پرش به اول صفحه
آرشیو اخبار
|
تقویم ورزشی
|
مجلات
|
قوانین بازنشر
|
همکاری با ما
|
درباره ما
|
تماس با ما
|
ثبت نام
Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی
صفحه نخست
۳ فروردين ۱۴۰۲, ساعت ۰۲:۱۴
سایت هنرهای رزمی اولین و بزرگترین مرجع معرفی اساتید و گسترش هنرهای رزمی در ایران
 • ﺳﺮ درد ﻧﺎﺷﯽ از ورزش( exercise induced headache )

  ﺳﺮدرد ﯾﮏ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﻊ در ورزﺷﮑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮ,ﺷﺪت و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺳﺮدرد ھﺎی ﻧﺎﺷﯽاز ورزش ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
  ﻣوارد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑه ﻣراﺟﻌه ﺑهﭘزﺷﮏ
  ھﺮﮔﺎه ﻗﺒﻼ دﭼﺎر ﺳﺮدرد ﻧﺒﻮده اﯾﻢ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺪﻧﺒﺎل ورزش دﭼﺎر ﺳﺮدرد ﺷﺪه اﯾﻢ،ھﺮﮔﺎه ﻗﺒﻼ ﺳﺮدرد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ دﭼﺎر ﺳﺮدردی ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﮕﻮ ﯾﺎ ﺷﺪت آن ﺑﺎ ﺳﺮدردھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻔﺎوتدارد،ھﺮﮔﺎه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮوز ﺳﺮدرد ھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ھﺮﮔﺎه ﺳﺮدرد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ,ﺑﯽ ﺣﺴﯽ,ﺳﻔﺘﯽ ﮔﺮدن,ﮐﺎھﺶ وزن اﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ www.honarhayerazmi.com
  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺳردرد
  ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺧﺬ ﯾﮏ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻤﺎر دارد. اﺻﻮﻻ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل اﺳﺖ.ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ درد,ﺷﺪت,ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺳﺮدرد از ﻧﻮع ﻓﺸﺎرﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎﺿﺮﺑﺎﻧﺪار ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﮫﻤﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﮫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮدرد ﺑﺎ ﭼﻪداروھﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد,ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﺮدرد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ,آﯾﺎ ﺳﺮدرد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻣﺜﻞﺗﮫﻮع,اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺗﺮس از ﻧﻮر ﯾﺎ ﺻﺪا ھﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.


  ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺳردرد ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ورزش
  ﺳردرد ﻣﯾﮕرﻧﯽ:
  ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ:
  درد ﺷﺪﯾﺪ و ﺿﺮﺑﺎﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت دوره ای درﺟﻠﻮ ﯾﺎ طﺮﻓﯿﻦ ﺳﺮ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﺣﺲ ﺷﻮد.
  ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺮدرد ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺮﻗﻪ ھﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
  درﺧﻼل ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎن دارد اﺧﺘﻼل ﺗﮑﻠﻢ,ﺗﮫﻮع و اﺳﺘﻔﺮاق ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ رخ دھﺪ.
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﮕﺮن:
  •ﺗﻐﯿﯿﺮ در ارﺗﻔﺎع (ﮐﻮھﻨﻮردی,ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ)
  •اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ(ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﺪن طﯽ ورزش ﯾﺎ ورزش در ھﻮای ﮔﺮم)
  •ﺗﻐﯿﯿﺮ در داروھﺎ
  •ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
  •ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ھﻮرﻣﻮﻧﯽ(ﻣﺜﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻤﮫﺎ)
  •ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮی ﺧﻮاب
  •رژﯾﻢ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ(ﻣﺜﻞ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺷﮑﻼت)
  درﻣﺎن:
  •ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش درﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ
  •اﺳﺘﻔﺎده ار ﮐﻤﭙﺮس آب ﺳﺮد روی ﺳﺮ در ﺧﻼل ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮدرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎھﺶ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
  •ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی ﺷﺮﯾﺎن ﺗﻤﭙﻮرال در ﺟﻠﻮی ﮔﻮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎھﺶ ﻋﻼﯾﻢ ﺳﻤﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
  •ﭘﺮھﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻤﻠﻪ و ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻤﻮدن ﺧﻮاب در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻼت ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .
  ﺳردرد ﺧوﺷه ای:
  ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ:
  درد ﺑﺴﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮزاﻧﻨﺪه ﯾﺎ ﺳﻮراخ ﮐﻨﻨﺪه دارد
  درد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮد را از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد •اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد در ﻣﺮدان 5 ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺷﯿﻮع دارد
  در ﺣﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮد اﺷﮑﺮﯾﺰش و اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﭘﻠﮏ دارد
  ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﻦ 35 ﺗﺎ 45 دﻗﯿﻘﻪ طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ•ﺳﺮدرد ھﻤﻮاره ﯾﮏ طﺮﻓﻪ اﺳﺖ
  درﻣﺎن:
  ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎی ﺿﺪ ﻣﯿﮕﺮن در درﻣﺎن ﺳﺮدرد ﺧﻮﺷﻪ ای ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ
  دادن اﮐﺴﯿﮋن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت 5 ﺗﺎ 15 دﻗﯿﻘﻪ ھﻢ در درﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ
  ﺳردرد ﮔردﻧﯽ: 

  اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻋﻀﻼت,ﻣﻔﺎﺻﻞ ﯾﺎ اﻋﺼﺎب در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت دردی ﭘﺎﯾﺪار و ﮔﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮ اﻧﺘﺸﺎرﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

  ﻋﻠﻞ ﺳﺮدرد ﮔﺮدﻧﯽ:
  اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼت ﮔﺮدن
  ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی اﻋﺼﺎب ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺮه ای در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن
  ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی اﻋﺼﺎب ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺮه ای در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن

  ﺳﻔﺘﯽ و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدن طﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮدن

  درﻣﺎن طﺒﯽ

  ﻣﺎﺳﺎژ ﻋﻀﻼت ﮔﺮدن
  ﭘﺮھﯿﺰ از ﻗﺮار ﮔﯿﺮی داﯾﻢ ﺳﺮ در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص

  ﺳردردھﺎی ﺧﺎص ورزﺷﯽ
  ﺳردرد ﻣﯾﮕرﻧﯽ ﻓوﺗﺑﺎﻟﯾﺳت ھﺎ: ﯾﮏ ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺜﻞ ھﺪ زدن اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﮐﻮﺗﺎه ھﻮﺷﯿﺎری ھﻤﺮاه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﻣﻌﻤﻮﻻ طﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
  ﺳردرد ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﯾﻧﮏ ﺷﻧﺎ: ﻋﯿﻨﮏ ﺷﻨﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻨﺎﮔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر روی اﻋﺼﺎب زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺳﺮدرد در ﺟﻠﻮی ﺳﺮ ﮔﺮدد.سایت هنرهای رزمی
  ﺳردرد در ﺷﯾرﺟه روﻧدﮔﺎن: ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﺧﻮن اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﯿﺮﺟﻪ رﻓﺘﻦ در ﻋﻤﻖ آب ﺑﺎﺷﺪ
  ﺳردرد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺧوش ﺧﯾم: در وزﻧﻪ ﺑﺮداران دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن وزﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻐﺰ و ﺑﺮوز ﺳﺮدردی ﺿﺮﺑﺎﻧﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ 24 ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

  ﺳﺮدردﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﻔﺎع: ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﻮھﻨﻮردان آﻣﺎﺗﻮر و در ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از 4000 ﻣﺘﺮی رخ ﻣﯽ دھﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮھﺴﺘﺎن رخ دھﺪ. ﻣﺼﺮفﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺎزوﻻﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮوز آن را ﮐﺎھﺶ دھﺪ.

   

  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰
  آسیب دیدگی مچ دست
  آسیب دیدگی مچ دست
  آﺳﯿﺐ و درد ﻣﭻ دﺳﺖ :
  جوش سر سیاه روی بینی
  جوش سر سیاه روی بینی
  جوش‌های سر سیاه اولین گام برای ایجاد جوش هستند و قبل از اینکه باکتری‌ها خلل و فرج و روزنه‌های پوست را مورد حمله قرار دهند ، تشکیل می‌گردند . دوران بلوغ زمانی است که


سایت هنرهای رزمی-هنرهای رزمی-کیوکوشین کاراته-قوی ترین سبک رزمی جهان- معنی اصطلاحات در کیوکوشین-عکس رزمی-فیلم مسابقات کیوکوشین - تاریخچه کیوکوشین-مسابقه کیوکوشین بانوان-کیوکوشین چیست ؟ - کیوکوشین کاراته -قوی ترین سبک رزمی جهان-سازمان کیوکوشین اویاما-Black Belt- kyokushin-سایر ورزشها--کاراته کیوکوشین کاراته-صحنه هایی از کیوکوشین کاراته-ویکی‌پدیا-اطلاعات-کیوکوشین-سبک‌های کاراته-هنرهای رزمی-ژاپن-ژاپنی-کره ای-کیوکوشین کای کان کاراته-کیوکوشین کای کان-دانلود کیوکوشین کای کاراته-دانلود-اپلیکیشن-اندروید-ورزشی-اوکیناوا-سبک‌های هنرهای رزمی ترکیبی-ورزش در ژاپن-ورزش‌های ابداع‌شده در ژاپن-ورزش‌های المپیک تابستانی-مهمترین استادان وقت کاراته-کنوا مابونی-فوناکوشی-هنر رزمی-گنوا ناکازونه-تایرا شینکن-استاد هنرهای رزمی سنتی اوکیناوا- هنرهای رزمی سنتی-وادوریو کاراته-بنیان‌گذار کاراته مدرن-هنرهای رزمی چینی-کنپو-اوکیناوای-گیچین فوناکوشی-مهمترین مبارزان کاراته-فیلم‌های سینمایی رزمی-شوتوکان-اوتسوکا هیرونوری-ضربه زدن-فنون گلاویزی-دفاع شخصی-هنرجویان کاراته-بازی‌های آسیایی-بازی‌های جهانی-فلسفی-تکنیک‌های مبارزه‌ای-چهار سبک اصلی-پایه گذار کاراته-شوری‌ته-استاد فقید-سبک‌های کنترلی-سبک‌های غیر کنترلی-سبک‌های رینگی-گوجوریو-وادوریو-سبک‌های مهم در کاراته-شیتوریو-فرهاد وارسته-کان ذن ریو-بنیان گذار-راه صلح-ناهاته در کاراته-اویاما-تجربیات اویاما-کاتا در کاراته-کاتا-فدراسیون جهانی-مسابقات کاراته-فدراسیون جهانی کاراته-قوانین مسابقات-جیسن کاراته-مبارزات کنترلی و غیرکنترلی-ماسوتاتسو اویاما-انشین-جودو-فدراسیون کاراته ایران-راهنمای تصویری قوانین کاراته-هنرهای رزمی هندی-هنرهای رزمی اندونزی-رزم بدون سلاح-مشت-ضربه پا-سرشاخ-پا-لگد-شوت-بوکسینگ-کیک بوکسینگ-قفل مفصل-جوجیتسو-کوراش-زیرگیری-تندر-بزکش-کردن گیری-خاک شدن-خاک کردن-مبارزه-فایت-فایتر-مبارز-رزمنده-دررو دروکذدن-بارای-گدان بارای-ضربه دست-سوکی-آشی-هارا-هاراگیری-گانمن-شوتو-تیغه دست-تیغه پا-شمشیرزنی-سامورایی-شمشیر سامورایی-گلاویز-سلاح تمرینی-باشگاه-فشار دست-اوس-شیهان-سن سی-شی هان- سنسی-کانچو-سوسویی-سوسای-سن پای-تویی شو-آمادگی جسمانی-آمادگی رزمی-جوجیتسو برزیلی- برزیلی-گریسی-رینگ-تای چی چوان-ووشو-تکواندو-پومسه-ساندا-روسی-قربانوف-بدون دستکش-فول کنتاکت-کنتاکت-کیک-جیت کاندو- بروسلی-اسامی روسای فدراسیون ورزشهای رزمی-کمیته های ستادی-هیات-هیات رزمی-دان10-دان 9-دان 8-دان 7-دان 6-دان5-شالبند-کمربند مشکی-کمربند سیاه-خط-خان دوازده-خان-موی تای-انجمن-کاسویا-ماسائو کاگاوا-میکیو یاهارا-اساتید رزمی-JKS-دوجو-هونبو-باشگاه رزمی-باشگاه-بدنسازی-پرورش اندام-فیتنس-عضله سازی-عضله-نیرو-ماتسویی-ناکامورا-کانامورا-تزوکا-آشی هارا-ماتسوشیما-تیم ملی-کیمه-ذان شین-ذن شین-شین-شین ذن-ماگسو-ذهن-یوگا-کتاب-مقاله-پزشکی ورزشی-پزشکی-درد-درمان-خون دماغ-دانستنیهای رزمی-تقویم ورزشی-مسابقات-مسابقه-بین المللی-استاژ-آزمون-بونکا-رینگی-یامه-مربی-انواع,سبکهای,کاراته-تاریخچه کیک بوکسینگ-تاریخچه کاراته-تاریخچه بوکس-کیک بوکسینگ در ایران-رشته کیک بوکسینگ-کیک بوکسینگ ترکیبی-آشنایی با کیک بوکسینگ-Full Contact Karate-ضربه ناک اوت-ناک اوت-زانو-آرنج-ام پی- سیکن-کیک بوکسورها-بازی,های,داخل,سالن,آسیا/ملی,پوشان,کیک,بوکسینگ,ایران,فرد-بازی های داخل سالن-indoors games-in doors-واکو-بازی های داخل سالن-تایلند-تای بوکس-رقابت،رزمی کاران،درخشش-هنرهای رزمی جنوب شرق آسیا-ورزش‌های مبارزه‌ای-سبک‌های هنرهای رزمی-موای تای-ورزش در تایلند-روز موای تای-کاراته دی-روز تکواندو-روز کاراته-اخبار رزمی-خبر رزمی-خبر مسابقات-روز موای تای-ورزش رزمی موای تای-کلیپ رزمی-آموزش هنرهای رزمی در ایران-آموزش هنرهای رزمی-آموزش کیک بوکسینگ-آموزش کیک بوکس-آموزش بوکس-آموزش موی تای_آموزش کاراته-آموزش کیوکوشین-آموزش کیوکوشین کاراته-آموزش ووشو-آموزش جودو-آموزش جوجیتسو-آموزش رزمی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-سلف دیفنس-آموزش دفاع-آموزش مبارزه-دعوای خیابانی-اموزش درگیری خیابانی-آموزش-اموزش-SELFDIFENS-نینجوتسو-mma-K1-قفس-مبارزه در قفس-کلیپ رزمی-کلیپ مبارزه-فیلم مبارزه-فیلم رزمی-دستکش بوکس-ساق بند-عکاس رزمی-هان شی-هانشی-رنشی-استاد-سایت-وبسایت آموزشی-باشگاه مجازی-معرفی اساتید رزمی-مرجع معرفی-گسترش هنرهای رزمی-مارشال آرتز-تریکینگ-پارکور-تریک-پرش-parkur-triking-martialarts-دایدو-دای دو-دای دو جو کو-کونگفو-توآ-کونگ فو توآ-کونگ فو-کونگ فو توا-میرزایی-راکی-بیوگرافی-محمد علی کلی-شعبان-رستم-استاد رزمی-جکی چان-ایکیدو-ای کی دو-ایکیدو-ای کی کای-جت لی-فیلم مبارزی در باد-مبارزی در باد-مبارزه بروس لی-عکس رزمی-تصویر رزمی-بهترین سایت رزمی-قویترین مردان- قویترین سبک رزمی-قویترین سبک کاراته-بهترین مبارز-بهترین فایتر-حمله-دفاع-دفاع با دست خالی-دفاع با دست-دکتر-کلیپ ورزش رزمی-نمایشی-هانسوکو-دنیای هنرهای رزمی-خبر رزمی-خبر-هنر رزمی-هنر-هنرهای-هاپکیدو-کوبو-بودو-دائو-معبد-شائولین-معبد شائولین-ای ای دو-شکستن اجسام سخت-تمشی واری-نرم-نرمی-تکنیک-تاکتیک-ناک دان-وازاری-چویی-داچی-داچی های کاراته-احترام-روش‌های دفاع شخصی تمرین-ارتش های جهان-سبک های آزاد-سبک های آزاد کاراته-الکسا-آلکسا-مکمل-قهرمانان-اینده سازان-آسیب های ورزشی-اسیب-آناتومی-آناتومی بدن-آناتومی بدن انسان-آناتومی و اعضاء-بهداشت-سلامت-بهداشت و سلامت-سالمندان-ورزش سالمندان-کودک و رزمی-ورزش کودکان-بانوان-ورزش بانوان-تمرین و برنامه ورزشی-برنامه تمرینی-برنامه تمرینی-حرکات اصلاحی-اصلاحی-حقوق ورزشی-حقوق-تناسب-تناسب اندام-تغذیه ورزشی-علم تغذیه-علم و حرمت-علم ورزش-ورزش و ارزش-مربیان و ورزشکاران-اساتید و بنیانگذاران-سبک ها و رشته ها-در ایران-موی تای چیست؟-کاراته چیست؟-راه کاراته-کاراته راه زندگی-ووشو چیست؟کیک جیتسو-مجله رزمی-مجله ورزشی-کانال هنرهای رزمی-تلگرام-گالری تصاویر رزمی-سلامتی بدن-فنون شرقی-فنون گلاویز شدن-فنون گلاویزی-هنرهای رزمی ترکیبی-رزم ترکیبی-kickboxing-kickbox-honarahayerazmi-هنرجویان-تکواندو کار-کارتهکا-دست خالی-مشت آنین-بازی های المپیک-المپیک-ایچ-نی-سان-شی-گو-ایچی-روکو-شیچی-هاچی-کیو-جو-ایپون-فنون مبارزه ای مبارزه ای-جستجوی مربی-مربی-کوچ-کومیته-کمیته-سمینار-سمینار فنی-استاژ فنی-استهدادیابی-شیرزاد-پیام تبریک-پیام تسلیت-سرپریت-ورزش و جوانان-وزیر-قهرمانی-سکوی قهرمانی-نایب قهرمان-نایب قهرمانی-برون مرزی-تالو-تالوکاران-انتصاب-سوپر لیگ-سوپر لیگ کاراته-داوری در کاراته-جاج-رفری-رنکینگ-رنک-طلا-نقره-برنز-مقام سوم-مدال-کاروان ورزشی-بهترین ورزش رزمی برای دعوا-بهترین ورزش رزمی برای درگیری خیابانی-خشن ترین ورزش رزمی جهان-جهان رزمی-کشنده ترین هنرهای رزمیدر دنیا-قویترین سبک رزمی در دنیا-هنرهای رزمی ، آموزش کاراته ، آموزش تکواندو ، آموزش کونگ فو ، آموزش بوکس ، آموزش دفاع شخصی ، آموزش ووشو ، آموزش جودو ، مبارزه خیابانی ، کیوکوشین ، اساتید ، مربیان ، قهرمان ، مسابقه ، MMA ، تای بوکس ، لیست ، شماره تماس ، باشگاه ، فروشگاه ، ورزشهای رزمی ،پزشکی ورزشی ، شائولین، شی هان، کاراته ، تکواندو ، کیوکوشین ، کیک بوکس ، کیک بوکسینگ ، ووشو ، جودو ، ufc ، کمربند سیاه ، کمربند مشکی ، kamarbandmeshki ، honarhayerazmi، هانشی ، اخبار رزمی ، رزمی ، بنیانگذار ، پزشکی ورزشی ، باشگاه ورزشی، • آسیب ، درمان ، تدریس خصوصی ، ژاپن ، تای بوکس ،موی تای ، بوکس ، دستکش ، لباس ،تاریخچه ، استاد ، مربی ، فدراسیون ، مسابقات ، ایران ، درمان ، بنیانگذار ، اخبار ، سلامتی ، شیهان ، سن سی ، کانچو ، kancho ، shihan ، sensei،martialarts ، اساتید ، مربی،کوچ ، رئیس سبک ، بنیانگذار ، استاژ ، فنی ، آزمون ، دان ، داوری ، قهرمان ، اویام ا، آرنولد ، راکی ، بوکسور ، تقویم ورزشی ، kamarbandmeshi، مبارزه، مبارز، مبارز امروز، رزم، نیرو، ورزش، سلامت ، mobarezemruz ، www ، .ir ، .com , کیک لایت ، سمی کنتاکت ، کنتاکت ، فول ، شین ، های ، رزمی ، فایتر ، fight ، fighter ، وزن کشی ، المپیک ، اردو ، سایت هنرهای رزمی، اخبار رزمی ، خبر رزمی ، تیم ملی ، پرورش اندام ، بدنسازی ، فیتنس-رزمی,مرگبار,هنرهای رزمی,هنرهای رزمی مرگبار,ورزش های رزمی,ورزش های مرگبار,کشنده-ده ها سبک رزمی مختلف و صد ها زیر شاخه مختلف برای این هنرهای رزمی در دنیا وجود دارد-خبرهای آموزشی-رزمی کار ایرانی،هنرهای رزمی،امیر علی اکبری-دنیای ورزش-ورزش-خبر ورزشی-ورزشکاران در فضای مجازی- کراومگا-سبک رزمی کراومگا-آگهی تبلیغ رزمی-تبلیغات رزمی-وبسایت آموزشی رزمی-رزم و زندگی-دنیای کاراته-سوپر کیوکوشین-اسطوره-کاراته آزاد-اسپرت-ستارگان ورزش رزمی-ستارگان ورزش-بزرگان کاراته-روش سامورایی-فنون رزمی-پایگاه خبری-اینستاگرام رزمی-کانال رزمی-گروه رزمی-یوسف شیرزاد-شیرزاد-کانچو یوسف شیرزاد-سوسای اویاما-ماتسوتاتسو اویاما-فروشگاه ورزشی-باشگاه ورزشی-کیسه بوکس-لباس کاراته- لباس رزمی-ایکس تریم-لباس تکواندو-فدراسیون تکواندو-پولادگر-فرجی-لوگوی رزمی-شین کیوکوشین-کیوکوشین بین الملل-دانلود کتاب رزمی-کتاب هنرهای رزمی-دانلودفیلم رزمی-دانلود فیلم سینمایی رزمی-آموزش ضربه-آموزش قفل مفصل- مبارزه در قفس-مدیتتیشن-کفش اسپرت-کفش-تاتامی-رینگ بوکس-osu-اردو-اردوی ورزشی-مینیسک-تشخیص و درمان-فدراسیون پزشکی ورزشی-دوپینگ-بازو-پشت بازو-ساعد-کتف-مچ پا-فک-ضربه هوک-پزشکی ورزشی چیست؟شکستگی بینی-جراحی بینی-دیکشنری ژاپنی-معنی ژاپنی-چیست؟-چرا؟-چیست-بهترین-برترین-قهرمانان-تاریخچه-رزومه ورزشی-رزومه-بنیانگذار موی تای-بنیانگذار کیوکوشین-بنیانگذار ووشو-بنیانگذار تکواندو- بنیانگذار کاراته-بنیانگذار کونگ فو-کشنده-خطرناکترین0خطر-ضربه-انجمن کمربند سیاه-انجمن هنرهای رزمی-ورزش,فیلم,رزمی,دانلود,آموزش-صحنه های اکشن-اکشن-صحنه های رزمی-مطالب آموزشی ورزش های رزمی-بزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم -بزرگ ترین سایت-آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم-زرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فنون کونگ فو برای مبارزات تن به تن-آموزش مچ اندازی-انیمیشن های رزمی-دانلود فیلم های تونی جا-دانلود تمام فیلم های رزمی-آموزش بستن کمربند در تکواندو-آموزش بوکس حرفه ای-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-دانلود فیلم رزمی خشم وجرا-