکا هیرونوری-ضربه زدن-فنون گلاویزی-دفاع شخصی-هنرجویان کاراته-بازی‌های آسیایی-بازی‌های جهانی-فلسفی-تکنیک‌های مبارزه‌ای-چهار سبک اصلی-پایه گذار کاراته-شوری‌ته-استاد فقید-سبک‌های کنترلی-سبک‌های غیر کنترلی-سبک‌های رینگی-گوجوریو-وادوریو-سبک‌های مهم در کاراته-شیتوریو-فرهاد وارسته-کان ذن ریو-بنیان گذار-راه صلح-ناهاته در کاراته-اویاما-تجربیات اویاما-کاتا در کاراته-کاتا-فدراسیون جهانی-مسابقات کاراته-فدراسیون جهانی کاراته-قوانین مسابقات-جیسن کاراته-مبارزات کنترلی و غیرکنترلی-ماسوتاتسو اویاما-انشین-جودو-فدراسیون کاراته ایران-راهنمای تصویری قوانین کاراته-هنرهای رزمی هندی-هنرهای رزمی اندونزی-رزم بدون سلاح-مشت-ضربه پا-سرشاخ-پا-لگد-شوت-بوکسینگ-کیک بوکسینگ-قفل مفصل-جوجیتسو-کوراش-زیرگیری-تندر-بزکش-کردن گیری-خاک شدن-خاک کردن-مبارزه-فایت-فایتر-مبارز-رزمنده-دررو دروکذدن-بارای-گدان بارای-ضربه دست-سوکی-آشی-هارا-هاراگیری-گانمن-شوتو-تیغه دست-تیغه پا-شمشیرزنی-سامورایی-شمشیر سامورایی-گلاویز-سلاح تمرینی-باشگاه-فشار دست-اوس-شیهان-سن سی-شی هان- سنسی-کانچو-سوسویی-سوسای-سن پای-تویی شو-آمادگی جسمانی-آمادگی رزمی-جوجیتسو برزیلی- برزیلی-گریسی-رینگ-تای چی چوان-ووشو-تکواندو-پومسه-ساندا-روسی-قربانوف-بدون دستکش-فول کنتاکت-کنتاکت-کیک-جیت کاندو- بروسلی-اسامی روسای فدراسیون ورزشهای رزمی-کمیته های ستادی-هیات-هیات رزمی-دان10-دان 9-دان 8-دان 7-دان 6-دان5-شالبند-کمربند مشکی-کمربند سیاه-خط-خان دوازده-خان-موی تای-انجمن-کاسویا-ماسائو کاگاوا-میکیو یاهارا-اساتید رزمی-JKS-دوجو-هونبو-باشگاه رزمی-باشگاه-بدنسازی-پرورش اندام-فیتنس-عضله سازی-عضله-نیرو-ماتسویی-ناکامورا-کانامورا-تزوکا-آشی هارا-ماتسوشیما-تیم ملی-کیمه-ذان شین-ذن شین-شین-شین ذن-ماگسو-ذهن-یوگا-کتاب-مقاله-پزشکی ورزشی-پزشکی-درد-درمان-خون دماغ-دانستنیهای رزمی-تقویم ورزشی-مسابقات-مسابقه-بین المللی-استاژ-آزمون-بونکا-رینگی-یامه-مربی-انواع,سبکهای,کاراته-تاریخچه کیک بوکسینگ-تاریخچه کاراته-تاریخچه بوکس-کیک بوکسینگ در ایران-رشته کیک بوکسینگ-کیک بوکسینگ ترکیبی-آشنایی با کیک بوکسینگ-Full Contact Karate-ضربه ناک اوت-ناک اوت-زانو-آرنج-ام پی- سیکن-کیک بوکسورها-بازی,های,داخل,سالن,آسیا/ملی,پوشان,کیک,بوکسینگ,ایران,فرد-بازی های داخل سالن-indoors games-in doors-واکو-بازی های داخل سالن-تایلند-تای بوکس-رقابت،رزمی کاران،درخشش-هنرهای رزمی جنوب شرق آسیا-ورزش‌های مبارزه‌ای-سبک‌های هنرهای رزمی-موای تای-ورزش در تایلند-روز موای تای-کاراته دی-روز تکواندو-روز کاراته-اخبار رزمی-خبر رزمی-خبر مسابقات-روز موای تای-ورزش رزمی موای تای-کلیپ رزمی-آموزش هنرهای رزمی در ایران-آموزش هنرهای رزمی-آموزش کیک بوکسینگ-آموزش کیک بوکس-آموزش بوکس-آموزش موی تای_آموزش کاراته-آموزش کیوکوشین-آموزش کیوکوشین کاراته-آموزش ووشو-آموزش جودو-آموزش جوجیتسو-آموزش رزمی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-سلف دیفنس-آموزش دفاع-آموزش مبارزه-دعوای خیابانی-اموزش درگیری خیابانی-آموزش-اموزش-SELFDIFENS-نینجوتسو-mma-K1-قفس-مبارزه در قفس-کلیپ رزمی-کلیپ مبارزه-فیلم مبارزه-فیلم رزمی-دستکش بوکس-ساق بند-عکاس رزمی-هان شی-هانشی-رنشی-استاد-سایت-وبسایت آموزشی-باشگاه مجازی-معرفی اساتید رزمی-مرجع معرفی-گسترش هنرهای رزمی-مارشال آرتز-تریکینگ-پارکور-تریک-پرش-parkur-triking-martialarts-دایدو-دای دو-دای دو جو کو-کونگفو-توآ-کونگ فو توآ-کونگ فو-کونگ فو توا-میرزایی-راکی-بیوگرافی-محمد علی کلی-شعبان-رستم-استاد رزمی-جکی چان-ایکیدو-ای کی دو-ایکیدو-ای کی کای-جت لی-فیلم مبارزی در باد-مبارزی در باد-مبارزه بروس لی-عکس رزمی-تصویر رزمی-بهترین سایت رزمی-قویترین مردان- قویترین سبک رزمی-قویترین سبک کاراته-بهترین مبارز-بهترین فایتر-حمله-دفاع-دفاع با دست خالی-دفاع با دست-دکتر-کلیپ ورزش رزمی-نمایشی-هانسوکو-دنیای هنرهای رزمی-خبر رزمی-خبر-هنر رزمی-هنر-هنرهای-هاپکیدو-کوبو-بودو-دائو-معبد-شائولین-معبد شائولین-ای ای دو-شکستن اجسام سخت-تمشی واری-نرم-نرمی-تکنیک-تاکتیک-ناک دان-وازاری-چویی-داچی-داچی های کاراته-احترام-روش‌های دفاع شخصی تمرین-ارتش های جهان-سبک های آزاد-سبک های آزاد کاراته-الکسا-آلکسا-مکمل-قهرمانان-اینده سازان-آسیب های ورزشی-اسیب-آناتومی-آناتومی بدن-آناتومی بدن انسان-آناتومی و اعضاء-بهداشت-سلامت-بهداشت و سلامت-سالمندان-ورزش سالمندان-کودک و رزمی-ورزش کودکان-بانوان-ورزش بانوان-تمرین و برنامه ورزشی-برنامه تمرینی-برنامه تمرینی-حرکات اصلاحی-اصلاحی-حقوق ورزشی-حقوق-تناسب-تناسب اندام-تغذیه ورزشی-علم تغذیه-علم و حرمت-علم ورزش-ورزش و ارزش-مربیان و ورزشکاران-اساتید و بنیانگذاران-سبک ها و رشته ها-در ایران-موی تای چیست؟-کاراته چیست؟-راه کاراته-کاراته راه زندگی-ووشو چیست؟کیک جیتسو-مجله رزمی-مجله ورزشی-کانال هنرهای رزمی-تلگرام-گالری تصاویر رزمی-سلامتی بدن-فنون شرقی-فنون گلاویز شدن-فنون گلاویزی-هنرهای رزمی ترکیبی-رزم ترکیبی-kickboxing-kickbox-honarahayerazmi-هنرجویان-تکواندو کار-کارتهکا-دست خالی-مشت آنین-بازی های المپیک-المپیک-ایچ-نی-سان-شی-گو-ایچی-روکو-شیچی-هاچی-کیو-جو-ایپون-فنون مبارزه ای مبارزه ای-جستجوی مربی-مربی-کوچ-کومیته-کمیته-سمینار-سمینار فنی-استاژ فنی-استهدادیابی-شیرزاد-پیام تبریک-پیام تسلیت-سرپریت-ورزش و جوانان-وزیر-قهرمانی-سکوی قهرمانی-نایب قهرمان-نایب قهرمانی-برون مرزی-تالو-تالوکاران-انتصاب-سوپر لیگ-سوپر لیگ کاراته-داوری در کاراته-جاج-رفری-رنکینگ-رنک-طلا-نقره-برنز-مقام سوم-مدال-کاروان ورزشی-بهترین ورزش رزمی برای دعوا-بهترین ورزش رزمی برای درگیری خیابانی-خشن ترین ورزش رزمی جهان-جهان رزمی-کشنده ترین هنرهای رزمیدر دنیا-قویترین سبک رزمی در دنیا-هنرهای رزمی ، آموزش کاراته ، آموزش تکواندو ، آموزش کونگ فو ، آموزش بوکس ، آموزش دفاع شخصی ، آموزش ووشو ، آموزش جودو ، مبارزه خیابانی ، کیوکوشین ، اساتید ، مربیان ، قهرمان ، مسابقه ، MMA ، تای بوکس ، لیست ، شماره تماس ، باشگاه ، فروشگاه ، ورزشهای رزمی ،پزشکی ورزشی ، شائولین، شی هان، کاراته ، تکواندو ، کیوکوشین ، کیک بوکس ، کیک بوکسینگ ، ووشو ، جودو ، ufc ، کمربند سیاه ، کمربند مشکی ، kamarbandmeshki ، honarhayerazmi، هانشی ، اخبار رزمی ، رزمی ، بنیانگذار ، پزشکی ورزشی ، باشگاه ورزشی، • آسیب ، درمان ، تدریس خصوصی ، ژاپن ، تای بوکس ،موی تای ، بوکس ، دستکش ، لباس ،تاریخچه ، استاد ، مربی ، فدراسیون ، مسابقات ، ایران ، درمان ، بنیانگذار ، اخبار ، سلامتی ، شیهان ، سن سی ، کانچو ، kancho ، shihan ، sensei،martialarts ، اساتید ، مربی،کوچ ، رئیس سبک ، بنیانگذار ، استاژ ، فنی ، آزمون ، دان ، داوری ، قهرمان ، اویام ا، آرنولد ، راکی ، بوکسور ، تقویم ورزشی ، kamarbandmeshi، مبارزه، مبارز، مبارز امروز، رزم، نیرو، ورزش، سلامت ، mobarezemruz ، www ، .ir ، .com , کیک لایت ، سمی کنتاکت ، کنتاکت ، فول ، شین ، های ، رزمی ، فایتر ، fight ، fighter ، وزن کشی ، المپیک ، اردو ، سایت هنرهای رزمی، اخبار رزمی ، خبر رزمی ، تیم ملی ، پرورش اندام ، بدنسازی ، فیتنس-رزمی,مرگبار,هنرهای رزمی,هنرهای رزمی مرگبار,ورزش های رزمی,ورزش های مرگبار,کشنده-ده ها سبک رزمی مختلف و صد ها زیر شاخه مختلف برای این هنرهای رزمی در دنیا وجود دارد-خبرهای آموزشی-رزمی کار ایرانی،هنرهای رزمی،امیر علی اکبری-دنیای ورزش-ورزش-خبر ورزشی-ورزشکاران در فضای مجازی- کراومگا-سبک رزمی کراومگا-آگهی تبلیغ رزمی-تبلیغات رزمی-وبسایت آموزشی رزمی-رزم و زندگی-دنیای کاراته-سوپر کیوکوشین-اسطوره-کاراته آزاد-اسپرت-ستارگان ورزش رزمی-ستارگان ورزش-بزرگان کاراته-روش سامورایی-فنون رزمی-پایگاه خبری-اینستاگرام رزمی-کانال رزمی-گروه رزمی-یوسف شیرزاد-شیرزاد-کانچو یوسف شیرزاد-سوسای اویاما-ماتسوتاتسو اویاما-فروشگاه ورزشی-باشگاه ورزشی-کیسه بوکس-لباس کاراته- لباس رزمی-ایکس تریم-لباس تکواندو-فدراسیون تکواندو-پولادگر-فرجی-لوگوی رزمی-شین کیوکوشین-کیوکوشین بین الملل-دانلود کتاب رزمی-کتاب هنرهای رزمی-دانلودفیلم رزمی-دانلود فیلم سینمایی رزمی-آموزش ضربه-آموزش قفل مفصل- مبارزه در قفس-مدیتتیشن-کفش اسپرت-کفش-تاتامی-رینگ بوکس-osu-اردو-اردوی ورزشی-مینیسک-تشخیص و درمان-فدراسیون پزشکی ورزشی-دوپینگ-بازو-پشت بازو-ساعد-کتف-مچ پا-فک-ضربه هوک-پزشکی ورزشی چیست؟شکستگی بینی-جراحی بینی-دیکشنری ژاپنی-معنی ژاپنی-چیست؟-چرا؟-چیست-بهترین-برترین-قهرمانان-تاریخچه-رزومه ورزشی-رزومه-بنیانگذار موی تای-بنیانگذار کیوکوشین-بنیانگذار ووشو-بنیانگذار تکواندو- بنیانگذار کاراته-بنیانگذار کونگ فو-کشنده-خطرناکترین0خطر-ضربه-انجمن کمربند سیاه-انجمن هنرهای رزمی-ورزش,فیلم,رزمی,دانلود,آموزش-صحنه های اکشن-اکشن-صحنه های رزمی-مطالب آموزشی ورزش های رزمی-بزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم -بزرگ ترین سایت-آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم-زرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فنون کونگ فو برای مبارزات تن به تن-آموزش مچ اندازی-انیمیشن های رزمی-دانلود فیلم های تونی جا-دانلود تمام فیلم های رزمی-آموزش بستن کمربند در تکواندو-آموزش بوکس حرفه ای-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-دانلود فیلم رزمی خشم وجرا-