پرش به اول صفحه
آرشیو اخبار
|
تقویم ورزشی
|
مجلات
|
قوانین بازنشر
|
همکاری با ما
|
درباره ما
|
تماس با ما
|
ثبت نام
Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی
صفحه نخست
۱۱ اسفند ۱۳۹۹, ساعت ۰۹:۳۵
سایت هنرهای رزمی اولین و بزرگترین مرجع معرفی اساتید و گسترش هنرهای رزمی در ایران
 • ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ ( Ankle sprain )

  ﻋﻼﯾم و ﻧﺷﺎﻧه ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ
  درد ﺗورم ﺳﻔﺗﯽ ﺿﻌف ﻧﺎﭘﺎﯾداری ﻗﻔل ﺷدن

  ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ آﺳﯿﺒﮫﺎی ﻣﭻ ﭘﺎ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ورزﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد. ٨۵% از ﺻﺪﻣﺎت ﻣﭻ ﭘﺎ را ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ھﺎی ﻣﭻ ﭘﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ  و 85% اﯾﻦ ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ھﺎ را ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﺎ ( ﮐﻒ ﭘﺎ ) ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺑﻮده و ﮐﻨﺎره ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ وارده ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﻣﭻ ﭘﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ورزﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آن در دوره ورزﺷﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯿﻦ 25-45% ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ ﺑﻮﯾﮋه در ورزﺷﮫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ، واﻟﯿﺒﺎل ، ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ . آﻧﺎﺗوﻣﯽ ﻣﭻ ﭘﺎدرﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﭻ ﭘﺎ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﻮان درﺷﺖ ﻧﯽ ( ﺗﯿﺒﯿﺎ ) و ﻧﺎزک ﻧﯽ ( ﻓﯿﺒﻮﻻ ) و ﺗﺎﻟﻮس ( ﻗﺎﭘﯽ ) ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎطﮫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ رﺑﺎط دﻟﺘﻮﺋﯿﺪ ،رﺑﺎط ﺗﺎﻟﻮﻓﯿﺒﻮﻻر ﻗﺪاﻣﯽ و ﺧﻠﻔﯽ و ... ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن آﺳﯿﺐ در ﺳﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻠﯽ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻔﺼﻠﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ رﺑﺎطﮫﺎی ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﻣﭻ ﭘﺎ ( رﺑﺎط دﻟﺘﻮﺋﯿﺪ ) ﻗﻄﻮرﺗﺮ و ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ از رﺑﺎطﮫﺎی ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﻣﺞ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺳﻪ رﺑﺎط ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﮐﻢ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺗﺎﻟﻮﻓﯿﺒﻮﻻر ﻗﺪاﻣﯽ و ﺧﻠﻔﯽ و رﺑﺎط ﭘﺎﺷﻨﻪ ای ﺑﻪﻧﺎزک ﻧﯽ را دارﯾﻢ .
                                 

  اﻧواع ﭘﯾﭻ ﺧوردﮔﯽ ھﺎی ﻣﭻ
  1- ﭘﯾﭻ ﺧوردﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ : در ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد رخ ﻣﯽ دھﺪ و در آن ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽﻣﭻ ﭘﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .
  2- ﭘﯾﭻ ﺧوردﮔﯽ ھﺎی داﺧﻠﯽ : در ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﻗﺮارﮔﯿﺮد رخ ﻣﯽ دھﺪ و در آن ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ ﻣﭻ ﭘﺎﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .
  3- ﭘﯾﭻ ﺧوردﮔﯽ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﭻ ﭘﺎ : ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎرﮔﯽ رﺑﺎط ﺑﯿﻦ درﺷﺖ ﻧﯽ و ﻧﺎزک ﻧﯽ در اﻧﺘﮫﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ آﻧﮫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ درد ﺟﻠﻮی ﻣﭻ ﭘﺎ ﺗﻈﺎھﺮ ﭘﯿﺪاﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

  درﺟه ﺑﻧدی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﭘﯾﭻ ﺧوردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ
  درﺟه 1 : ﻣﭻ دردﻧﺎک اﻣﺎ ﻋﺪم ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺧﻔﯿﻒ رﺑﺎط ﻗﺎﭘﯽ_ﻧﺎزک ﻧﯽ ﻗﺪاﻣﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ .
  درﺟه 2 : ﻣﭻ دردﻧﺎک و در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﻔﺼﻞ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﭘﺎرﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ رﺑﺎط ﻗﺎﭘﯽ_ﻧﺎزک ﻧﯽ ﻗﺪاﻣﯽ و ﭘﺎرﮔﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ رﺑﺎط ﭘﺎﺷﻨﻪ ای _ ﻧﺎزک ﻧﯽ دارد .
  درﺟه 3: ﻣﭻ دردﻧﺎک ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻔﺼﻞ ﻣﭻ در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ . اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺎرﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ھﺮ دو رﺑﺎط ﻗﺎﭘﯽ_ﻧﺎزک ﻧﯽ ﻗﺪاﻣﯽ و ﭘﺎﺷﻨﻪ ای _ ﻧﺎزک ﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

  ﺑﯾوﻣﮑﺎﻧﯾﮏ ورزﺷﯽ
  ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﮫﺎی ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ در ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﯾﺪن ھﺎ ، ﭼﺮﺧﯿﺪن روی ﯾﮏ ﭘﺎﺷﻨﻪ و ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﭘﺎھﺎ روی ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
  روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ ( آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ ) اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮس ﮐﻒ ﭘﺎ ( Pes cavus )                            

                              

  ﻣﻌﺎﯾﻧه ﻓﯾزﯾﮑﯽ
  ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻟﻤﺲ در ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺤﻞ رﺑﺎط ﻧﺎزک ﻧﯽ-ﻗﺎﭘﯽ ﻗﺪاﻣﯽ ﯾﺎ رﺑﺎط ﭘﺎﺷﻨﻪ ای-ﻧﺎزک ﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﯿﭻ درداﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﯾﺎ در ﻟﻤﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. درد ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ,ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ و ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ   www.honarhayerazmi.com
  ﺗﺴﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎرﮔﯽ رﺑﺎط ﻗﺎﭘﯽ-ﻧﺎزک ﻗﺪاﻣﯽ (ATFL) ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ . ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺳﺎق را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﭘﺎﺷﻨﻪ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه 10 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﯾﺎ اﺧﺘﻼف دو ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 3 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﭘﺎرﮔﯽ ATFL ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.ﺣﺘﻤًﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ دو ﭘﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺖ و ﺷﻠﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . سایت هنرهای رزمی

  ﺗﺷﺧﯾص
  ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری زاﻧﻮ
  ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﻟﻮس
  ﺗﻮﻣﻮرھﺎی ﻣﭻ ﭘﺎ
  آﺳﯿﺒﮫﺎی اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎﺷﻨﻪ
  اﺳﺘﺌﻮﮐﻨﺪرﯾﺖ

  ﺑررﺳﯽ ھﺎی رادﯾوﻟوژﯾﮏ و ﺗﺻوﯾرﺑرداری
  ﻋﮑﺲ ﺳﺎده رادﯾﻮﻟﻮژی در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻦ 2-65 ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .

  CT در رد اﺳﺘﺌﻮﮐﻨﺪرﯾﺖ

  MRI در ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺒﮫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ و اﺳﺘﺌﻮﮐﻨﺪرﯾﺖ
   

  ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻓرد آﺳﯾب دﯾده

  ﻓﺎز ﺣﺎد:
  1 ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ :ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ، ﮐﻤﭙﺮس آب ﺳﺮد و ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻀﻮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
  2 ) درﻣﺎن داروﯾﯽ :ھﺪف ﮐﺎھﺶ درد و اﻟﺘﮫﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﮫﺎب ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
  3 ) ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺮاﺣﯽ : ﺑﺮای ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ھﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺰﻣﻦ ﻣﭻ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
  ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪاﺧﻼت : ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آﺗﻞ در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﮫﺪاری ھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﯾﺮ درﻣﺎﻧﮫﺎ ﻣﺜﻞ
  ﻣﺎﺳﺎژ را ھﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .
  ﻓﺎز ﺑﮭﺑودی:
  ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ : ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوری ﻣﺠﺪد ﻗﺪرت و ﺣﺲ ھﺎی ﻋﻤﻘﯽ و ﻧﯿﺰ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻔﺼﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
  ﺳﺎﯾﺮ درﻣﺎﻧﮫﺎ : ﻣﺎﺳﺎژ درﻣﺎﻧﯽ ، ﺗﺰرﯾﻘﺎت داﺧﻞ ﻣﻔﺼﻠﯽ و ... را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
  ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻋﻀﻼت ﺟﻠﻮی ﺷﮑﻢ

  ﺑﺎزﮔﺷت ﺑه ﺗﻣرﯾن و ﻣﺳﺎﺑﻘه
  ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت در ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ طﺮﻓﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد . زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ درھﺮ ﺟﮫﺘﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻼﺋﻢ درد وﻧﺎراﺣﺘﯽ ظﺎھﺮ ﻧﮕﺮدد .


   

  ارسال نظرات
  ۱ نظــــــر منتشره: ۱
  آسیب دیدگی مچ دست
  آسیب دیدگی مچ دست
  آﺳﯿﺐ و درد ﻣﭻ دﺳﺖ :
  در رﻓﺘﮕﯽ و آﺳﯿﺐ ﺷﺎﻧﻪ (کتف)
  در رﻓﺘﮕﯽ و آﺳﯿﺐ ﺷﺎﻧﻪ (کتف)
   در رﻓﺘﮕﯽ و آﺳﯿﺐ  ﺷﺎﻧﻪ
  برخورد با آسیب های زانو
  برخورد با آسیب های زانو
  در هر آسیب زانو اولین امری که رخ می دهد بوجود آمدن التهاب است. که این التهاب منجر به درد و تورم و کاهش توانایی حرکت مفصل زانو خواهد شد. شکستن این سیکل التهابی می تواند منجر به تسریع بهبودی و کاهش درد شود. برای این امر باید کارهای زیر صورت گیرد :


سایت هنرهای رزمی-هنرهای رزمی-کیوکوشین کاراته-قوی ترین سبک رزمی جهان- معنی اصطلاحات در کیوکوشین-عکس رزمی-فیلم مسابقات کیوکوشین - تاریخچه کیوکوشین-مسابقه کیوکوشین بانوان-کیوکوشین چیست ؟ - کیوکوشین کاراته -قوی ترین سبک رزمی جهان-سازمان کیوکوشین اویاما-Black Belt- kyokushin-سایر ورزشها--کاراته کیوکوشین کاراته-صحنه هایی از کیوکوشین کاراته-ویکی‌پدیا-اطلاعات-کیوکوشین-سبک‌های کاراته-هنرهای رزمی-ژاپن-ژاپنی-کره ای-کیوکوشین کای کان کاراته-کیوکوشین کای کان-دانلود کیوکوشین کای کاراته-دانلود-اپلیکیشن-اندروید-ورزشی-اوکیناوا-سبک‌های هنرهای رزمی ترکیبی-ورزش در ژاپن-ورزش‌های ابداع‌شده در ژاپن-ورزش‌های المپیک تابستانی-مهمترین استادان وقت کاراته-کنوا مابونی-فوناکوشی-هنر رزمی-گنوا ناکازونه-تایرا شینکن-استاد هنرهای رزمی سنتی اوکیناوا- هنرهای رزمی سنتی-وادوریو کاراته-بنیان‌گذار کاراته مدرن-هنرهای رزمی چینی-کنپو-اوکیناوای-گیچین فوناکوشی-مهمترین مبارزان کاراته-فیلم‌های سینمایی رزمی-شوتوکان-اوتسوکا هیرونوری-ضربه زدن-فنون گلاویزی-دفاع شخصی-هنرجویان کاراته-بازی‌های آسیایی-بازی‌های جهانی-فلسفی-تکنیک‌های مبارزه‌ای-چهار سبک اصلی-پایه گذار کاراته-شوری‌ته-استاد فقید-سبک‌های کنترلی-سبک‌های غیر کنترلی-سبک‌های رینگی-گوجوریو-وادوریو-سبک‌های مهم در کاراته-شیتوریو-فرهاد وارسته-کان ذن ریو-بنیان گذار-راه صلح-ناهاته در کاراته-اویاما-تجربیات اویاما-کاتا در کاراته-کاتا-فدراسیون جهانی-مسابقات کاراته-فدراسیون جهانی کاراته-قوانین مسابقات-جیسن کاراته-مبارزات کنترلی و غیرکنترلی-ماسوتاتسو اویاما-انشین-جودو-فدراسیون کاراته ایران-راهنمای تصویری قوانین کاراته-هنرهای رزمی هندی-هنرهای رزمی اندونزی-رزم بدون سلاح-مشت-ضربه پا-سرشاخ-پا-لگد-شوت-بوکسینگ-کیک بوکسینگ-قفل مفصل-جوجیتسو-کوراش-زیرگیری-تندر-بزکش-کردن گیری-خاک شدن-خاک کردن-مبارزه-فایت-فایتر-مبارز-رزمنده-دررو دروکذدن-بارای-گدان بارای-ضربه دست-سوکی-آشی-هارا-هاراگیری-گانمن-شوتو-تیغه دست-تیغه پا-شمشیرزنی-سامورایی-شمشیر سامورایی-گلاویز-سلاح تمرینی-باشگاه-فشار دست-اوس-شیهان-سن سی-شی هان- سنسی-کانچو-سوسویی-سوسای-سن پای-تویی شو-آمادگی جسمانی-آمادگی رزمی-جوجیتسو برزیلی- برزیلی-گریسی-رینگ-تای چی چوان-ووشو-تکواندو-پومسه-ساندا-روسی-قربانوف-بدون دستکش-فول کنتاکت-کنتاکت-کیک-جیت کاندو- بروسلی-اسامی روسای فدراسیون ورزشهای رزمی-کمیته های ستادی-هیات-هیات رزمی-دان10-دان 9-دان 8-دان 7-دان 6-دان5-شالبند-کمربند مشکی-کمربند سیاه-خط-خان دوازده-خان-موی تای-انجمن-کاسویا-ماسائو کاگاوا-میکیو یاهارا-اساتید رزمی-JKS-دوجو-هونبو-باشگاه رزمی-باشگاه-بدنسازی-پرورش اندام-فیتنس-عضله سازی-عضله-نیرو-ماتسویی-ناکامورا-کانامورا-تزوکا-آشی هارا-ماتسوشیما-تیم ملی-کیمه-ذان شین-ذن شین-شین-شین ذن-ماگسو-ذهن-یوگا-کتاب-مقاله-پزشکی ورزشی-پزشکی-درد-درمان-خون دماغ-دانستنیهای رزمی-تقویم ورزشی-مسابقات-مسابقه-بین المللی-استاژ-آزمون-بونکا-رینگی-یامه-مربی-انواع,سبکهای,کاراته-تاریخچه کیک بوکسینگ-تاریخچه کاراته-تاریخچه بوکس-کیک بوکسینگ در ایران-رشته کیک بوکسینگ-کیک بوکسینگ ترکیبی-آشنایی با کیک بوکسینگ-Full Contact Karate-ضربه ناک اوت-ناک اوت-زانو-آرنج-ام پی- سیکن-کیک بوکسورها-بازی,های,داخل,سالن,آسیا/ملی,پوشان,کیک,بوکسینگ,ایران,فرد-بازی های داخل سالن-indoors games-in doors-واکو-بازی های داخل سالن-تایلند-تای بوکس-رقابت،رزمی کاران،درخشش-هنرهای رزمی جنوب شرق آسیا-ورزش‌های مبارزه‌ای-سبک‌های هنرهای رزمی-موای تای-ورزش در تایلند-روز موای تای-کاراته دی-روز تکواندو-روز کاراته-اخبار رزمی-خبر رزمی-خبر مسابقات-روز موای تای-ورزش رزمی موای تای-کلیپ رزمی-آموزش هنرهای رزمی در ایران-آموزش هنرهای رزمی-آموزش کیک بوکسینگ-آموزش کیک بوکس-آموزش بوکس-آموزش موی تای_آموزش کاراته-آموزش کیوکوشین-آموزش کیوکوشین کاراته-آموزش ووشو-آموزش جودو-آموزش جوجیتسو-آموزش رزمی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-سلف دیفنس-آموزش دفاع-آموزش مبارزه-دعوای خیابانی-اموزش درگیری خیابانی-آموزش-اموزش-SELFDIFENS-نینجوتسو-mma-K1-قفس-مبارزه در قفس-کلیپ رزمی-کلیپ مبارزه-فیلم مبارزه-فیلم رزمی-دستکش بوکس-ساق بند-عکاس رزمی-هان شی-هانشی-رنشی-استاد-سایت-وبسایت آموزشی-باشگاه مجازی-معرفی اساتید رزمی-مرجع معرفی-گسترش هنرهای رزمی-مارشال آرتز-تریکینگ-پارکور-تریک-پرش-parkur-triking-martialarts-دایدو-دای دو-دای دو جو کو-کونگفو-توآ-کونگ فو توآ-کونگ فو-کونگ فو توا-میرزایی-راکی-بیوگرافی-محمد علی کلی-شعبان-رستم-استاد رزمی-جکی چان-ایکیدو-ای کی دو-ایکیدو-ای کی کای-جت لی-فیلم مبارزی در باد-مبارزی در باد-مبارزه بروس لی-عکس رزمی-تصویر رزمی-بهترین سایت رزمی-قویترین مردان- قویترین سبک رزمی-قویترین سبک کاراته-بهترین مبارز-بهترین فایتر-حمله-دفاع-دفاع با دست خالی-دفاع با دست-دکتر-کلیپ ورزش رزمی-نمایشی-هانسوکو-دنیای هنرهای رزمی-خبر رزمی-خبر-هنر رزمی-هنر-هنرهای-هاپکیدو-کوبو-بودو-دائو-معبد-شائولین-معبد شائولین-ای ای دو-شکستن اجسام سخت-تمشی واری-نرم-نرمی-تکنیک-تاکتیک-ناک دان-وازاری-چویی-داچی-داچی های کاراته-احترام-روش‌های دفاع شخصی تمرین-ارتش های جهان-سبک های آزاد-سبک های آزاد کاراته-الکسا-آلکسا-مکمل-قهرمانان-اینده سازان-آسیب های ورزشی-اسیب-آناتومی-آناتومی بدن-آناتومی بدن انسان-آناتومی و اعضاء-بهداشت-سلامت-بهداشت و سلامت-سالمندان-ورزش سالمندان-کودک و رزمی-ورزش کودکان-بانوان-ورزش بانوان-تمرین و برنامه ورزشی-برنامه تمرینی-برنامه تمرینی-حرکات اصلاحی-اصلاحی-حقوق ورزشی-حقوق-تناسب-تناسب اندام-تغذیه ورزشی-علم تغذیه-علم و حرمت-علم ورزش-ورزش و ارزش-مربیان و ورزشکاران-اساتید و بنیانگذاران-سبک ها و رشته ها-در ایران-موی تای چیست؟-کاراته چیست؟-راه کاراته-کاراته راه زندگی-ووشو چیست؟کیک جیتسو-مجله رزمی-مجله ورزشی-کانال هنرهای رزمی-تلگرام-گالری تصاویر رزمی-سلامتی بدن-فنون شرقی-فنون گلاویز شدن-فنون گلاویزی-هنرهای رزمی ترکیبی-رزم ترکیبی-kickboxing-kickbox-honarahayerazmi-هنرجویان-تکواندو کار-کارتهکا-دست خالی-مشت آنین-بازی های المپیک-المپیک-ایچ-نی-سان-شی-گو-ایچی-روکو-شیچی-هاچی-کیو-جو-ایپون-فنون مبارزه ای مبارزه ای-جستجوی مربی-مربی-کوچ-کومیته-کمیته-سمینار-سمینار فنی-استاژ فنی-استهدادیابی-شیرزاد-پیام تبریک-پیام تسلیت-سرپریت-ورزش و جوانان-وزیر-قهرمانی-سکوی قهرمانی-نایب قهرمان-نایب قهرمانی-برون مرزی-تالو-تالوکاران-انتصاب-سوپر لیگ-سوپر لیگ کاراته-داوری در کاراته-جاج-رفری-رنکینگ-رنک-طلا-نقره-برنز-مقام سوم-مدال-کاروان ورزشی-بهترین ورزش رزمی برای دعوا-بهترین ورزش رزمی برای درگیری خیابانی-خشن ترین ورزش رزمی جهان-جهان رزمی-کشنده ترین هنرهای رزمیدر دنیا-قویترین سبک رزمی در دنیا-هنرهای رزمی ، آموزش کاراته ، آموزش تکواندو ، آموزش کونگ فو ، آموزش بوکس ، آموزش دفاع شخصی ، آموزش ووشو ، آموزش جودو ، مبارزه خیابانی ، کیوکوشین ، اساتید ، مربیان ، قهرمان ، مسابقه ، MMA ، تای بوکس ، لیست ، شماره تماس ، باشگاه ، فروشگاه ، ورزشهای رزمی ،پزشکی ورزشی ، شائولین، شی هان، کاراته ، تکواندو ، کیوکوشین ، کیک بوکس ، کیک بوکسینگ ، ووشو ، جودو ، ufc ، کمربند سیاه ، کمربند مشکی ، kamarbandmeshki ، honarhayerazmi، هانشی ، اخبار رزمی ، رزمی ، بنیانگذار ، پزشکی ورزشی ، باشگاه ورزشی، • آسیب ، درمان ، تدریس خصوصی ، ژاپن ، تای بوکس ،موی تای ، بوکس ، دستکش ، لباس ،تاریخچه ، استاد ، مربی ، فدراسیون ، مسابقات ، ایران ، درمان ، بنیانگذار ، اخبار ، سلامتی ، شیهان ، سن سی ، کانچو ، kancho ، shihan ، sensei،martialarts ، اساتید ، مربی،کوچ ، رئیس سبک ، بنیانگذار ، استاژ ، فنی ، آزمون ، دان ، داوری ، قهرمان ، اویام ا، آرنولد ، راکی ، بوکسور ، تقویم ورزشی ، kamarbandmeshi، مبارزه، مبارز، مبارز امروز، رزم، نیرو، ورزش، سلامت ، mobarezemruz ، www ، .ir ، .com , کیک لایت ، سمی کنتاکت ، کنتاکت ، فول ، شین ، های ، رزمی ، فایتر ، fight ، fighter ، وزن کشی ، المپیک ، اردو ، سایت هنرهای رزمی، اخبار رزمی ، خبر رزمی ، تیم ملی ، پرورش اندام ، بدنسازی ، فیتنس-رزمی,مرگبار,هنرهای رزمی,هنرهای رزمی مرگبار,ورزش های رزمی,ورزش های مرگبار,کشنده-ده ها سبک رزمی مختلف و صد ها زیر شاخه مختلف برای این هنرهای رزمی در دنیا وجود دارد-خبرهای آموزشی-رزمی کار ایرانی،هنرهای رزمی،امیر علی اکبری-دنیای ورزش-ورزش-خبر ورزشی-ورزشکاران در فضای مجازی- کراومگا-سبک رزمی کراومگا-آگهی تبلیغ رزمی-تبلیغات رزمی-وبسایت آموزشی رزمی-رزم و زندگی-دنیای کاراته-سوپر کیوکوشین-اسطوره-کاراته آزاد-اسپرت-ستارگان ورزش رزمی-ستارگان ورزش-بزرگان کاراته-روش سامورایی-فنون رزمی-پایگاه خبری-اینستاگرام رزمی-کانال رزمی-گروه رزمی-یوسف شیرزاد-شیرزاد-کانچو یوسف شیرزاد-سوسای اویاما-ماتسوتاتسو اویاما-فروشگاه ورزشی-باشگاه ورزشی-کیسه بوکس-لباس کاراته- لباس رزمی-ایکس تریم-لباس تکواندو-فدراسیون تکواندو-پولادگر-فرجی-لوگوی رزمی-شین کیوکوشین-کیوکوشین بین الملل-دانلود کتاب رزمی-کتاب هنرهای رزمی-دانلودفیلم رزمی-دانلود فیلم سینمایی رزمی-آموزش ضربه-آموزش قفل مفصل- مبارزه در قفس-مدیتتیشن-کفش اسپرت-کفش-تاتامی-رینگ بوکس-osu-اردو-اردوی ورزشی-مینیسک-تشخیص و درمان-فدراسیون پزشکی ورزشی-دوپینگ-بازو-پشت بازو-ساعد-کتف-مچ پا-فک-ضربه هوک-پزشکی ورزشی چیست؟شکستگی بینی-جراحی بینی-دیکشنری ژاپنی-معنی ژاپنی-چیست؟-چرا؟-چیست-بهترین-برترین-قهرمانان-تاریخچه-رزومه ورزشی-رزومه-بنیانگذار موی تای-بنیانگذار کیوکوشین-بنیانگذار ووشو-بنیانگذار تکواندو- بنیانگذار کاراته-بنیانگذار کونگ فو-کشنده-خطرناکترین0خطر-ضربه-انجمن کمربند سیاه-انجمن هنرهای رزمی-ورزش,فیلم,رزمی,دانلود,آموزش-صحنه های اکشن-اکشن-صحنه های رزمی-مطالب آموزشی ورزش های رزمی-بزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم -بزرگ ترین سایت-آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم-زرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فنون کونگ فو برای مبارزات تن به تن-آموزش مچ اندازی-انیمیشن های رزمی-دانلود فیلم های تونی جا-دانلود تمام فیلم های رزمی-آموزش بستن کمربند در تکواندو-آموزش بوکس حرفه ای-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-دانلود فیلم رزمی خشم وجرا-