پرش به اول صفحه
آرشیو اخبار
|
تقویم ورزشی
|
مجلات
|
قوانین بازنشر
|
همکاری با ما
|
درباره ما
|
تماس با ما
|
ثبت نام
Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی
صفحه نخست
۴ بهمن ۱۳۹۹, ساعت ۱۷:۴۴
سایت هنرهای رزمی اولین و بزرگترین مرجع معرفی اساتید و گسترش هنرهای رزمی در ایران
 •                                                           

  ملکولهای پروتئین از آمینو اسید ها تشکیل می شوند هر آمینو اسید از یک قسمت نیتروژن و یک چارچوب کربنی تشکیل شده است . و همین قسمت کربنی است که ...

  بین تمامی آمینو اسیدها تفاوت دارد ولی بخش نیتروژنی در تمامی آمینو اسید ها ثابت است و یک ملکول پروتئین زنجیره ای از همین آمینو اسیدها است.

                                                             

  اﻧﻮاع آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪھﺎ 

  ھﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻦ
  ھﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ دارد . ﺳﻄﺢ اﯾﻦ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ در ادرار ﻣﺒﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺳﺖ . ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ.
   

  آرژﯾﻨﯿﻦ
  ورزﺷﮑﺎران آرژﯾﻨﯿﻦ را ﺑﻪ طﻮر وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺤﺮک آزاد ﮐﺮدن ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪی آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف اﺳﺖ. ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ طﻮر ﻗﻄﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ( ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎز) ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻓﺮاد ﭼﺎق اﺳﺘﻔﺎده ازآرژﯾﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ آن ﻗﺪر ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی آن ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﯿﺎک در ﺑﺪن ﻣﯿﺸﻮد در ادرار ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﮫﺎر ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ اوره ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﺎ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ اﺿﺎﻓﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد . در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رژﯾﻢ ﮐﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آب ﻓﺮاوان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد www.honarhayerazmi.com
  ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازطﺮﻓﺪاران اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی آرژﯾﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری در رﺷﺪ ﻋﻀﻼت دارد اﻣﺎ در ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد.
   

  ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ
  ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ . در ﺿﻤﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻠﺒﻮﻟﮫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮندارد . ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ DNA و RNA ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ دارد . ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ در ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ . ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ دارد . ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ از دﺳﺖ دادن اﻧﺮژیاﺳﺖ
   

  ﻟﯿﺰﯾﻦ

  ﻟﯿﺰﯾﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ال ﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ را ﻣﯽ سازند ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﯿﺰﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﺪه و روی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼژن و ﻋﻀﻠﻪ ﺗاثیر ﻣﯽ ﮔﺬارد اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ، ﻟﯿﺰﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻨﺤﺼﺮﯾﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ورزﺷﮫﺎی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
   

  ﭘﺮوﻟﯿﻦ
  ﭘﺮوﻟﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﺰﯾﻦ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼژن ﻧﻘﺶ دارد . ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﭘﺮوﻟﯿﻦ در ادرار ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺖ ھﻤﺒﻨﺪ اﺳﺖ . ﭘﺮوﻟﯿﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻧﻘﺶ دارد و اﮔﺮ ﮐﻤﺒﻮد آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
   

  ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ
  ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺎﻓﺘﯽ اﺳﺖ ، اﮔﺮ ﭼﻪ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ھﺎ در ﺑﺪن ھﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺌﻮری اﺳﺖ . ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺌﻮری رادﯾﮑﺎل ھﺎی آزاد ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎی ﺷﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﻤﯽ ، از طﺮﯾﻖ ﺗﻨﻔﺲ ﯾﺎ ﺧﻮردن وارد ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﻣﻮاد قادر ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮی زود رس ، ﮐﺎھﺶ ﻗﺪرت و اﻧﺮژی ﺷﺪه و ﺗﺮﻣﯿﻢ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاد ﯾﺎ اﺗﻢ ھﺎ ﮐﻪ رادﯾﮑﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و رادﯾﮑﺎل ھﺎﯾﯽ آزاد را ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﭘﺲآﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان در واﻗﻊ ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﺮﻣﯿﻢ ، ﮐﺎھﺶ درد ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﺘﮫﺎب ، ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﯿﺮی ، ﮐﺎھﺶ اﻟﺘﮫﺎب ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﯿﺐ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻓﺖ ھﻤﺒﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.سایت هنرهای رزمی
   

  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ

  ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ B6 ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﺳﺖ  و در ﺣﻀﻮر وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ (B3). 

  آﻻﻧﯿﻦ
  آﻻﻧﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺮژی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . آﻻﻧﯿﻦ در ﻋﻀﻼت و از آﻣﯿﻨﻮ اسیدهای زﻧﺠﯿﺮه ای ﺷﺎﺧﻪ دار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ در ادرار آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺰﻣﻦ اﯾﻦ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﻋﻀﻼت و ﻋﺪم ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮی ﺷﺎﺧﻪ دار ھﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ .
   

  ﺳﺮﯾﻦ
  ﺳﺮﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد . اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ و درﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ دارد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز دارد . ﺳﺮﯾﻦ از ﺗﻮﺋﻮﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﺣﺎوی آن ﺑﺎﯾﺪ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B6 ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم و ﻓﺴﻔﺮ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
   

  ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ، ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد آرژﯾﻨﯿﻦ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎد اوره و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮایاﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ ، ﺑﻪ وﯾﯿﺘﺎﻣﯿﻦ B6 ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم و ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارد . ﺳﺮﯾﻦ و ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ ھﺮ دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد . ﮐﻤﺒﻮد آن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ اﻧﺮژی ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .
   

  ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ
  ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺳﻤﯽ از ﮐﺒﺪ و ﺑﺎز ﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، در ﺳﻼﻣﺖ رﯾﺸﻪ ﻣﻮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞﺿﺪ اﺳﺘﺮس ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
   

  ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ
  ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ d.l. ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ اﺳﺖ و در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﻘﻠﯿﻞ درد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دارد .
   

  ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن
  ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮاب آور ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء اﺳﺘﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤًﺎ در ﺗﻨﻈﯿﻢ آھﻨﮓ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ روزاﻧﻪ درﮔﯿﺮ اﺳﺖ .
   

  آﺳﭙﺎرﺗﯿﮏ اﺳﯿﺪ
  آﺳﭙﺎرﺗﯿﮏ اﺳﯿﺪ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ھﯿﺪرات ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﻠﯿﮑﻮژن ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﻧﺮژی اﺳﺖ ، ﻧﻘﺶ دارد .

                                                  

  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰
  کاربرد کراتین در ورزش
  کاربرد کراتین در ورزش
                                                      
  روانشناسی در ورزش
  روانشناسی در ورزش
                                              
  تغذیه قبل از مسابقه
  تغذیه قبل از مسابقه
                                                  


سایت هنرهای رزمی-هنرهای رزمی-کیوکوشین کاراته-قوی ترین سبک رزمی جهان- معنی اصطلاحات در کیوکوشین-عکس رزمی-فیلم مسابقات کیوکوشین - تاریخچه کیوکوشین-مسابقه کیوکوشین بانوان-کیوکوشین چیست ؟ - کیوکوشین کاراته -قوی ترین سبک رزمی جهان-سازمان کیوکوشین اویاما-Black Belt- kyokushin-سایر ورزشها--کاراته کیوکوشین کاراته-صحنه هایی از کیوکوشین کاراته-ویکی‌پدیا-اطلاعات-کیوکوشین-سبک‌های کاراته-هنرهای رزمی-ژاپن-ژاپنی-کره ای-کیوکوشین کای کان کاراته-کیوکوشین کای کان-دانلود کیوکوشین کای کاراته-دانلود-اپلیکیشن-اندروید-ورزشی-اوکیناوا-سبک‌های هنرهای رزمی ترکیبی-ورزش در ژاپن-ورزش‌های ابداع‌شده در ژاپن-ورزش‌های المپیک تابستانی-مهمترین استادان وقت کاراته-کنوا مابونی-فوناکوشی-هنر رزمی-گنوا ناکازونه-تایرا شینکن-استاد هنرهای رزمی سنتی اوکیناوا- هنرهای رزمی سنتی-وادوریو کاراته-بنیان‌گذار کاراته مدرن-هنرهای رزمی چینی-کنپو-اوکیناوای-گیچین فوناکوشی-مهمترین مبارزان کاراته-فیلم‌های سینمایی رزمی-شوتوکان-اوتسوکا هیرونوری-ضربه زدن-فنون گلاویزی-دفاع شخصی-هنرجویان کاراته-بازی‌های آسیایی-بازی‌های جهانی-فلسفی-تکنیک‌های مبارزه‌ای-چهار سبک اصلی-پایه گذار کاراته-شوری‌ته-استاد فقید-سبک‌های کنترلی-سبک‌های غیر کنترلی-سبک‌های رینگی-گوجوریو-وادوریو-سبک‌های مهم در کاراته-شیتوریو-فرهاد وارسته-کان ذن ریو-بنیان گذار-راه صلح-ناهاته در کاراته-اویاما-تجربیات اویاما-کاتا در کاراته-کاتا-فدراسیون جهانی-مسابقات کاراته-فدراسیون جهانی کاراته-قوانین مسابقات-جیسن کاراته-مبارزات کنترلی و غیرکنترلی-ماسوتاتسو اویاما-انشین-جودو-فدراسیون کاراته ایران-راهنمای تصویری قوانین کاراته-هنرهای رزمی هندی-هنرهای رزمی اندونزی-رزم بدون سلاح-مشت-ضربه پا-سرشاخ-پا-لگد-شوت-بوکسینگ-کیک بوکسینگ-قفل مفصل-جوجیتسو-کوراش-زیرگیری-تندر-بزکش-کردن گیری-خاک شدن-خاک کردن-مبارزه-فایت-فایتر-مبارز-رزمنده-دررو دروکذدن-بارای-گدان بارای-ضربه دست-سوکی-آشی-هارا-هاراگیری-گانمن-شوتو-تیغه دست-تیغه پا-شمشیرزنی-سامورایی-شمشیر سامورایی-گلاویز-سلاح تمرینی-باشگاه-فشار دست-اوس-شیهان-سن سی-شی هان- سنسی-کانچو-سوسویی-سوسای-سن پای-تویی شو-آمادگی جسمانی-آمادگی رزمی-جوجیتسو برزیلی- برزیلی-گریسی-رینگ-تای چی چوان-ووشو-تکواندو-پومسه-ساندا-روسی-قربانوف-بدون دستکش-فول کنتاکت-کنتاکت-کیک-جیت کاندو- بروسلی-اسامی روسای فدراسیون ورزشهای رزمی-کمیته های ستادی-هیات-هیات رزمی-دان10-دان 9-دان 8-دان 7-دان 6-دان5-شالبند-کمربند مشکی-کمربند سیاه-خط-خان دوازده-خان-موی تای-انجمن-کاسویا-ماسائو کاگاوا-میکیو یاهارا-اساتید رزمی-JKS-دوجو-هونبو-باشگاه رزمی-باشگاه-بدنسازی-پرورش اندام-فیتنس-عضله سازی-عضله-نیرو-ماتسویی-ناکامورا-کانامورا-تزوکا-آشی هارا-ماتسوشیما-تیم ملی-کیمه-ذان شین-ذن شین-شین-شین ذن-ماگسو-ذهن-یوگا-کتاب-مقاله-پزشکی ورزشی-پزشکی-درد-درمان-خون دماغ-دانستنیهای رزمی-تقویم ورزشی-مسابقات-مسابقه-بین المللی-استاژ-آزمون-بونکا-رینگی-یامه-مربی-انواع,سبکهای,کاراته-تاریخچه کیک بوکسینگ-تاریخچه کاراته-تاریخچه بوکس-کیک بوکسینگ در ایران-رشته کیک بوکسینگ-کیک بوکسینگ ترکیبی-آشنایی با کیک بوکسینگ-Full Contact Karate-ضربه ناک اوت-ناک اوت-زانو-آرنج-ام پی- سیکن-کیک بوکسورها-بازی,های,داخل,سالن,آسیا/ملی,پوشان,کیک,بوکسینگ,ایران,فرد-بازی های داخل سالن-indoors games-in doors-واکو-بازی های داخل سالن-تایلند-تای بوکس-رقابت،رزمی کاران،درخشش-هنرهای رزمی جنوب شرق آسیا-ورزش‌های مبارزه‌ای-سبک‌های هنرهای رزمی-موای تای-ورزش در تایلند-روز موای تای-کاراته دی-روز تکواندو-روز کاراته-اخبار رزمی-خبر رزمی-خبر مسابقات-روز موای تای-ورزش رزمی موای تای-کلیپ رزمی-آموزش هنرهای رزمی در ایران-آموزش هنرهای رزمی-آموزش کیک بوکسینگ-آموزش کیک بوکس-آموزش بوکس-آموزش موی تای_آموزش کاراته-آموزش کیوکوشین-آموزش کیوکوشین کاراته-آموزش ووشو-آموزش جودو-آموزش جوجیتسو-آموزش رزمی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-سلف دیفنس-آموزش دفاع-آموزش مبارزه-دعوای خیابانی-اموزش درگیری خیابانی-آموزش-اموزش-SELFDIFENS-نینجوتسو-mma-K1-قفس-مبارزه در قفس-کلیپ رزمی-کلیپ مبارزه-فیلم مبارزه-فیلم رزمی-دستکش بوکس-ساق بند-عکاس رزمی-هان شی-هانشی-رنشی-استاد-سایت-وبسایت آموزشی-باشگاه مجازی-معرفی اساتید رزمی-مرجع معرفی-گسترش هنرهای رزمی-مارشال آرتز-تریکینگ-پارکور-تریک-پرش-parkur-triking-martialarts-دایدو-دای دو-دای دو جو کو-کونگفو-توآ-کونگ فو توآ-کونگ فو-کونگ فو توا-میرزایی-راکی-بیوگرافی-محمد علی کلی-شعبان-رستم-استاد رزمی-جکی چان-ایکیدو-ای کی دو-ایکیدو-ای کی کای-جت لی-فیلم مبارزی در باد-مبارزی در باد-مبارزه بروس لی-عکس رزمی-تصویر رزمی-بهترین سایت رزمی-قویترین مردان- قویترین سبک رزمی-قویترین سبک کاراته-بهترین مبارز-بهترین فایتر-حمله-دفاع-دفاع با دست خالی-دفاع با دست-دکتر-کلیپ ورزش رزمی-نمایشی-هانسوکو-دنیای هنرهای رزمی-خبر رزمی-خبر-هنر رزمی-هنر-هنرهای-هاپکیدو-کوبو-بودو-دائو-معبد-شائولین-معبد شائولین-ای ای دو-شکستن اجسام سخت-تمشی واری-نرم-نرمی-تکنیک-تاکتیک-ناک دان-وازاری-چویی-داچی-داچی های کاراته-احترام-روش‌های دفاع شخصی تمرین-ارتش های جهان-سبک های آزاد-سبک های آزاد کاراته-الکسا-آلکسا-مکمل-قهرمانان-اینده سازان-آسیب های ورزشی-اسیب-آناتومی-آناتومی بدن-آناتومی بدن انسان-آناتومی و اعضاء-بهداشت-سلامت-بهداشت و سلامت-سالمندان-ورزش سالمندان-کودک و رزمی-ورزش کودکان-بانوان-ورزش بانوان-تمرین و برنامه ورزشی-برنامه تمرینی-برنامه تمرینی-حرکات اصلاحی-اصلاحی-حقوق ورزشی-حقوق-تناسب-تناسب اندام-تغذیه ورزشی-علم تغذیه-علم و حرمت-علم ورزش-ورزش و ارزش-مربیان و ورزشکاران-اساتید و بنیانگذاران-سبک ها و رشته ها-در ایران-موی تای چیست؟-کاراته چیست؟-راه کاراته-کاراته راه زندگی-ووشو چیست؟کیک جیتسو-مجله رزمی-مجله ورزشی-کانال هنرهای رزمی-تلگرام-گالری تصاویر رزمی-سلامتی بدن-فنون شرقی-فنون گلاویز شدن-فنون گلاویزی-هنرهای رزمی ترکیبی-رزم ترکیبی-kickboxing-kickbox-honarahayerazmi-هنرجویان-تکواندو کار-کارتهکا-دست خالی-مشت آنین-بازی های المپیک-المپیک-ایچ-نی-سان-شی-گو-ایچی-روکو-شیچی-هاچی-کیو-جو-ایپون-فنون مبارزه ای مبارزه ای-جستجوی مربی-مربی-کوچ-کومیته-کمیته-سمینار-سمینار فنی-استاژ فنی-استهدادیابی-شیرزاد-پیام تبریک-پیام تسلیت-سرپریت-ورزش و جوانان-وزیر-قهرمانی-سکوی قهرمانی-نایب قهرمان-نایب قهرمانی-برون مرزی-تالو-تالوکاران-انتصاب-سوپر لیگ-سوپر لیگ کاراته-داوری در کاراته-جاج-رفری-رنکینگ-رنک-طلا-نقره-برنز-مقام سوم-مدال-کاروان ورزشی-بهترین ورزش رزمی برای دعوا-بهترین ورزش رزمی برای درگیری خیابانی-خشن ترین ورزش رزمی جهان-جهان رزمی-کشنده ترین هنرهای رزمیدر دنیا-قویترین سبک رزمی در دنیا-هنرهای رزمی ، آموزش کاراته ، آموزش تکواندو ، آموزش کونگ فو ، آموزش بوکس ، آموزش دفاع شخصی ، آموزش ووشو ، آموزش جودو ، مبارزه خیابانی ، کیوکوشین ، اساتید ، مربیان ، قهرمان ، مسابقه ، MMA ، تای بوکس ، لیست ، شماره تماس ، باشگاه ، فروشگاه ، ورزشهای رزمی ،پزشکی ورزشی ، شائولین، شی هان، کاراته ، تکواندو ، کیوکوشین ، کیک بوکس ، کیک بوکسینگ ، ووشو ، جودو ، ufc ، کمربند سیاه ، کمربند مشکی ، kamarbandmeshki ، honarhayerazmi، هانشی ، اخبار رزمی ، رزمی ، بنیانگذار ، پزشکی ورزشی ، باشگاه ورزشی، • آسیب ، درمان ، تدریس خصوصی ، ژاپن ، تای بوکس ،موی تای ، بوکس ، دستکش ، لباس ،تاریخچه ، استاد ، مربی ، فدراسیون ، مسابقات ، ایران ، درمان ، بنیانگذار ، اخبار ، سلامتی ، شیهان ، سن سی ، کانچو ، kancho ، shihan ، sensei،martialarts ، اساتید ، مربی،کوچ ، رئیس سبک ، بنیانگذار ، استاژ ، فنی ، آزمون ، دان ، داوری ، قهرمان ، اویام ا، آرنولد ، راکی ، بوکسور ، تقویم ورزشی ، kamarbandmeshi، مبارزه، مبارز، مبارز امروز، رزم، نیرو، ورزش، سلامت ، mobarezemruz ، www ، .ir ، .com , کیک لایت ، سمی کنتاکت ، کنتاکت ، فول ، شین ، های ، رزمی ، فایتر ، fight ، fighter ، وزن کشی ، المپیک ، اردو ، سایت هنرهای رزمی، اخبار رزمی ، خبر رزمی ، تیم ملی ، پرورش اندام ، بدنسازی ، فیتنس-رزمی,مرگبار,هنرهای رزمی,هنرهای رزمی مرگبار,ورزش های رزمی,ورزش های مرگبار,کشنده-ده ها سبک رزمی مختلف و صد ها زیر شاخه مختلف برای این هنرهای رزمی در دنیا وجود دارد-خبرهای آموزشی-رزمی کار ایرانی،هنرهای رزمی،امیر علی اکبری-دنیای ورزش-ورزش-خبر ورزشی-ورزشکاران در فضای مجازی- کراومگا-سبک رزمی کراومگا-آگهی تبلیغ رزمی-تبلیغات رزمی-وبسایت آموزشی رزمی-رزم و زندگی-دنیای کاراته-سوپر کیوکوشین-اسطوره-کاراته آزاد-اسپرت-ستارگان ورزش رزمی-ستارگان ورزش-بزرگان کاراته-روش سامورایی-فنون رزمی-پایگاه خبری-اینستاگرام رزمی-کانال رزمی-گروه رزمی-یوسف شیرزاد-شیرزاد-کانچو یوسف شیرزاد-سوسای اویاما-ماتسوتاتسو اویاما-فروشگاه ورزشی-باشگاه ورزشی-کیسه بوکس-لباس کاراته- لباس رزمی-ایکس تریم-لباس تکواندو-فدراسیون تکواندو-پولادگر-فرجی-لوگوی رزمی-شین کیوکوشین-کیوکوشین بین الملل-دانلود کتاب رزمی-کتاب هنرهای رزمی-دانلودفیلم رزمی-دانلود فیلم سینمایی رزمی-آموزش ضربه-آموزش قفل مفصل- مبارزه در قفس-مدیتتیشن-کفش اسپرت-کفش-تاتامی-رینگ بوکس-osu-اردو-اردوی ورزشی-مینیسک-تشخیص و درمان-فدراسیون پزشکی ورزشی-دوپینگ-بازو-پشت بازو-ساعد-کتف-مچ پا-فک-ضربه هوک-پزشکی ورزشی چیست؟شکستگی بینی-جراحی بینی-دیکشنری ژاپنی-معنی ژاپنی-چیست؟-چرا؟-چیست-بهترین-برترین-قهرمانان-تاریخچه-رزومه ورزشی-رزومه-بنیانگذار موی تای-بنیانگذار کیوکوشین-بنیانگذار ووشو-بنیانگذار تکواندو- بنیانگذار کاراته-بنیانگذار کونگ فو-کشنده-خطرناکترین0خطر-ضربه-انجمن کمربند سیاه-انجمن هنرهای رزمی-ورزش,فیلم,رزمی,دانلود,آموزش-صحنه های اکشن-اکشن-صحنه های رزمی-مطالب آموزشی ورزش های رزمی-بزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم -بزرگ ترین سایت-آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم-زرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فنون کونگ فو برای مبارزات تن به تن-آموزش مچ اندازی-انیمیشن های رزمی-دانلود فیلم های تونی جا-دانلود تمام فیلم های رزمی-آموزش بستن کمربند در تکواندو-آموزش بوکس حرفه ای-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-دانلود فیلم رزمی خشم وجرا-