پرش به اول صفحه
آرشیو اخبار
|
عناوین ویژه
|
مجلات
|
قوانین بازنشر
|
همکاری با ما
|
درباره ما
|
تماس با ما
|
ثبت نام
Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی
صفحه نخست
۲ مرداد ۱۳۹۶, ساعت ۲۳:۲۰
 • ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ و درمان( ﺧﻮن دﻣﺎغ )
  دﯾﺪن ﯾﺎ دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻮن دﻣﺎغ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮن دﻣﺎغھﺎ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽرﺳﻨﺪ، وﺧﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﻤﺪه آﻧﮫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.اﮔﺮ ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷﺪﯾﺪ،. ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﮑﯿﻪ دھﯿﺪ. ﺑﺎﻻ ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦﺳﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻠﻖ از ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﺗﮑﯿﻪ دھﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮن را ﻓﺮو ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮫﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ و اﺳﮫﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ دھﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و ﺳﺒﺎﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺑﺨﺶ ﻧﺮم ﺑﯿﻨﯽﺗﺎن ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﯾﺪ.اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﻮک ﺑﯿﻨﯽ وﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻐﻪ ﺑﯿﻨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻨﯽ را ﻧﮕﻪدارﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد. دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮای 5-3 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﯽﺗﺎن ﻓﺸﺎر بﯾﺎورﯾﺪ.اﮔﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اداﻣﻪ داﺷﺖ، دوﺑﺎره ﺑﺮای 10 دﻗﯿﻘﻪﻣﺪاوم ﺑﺮ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﯾﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﭙﺮس ﺳﺮد ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ روی ﺳﺘﯿﻎ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ. ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ، ازاﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻓﯿﻦﮐﺮدن ﺑﯿﻨﯽ، ﻛﻪ ﺳﺒﺐﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻣﺠﺪد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ www.honarhayerazmi.com 

  ﻋﻠل ﺧون دﻣﺎغ شدن
  ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺧﻮن دﻣﺎغ آن ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻨﯽ ( اﻏﻠﺐﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﮑﯽ ھﻮای درون ﺧﺎﻧﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺘﮕﺎهھﺎیﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ) و دﺳﺖﮐﺎری ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ . اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖھﻤﺮاه ھﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ، ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺖﮐﺎری ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎط درون ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺸﮏ و ﮐﺒﺮهﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
  ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﺑﻪﺧﻮردن ﺑﯿﻨﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ، آﻟﺮژی ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ.
  ﺑﭽﻪ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﯿﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺒﺮﻧﺪ واﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد. ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﺳﻔﺖ ﺷﺪﮔﯽﺳﺮﺧﺮگ ) ﻋﻔﻮﻧﺖ ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و اﺧﺘﻼل در ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮنﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داروھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد. ﻋﻠﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ را در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
  ﭼرا ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺳﺗﻌد ﺧوﻧرﯾزی اﺳت؟
  ﺑﯿﻨﯽ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ رگ ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮم و ﻣﺮطﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ ھﻮا در ﺣﯿﻦ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ رگھﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دروﻧﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏھﺴﺘﻨﺪ، و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
  آﯾﺎ ﺧون دﻣﺎغ ﻋﺎرﺿه وﺧﯾﻣﯽ اﺳت؟
  اﻏﻠﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیھﺎی ﺑﯿﻨﯽ وﺧﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﺧﻮندﻣﺎغھﺎ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﯿﻨﯽ رخ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽاز ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیھﺎی ﺑﯿﻨﯽ در رگ ھﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺸﺖ ﺑﯿﻨﯽ رخ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ راﯾﺞ  اﺳﺖ واﻏﻠﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﺗﺼﻠﺐﺷﺮﯾﺎن، اﺳﺘﻔﺎده رواز اﺳﭙﯿﺮﯾﻦ روزاﻧﻪ ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﻟﺨﺘﻪﺷﺪن ﺧﻮن اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮندﻣﺎغ ھﺎی ﺟﺪی ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﺰﻣﻦ وﺟﻮد دارد. اﮔﺮﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از 15 دﻗﯿﻘﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ، ﻣﺜﻼ ﻣﺸﺖ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺻﻮرت، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖﺑﯿﻨﯽﺗﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷﺪن ﺑﻌﺪ از اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ ﺗﺼﺎدف ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷﺪن ھﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷﺪن و ﮐﺒﻮد ﺷﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﯿﻪﺳﺮطﺎن ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮندﻣﺎغ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن و ﻏﺪدهھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ ( ﺳﺮطﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﺮطﺎﻧﯽ )ﺑﺎﺷﺪ.
                
  در ﭼه ﻣواردی ﺑﺎﯾد ﺑه ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌهﮐﻧﯾد؟
  ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از 15 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺟﺮاﺣﺖ اﺳﺖ
  ﺑﻪ طﻮر ﻣﮑﺮر ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷﺪن.
  ﭘزﺷﮏ ﭼه ﮐﺎری ﺑرای ﺧون دﻣﺎغ شدن انجام ﻣﯽ دھد؟
  اﻗداﻣﺎت ﮐﻠﯽ ﭘزﺷﮏ : ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻔﮫﻤﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ و ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ راﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ، ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﺮده را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺒﻨﺪد ﺗﺎﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
  ﺳوزاﻧدن رگھﺎ : ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮلھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺣﺮارﺗﯽ رگھﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺘﻮف ﺷﻮد. ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺒﻞ ازﻋﻤﻞ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎن را ﺑﯿﺤﺲ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
  ﺑﺳﺗن ﺑﯾﻧﯽ ( ﺗﺎﻣﭘون ﺑﯾﻧﯽ ) : ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮار دادن ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺎز ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻧﻲ ، ﯾﺎ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎد ﮐﺮدن ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻮن درون ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻲﺗﻮان ﺟﻠﻮيﺧﻮﻧﺮﻳﺰي را ﮔﺮﻓﺖ.اﻳﻦ ﻛﺎر ﻓﺸﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ رﮔﮫﺎ ﻣﯽآورد و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزد. سایت هنرهای رزمی

   یک متخصص گوش و حلق و بینی تاکید کرد:« افراد بایستی به هنگام خونریزی بینی از بالا نگه داشتن سر خود به منظور بند آمدن خونریزی خودداری کنند چرا که ممکن است موجب خفگی شود و باید گفت بهترین راه به هنگام خونریزی بینی صاف نشستن است و قرار دادن کیسه یخ بر روی بینی و پیشانی می تواند از خونریزی جلوگیری کند.»
  پاره شدن مویرگ های سطح داخلی بینی موجب خونریزی از بینی می شود که عواملی مختلفی در بروز آن دخیل هستند.
  یکی از مهمترین عواملی که موجب خون دماغ شدن می شود ضربات شدیدی است که بر روی بینی وارد می شود مثل ضربه به بینی به هنگام بازی یا انجام ورزش های مختلف همچنین خشکی مخاط بینی در فصل زمستان و تابستان و تخلیه شدید بینی نیز در خونریزی بینی تاثیرگذار هستند.
  از دیگر مواردی که منجر به خونریزی بینی می شود می توان به مصرف برخی از داروها مانند داروهای ضد التهاب، ایبوبروفن و اسپری های کورتونی مخصوص بینی اشاره کرد که زمینه را برای خونریزی بینی مساعد می کند.

  افراد مبتلا به فشارخون بالا به خصوص افراد مسن مستعد خونریزی بینی هستند و در برخی از مواقع آلرژی بینی، عطسه های مکرر و همچنین پولیپ بینی و یا وارد شدن جسم خارجی به داخل بینی از جمله عوامل تاثیرگذار در خونریزی بینی هستند.
  افراد بایستی به هنگام خونریزی بینی، قسمت نرم بینی خود را با دو انگشت فشار داده و از بالا نگه داشتن سر خود به منظور بند آمدن خونریزی خودداری کنند چرا که ممکن است موجب خفگی شود و باید گفت بهترین راه به هنگام خونریزی بینی صاف نشستن است و قرار دادن کیسه یخ بر روی بینی و پیشانی می تواند از خونریزی جلوگیری کند.

  مصرف ویتامین C موجب سلامتی بافت بدن می شود همچنین در صورتی که خونریزی بینی مداوم باشد بایستی با تجویز پزشک از قرص آهن استفاده کنید تا دچار مشکل کم خونی نشوید و در نهایت مرطوب نگه داشتن هوای منزل و شتسشوی مرتب بینی با سرم فیزیولوژیک و استفاده از پمادهای نرم کننده مخاط بینی مانع از خشک شدن مخاط بینی و بروز خونریزی بینی می شود.

   

  ارسال نظرات
  ۱۱ نظــــــر منتشره: ۳