پرش به اول صفحه
آرشیو اخبار
|
تقویم ورزشی
|
مجلات
|
قوانین بازنشر
|
همکاری با ما
|
درباره ما
|
تماس با ما
|
ثبت نام
Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی
صفحه نخست
۳ فروردين ۱۴۰۲, ساعت ۰۳:۵۵
سایت هنرهای رزمی اولین و بزرگترین مرجع معرفی اساتید و گسترش هنرهای رزمی در ایران
 • ﺗﻐﺬﯾﻪ در زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر ( Nutrition in female athletes )

  اﻣﺮوزه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام، ﺑﮫبوﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ورزﺷﯽ و ﻧﯿﺎزھﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع رﺷﺘﻪ ی ورزﺷﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
  ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای آن ورزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا ﺣﻔﻆ وزن اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر داراﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ وزن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن و ﺣﻔﻆ ﮐﺎراﯾﯽ ورزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎھﺶ وزن ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺳﺒﺐ ﮐﻢ ﺷﺪن درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن زﻧﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آنﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﯿﮑﻞ ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ، ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ﮐﺎھﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

  در اﻓﺮاد ورزﺷﮑﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻧﺮژی ھﻢ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ، ﮔﻨﺪم ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺮی ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی در ورزش ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن در آﻧﮫﺎﻣﻨﺠﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ورزش، ﻣﺪت ورزش و وزن ﻓﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در ھﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ" ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ در زﻧﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯽ اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.سایت هنرهای رزمی

  ﮐﻠﺳﯾم

  اھﻣﯾت: ﮐﻠﺴﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺎده ی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ را در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ، اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻋﻀﻼﻧﯽ و ھﺪاﯾﺖ ﭘﯿﺎم در ﺳﯿﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﻗﻮی و رﺷﺪ ﺑﺪن ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و در زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد.
  ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز: ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﯿﻢ روزاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﺑﺎﻧﻮان در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر در ھﺮ ﮐﺪام از ﮔﺮوهھﺎی ﺳﻨﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ 1000-1500 ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم ﮐﻠﺴﯿﻢ در روز ھﺴﺘﻨﺪ:
   

  ﻣﯾزان روزاﻧه ﮐﻠﺳﯾم ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرﺣﺳب ﻣﯾﻠﯽ ﮔرم

  دﺧﺘﺮان 9-13 ﺳﺎﻟﻪ
  دﺧﺘﺮان 14- 18 ﺳﺎﻟﻪ
  زﻧﺎن 19-50 ﺳﺎﻟﻪ
  زﻧﺎن ﭘﺲ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ
  زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﺷﯿﺮده
  زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ
  1000 -1300 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
  1300 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
  1000 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
  1300 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
  1000 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
  1000 -1500 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
  ﻣواد ﻏذاﯾﯽ زﯾر ﺗﻘرﯾﺑﺎ" ﻣﻌﺎدل 300 ﻣﯾﻠﯽ ﮔرم ﮐﻠﺳﯾم دارﻧد:
  200 ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﭼﺮب
  200 ﮔﺮم ﻣﺎﺳﺖ
  40 ﮔﺮم ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﺖ
  80 ﮔﺮم ﻣﺎھﯽ ﺳﺎردﯾﻦ
  300 ﮔﺮم ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭘﺨﺘﻪ
  ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏذاﯾﯽ ﮐﻠﺳﯾم و ﺟذب ﮐﻠﺳﯾم:

  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮫﻢ دارای ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﻢ ﭼﺮب ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﭼﺮب، ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻨﯿﺮ، ﻣﺎھﯽ و ﻏﺬاھﺎی درﯾﺎﯾﯽ، ﺳﻮﯾﺎ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﯿﺮه رﻧﮓ. زﻧﺎن ﮔﯿﺎھﺨﻮار ﮐﻪ ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﻢ ﭼﺮب ﺑﺮای ﺟﺒﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﯿﺎھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﮐﺘﻮز ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ ھﺎی ﺑﺪون ﻻﮐﺘﻮز ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺿﻤﻦ ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ، اﺳﻔﻨﺎج و اﻟﮑﻞ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺪھﻨﺪ www.honarhayerazmi.com

  آھن

  اھﻣﯾت: آھﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﮫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ( ﻧﺎﻗﻞ اﮐﺴﯿﮋن در ﺧﻮن ) و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.آھﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻞ اﮐﺴﯿﮋن در ﻗﺎﻟﺐ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ورزش ھﺎی ھﻮازی ﻧﻘﺶ آن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻓﻘﺮ آھﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ زود رس و اﻓﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ورزﺷﯽ، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
  ﻣﻘﺪار آھﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز: ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻘﺪار آھﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. ﻧﯿﺎز زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر ﺑﻪ آھﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ھﺮ
  ﺳﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﯾزان روزاﻧه ﮐﻠﺳﯾم ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرﺣﺳب ﻣﯾﻠﯽ ﮔرم

  دﺧﺘﺮان 9-13 ﺳﺎﻟﻪ 1000 -1300 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
  دﺧﺘﺮان 9-13 ﺳﺎﻟﻪ
  دﺧﺘﺮان 14- 18 ﺳﺎﻟﻪ
  زﻧﺎن 19-50 ﺳﺎﻟﻪ
  زﻧﺎن ﭘﺲ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ
  زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﺷﯿﺮده
  زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ
  1000 -1300 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
  1300 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
  1000 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
  1300 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
  1000 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
  1000 -1500 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم

  ﻣواد ﻏذاﯾﯽ زﯾر ﺗﻘرﯾﺑﺎ" ﻣﻌﺎدل 2 ﻣﯾﻠﯽ ﮔرم آھن دارﻧد:

  50 ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ
  250 ﮔﺮم ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﺎب
  20 ﮔﺮم ﺟﮕﺮ
  1/2 ﻓﻨﺠﺎن اﺳﻔﻨﺎج
  ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏذاﯾﯽ آھن و ﺟذب آن:

  آھﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت آھﻦ ھﻢ و آھﻦ ﻏﯿﺮ ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﺬب آھﻦ ھﻢ ﺳﺎده ﺗﺮ و ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  ٭ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏذاﯾﯽ آھن ھم: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﻏﺬاھﺎی درﯾﺎﯾﯽ، ﺟﮕﺮ و ﮐﻠﯿﻪ
  ٭ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏذاﯾﯽ آھن ﻏﯾر ھم: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﺒﻮﺑﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ھﻤﺮاه ﺳﺒﻮس، ﺑﺮﻧﺞ، ﻧﺎن، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت رﻧﮓ روﺷﻦ و ﺗﺎزه و ﺧﺸﮑﺒﺎر
  وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺟﺬب آھﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭼﺎی، ﻗﮫﻮه، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ، ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ و ﻓﯿﺒﺮ ﻏﺬاﯾﯽ زﯾﺎد ﺟﺬب آﻧﺮا ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
   

  ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻓﻘﺮ آھﻦ در زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر:
  ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ وﺟﻮد ﺳﯿﮑﻞ ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. از ﺳﻮﯾﯽ زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﻠﺒﻮلھﺎی ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﻒ ﭘﺎ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ دﻓﻊ آھﻦ از طﺮﯾﻖ ﺗﻌﺮﯾﻖ، ﻣﺪﻓﻮع و ادرار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. درﻣﺎن اﯾﻦﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﭘﺮ آھﻦ و ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﺣﺎوی آھﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﺮو ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ورزش ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ 3-4 ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺳﻄﺢ آھﻦ ﺧﻮن را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

  ﻻزم اﺳﺖ زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﺮ اﺳﺎس ھﺮم ﺗﻐﺬﯾﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
  ﻻزم اﺳﺖ زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات ھﺎ ( ﻗﻨﺪھﺎ ) را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ورزﺷﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ. ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦھﺎ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ورزﺷﯽ زﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ، اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺮﺑﻮ ھﯿﺪرات ھﺎ اﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
  ﻻزم اﺳﺖ زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر ﻏﺬاھﺎی ﺣﺎوی ﮐﻠﺴﯿﻢ و آھﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰
  تاثیر ورزش بر بیماریها
  تاثیر ورزش بر بیماریها
  در بسیاری از کشورهای دنیا متخصصان پزشکی ورزشی با کمک تکنیک ها و متدهایی که سراغ دارند، برای بهبود شرایط فیزیکی مراجعان خود اقدام می کنند. این گروه تلاش دارند تا با ارائه متدهای ورزشی متناسب با هر فرد و توان او برای حفظ سلامت یا بازگرداندن سلامت و تندرستی به او گام بردارند.
  چرا ورزشکاران در صدد کاهش وزن خود هستند؟
  چرا ورزشکاران در صدد کاهش وزن خود هستند؟
  چرا ورزشکاران همیشه در صدد کاهش وزن خود هستند؟
  رفع دردهای عضلانی
  رفع دردهای عضلانی
   • راههایی برای رفع دردهای عضلانی بعد از ورزش


سایت هنرهای رزمی-هنرهای رزمی-کیوکوشین کاراته-قوی ترین سبک رزمی جهان- معنی اصطلاحات در کیوکوشین-عکس رزمی-فیلم مسابقات کیوکوشین - تاریخچه کیوکوشین-مسابقه کیوکوشین بانوان-کیوکوشین چیست ؟ - کیوکوشین کاراته -قوی ترین سبک رزمی جهان-سازمان کیوکوشین اویاما-Black Belt- kyokushin-سایر ورزشها--کاراته کیوکوشین کاراته-صحنه هایی از کیوکوشین کاراته-ویکی‌پدیا-اطلاعات-کیوکوشین-سبک‌های کاراته-هنرهای رزمی-ژاپن-ژاپنی-کره ای-کیوکوشین کای کان کاراته-کیوکوشین کای کان-دانلود کیوکوشین کای کاراته-دانلود-اپلیکیشن-اندروید-ورزشی-اوکیناوا-سبک‌های هنرهای رزمی ترکیبی-ورزش در ژاپن-ورزش‌های ابداع‌شده در ژاپن-ورزش‌های المپیک تابستانی-مهمترین استادان وقت کاراته-کنوا مابونی-فوناکوشی-هنر رزمی-گنوا ناکازونه-تایرا شینکن-استاد هنرهای رزمی سنتی اوکیناوا- هنرهای رزمی سنتی-وادوریو کاراته-بنیان‌گذار کاراته مدرن-هنرهای رزمی چینی-کنپو-اوکیناوای-گیچین فوناکوشی-مهمترین مبارزان کاراته-فیلم‌های سینمایی رزمی-شوتوکان-اوتسوکا هیرونوری-ضربه زدن-فنون گلاویزی-دفاع شخصی-هنرجویان کاراته-بازی‌های آسیایی-بازی‌های جهانی-فلسفی-تکنیک‌های مبارزه‌ای-چهار سبک اصلی-پایه گذار کاراته-شوری‌ته-استاد فقید-سبک‌های کنترلی-سبک‌های غیر کنترلی-سبک‌های رینگی-گوجوریو-وادوریو-سبک‌های مهم در کاراته-شیتوریو-فرهاد وارسته-کان ذن ریو-بنیان گذار-راه صلح-ناهاته در کاراته-اویاما-تجربیات اویاما-کاتا در کاراته-کاتا-فدراسیون جهانی-مسابقات کاراته-فدراسیون جهانی کاراته-قوانین مسابقات-جیسن کاراته-مبارزات کنترلی و غیرکنترلی-ماسوتاتسو اویاما-انشین-جودو-فدراسیون کاراته ایران-راهنمای تصویری قوانین کاراته-هنرهای رزمی هندی-هنرهای رزمی اندونزی-رزم بدون سلاح-مشت-ضربه پا-سرشاخ-پا-لگد-شوت-بوکسینگ-کیک بوکسینگ-قفل مفصل-جوجیتسو-کوراش-زیرگیری-تندر-بزکش-کردن گیری-خاک شدن-خاک کردن-مبارزه-فایت-فایتر-مبارز-رزمنده-دررو دروکذدن-بارای-گدان بارای-ضربه دست-سوکی-آشی-هارا-هاراگیری-گانمن-شوتو-تیغه دست-تیغه پا-شمشیرزنی-سامورایی-شمشیر سامورایی-گلاویز-سلاح تمرینی-باشگاه-فشار دست-اوس-شیهان-سن سی-شی هان- سنسی-کانچو-سوسویی-سوسای-سن پای-تویی شو-آمادگی جسمانی-آمادگی رزمی-جوجیتسو برزیلی- برزیلی-گریسی-رینگ-تای چی چوان-ووشو-تکواندو-پومسه-ساندا-روسی-قربانوف-بدون دستکش-فول کنتاکت-کنتاکت-کیک-جیت کاندو- بروسلی-اسامی روسای فدراسیون ورزشهای رزمی-کمیته های ستادی-هیات-هیات رزمی-دان10-دان 9-دان 8-دان 7-دان 6-دان5-شالبند-کمربند مشکی-کمربند سیاه-خط-خان دوازده-خان-موی تای-انجمن-کاسویا-ماسائو کاگاوا-میکیو یاهارا-اساتید رزمی-JKS-دوجو-هونبو-باشگاه رزمی-باشگاه-بدنسازی-پرورش اندام-فیتنس-عضله سازی-عضله-نیرو-ماتسویی-ناکامورا-کانامورا-تزوکا-آشی هارا-ماتسوشیما-تیم ملی-کیمه-ذان شین-ذن شین-شین-شین ذن-ماگسو-ذهن-یوگا-کتاب-مقاله-پزشکی ورزشی-پزشکی-درد-درمان-خون دماغ-دانستنیهای رزمی-تقویم ورزشی-مسابقات-مسابقه-بین المللی-استاژ-آزمون-بونکا-رینگی-یامه-مربی-انواع,سبکهای,کاراته-تاریخچه کیک بوکسینگ-تاریخچه کاراته-تاریخچه بوکس-کیک بوکسینگ در ایران-رشته کیک بوکسینگ-کیک بوکسینگ ترکیبی-آشنایی با کیک بوکسینگ-Full Contact Karate-ضربه ناک اوت-ناک اوت-زانو-آرنج-ام پی- سیکن-کیک بوکسورها-بازی,های,داخل,سالن,آسیا/ملی,پوشان,کیک,بوکسینگ,ایران,فرد-بازی های داخل سالن-indoors games-in doors-واکو-بازی های داخل سالن-تایلند-تای بوکس-رقابت،رزمی کاران،درخشش-هنرهای رزمی جنوب شرق آسیا-ورزش‌های مبارزه‌ای-سبک‌های هنرهای رزمی-موای تای-ورزش در تایلند-روز موای تای-کاراته دی-روز تکواندو-روز کاراته-اخبار رزمی-خبر رزمی-خبر مسابقات-روز موای تای-ورزش رزمی موای تای-کلیپ رزمی-آموزش هنرهای رزمی در ایران-آموزش هنرهای رزمی-آموزش کیک بوکسینگ-آموزش کیک بوکس-آموزش بوکس-آموزش موی تای_آموزش کاراته-آموزش کیوکوشین-آموزش کیوکوشین کاراته-آموزش ووشو-آموزش جودو-آموزش جوجیتسو-آموزش رزمی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-سلف دیفنس-آموزش دفاع-آموزش مبارزه-دعوای خیابانی-اموزش درگیری خیابانی-آموزش-اموزش-SELFDIFENS-نینجوتسو-mma-K1-قفس-مبارزه در قفس-کلیپ رزمی-کلیپ مبارزه-فیلم مبارزه-فیلم رزمی-دستکش بوکس-ساق بند-عکاس رزمی-هان شی-هانشی-رنشی-استاد-سایت-وبسایت آموزشی-باشگاه مجازی-معرفی اساتید رزمی-مرجع معرفی-گسترش هنرهای رزمی-مارشال آرتز-تریکینگ-پارکور-تریک-پرش-parkur-triking-martialarts-دایدو-دای دو-دای دو جو کو-کونگفو-توآ-کونگ فو توآ-کونگ فو-کونگ فو توا-میرزایی-راکی-بیوگرافی-محمد علی کلی-شعبان-رستم-استاد رزمی-جکی چان-ایکیدو-ای کی دو-ایکیدو-ای کی کای-جت لی-فیلم مبارزی در باد-مبارزی در باد-مبارزه بروس لی-عکس رزمی-تصویر رزمی-بهترین سایت رزمی-قویترین مردان- قویترین سبک رزمی-قویترین سبک کاراته-بهترین مبارز-بهترین فایتر-حمله-دفاع-دفاع با دست خالی-دفاع با دست-دکتر-کلیپ ورزش رزمی-نمایشی-هانسوکو-دنیای هنرهای رزمی-خبر رزمی-خبر-هنر رزمی-هنر-هنرهای-هاپکیدو-کوبو-بودو-دائو-معبد-شائولین-معبد شائولین-ای ای دو-شکستن اجسام سخت-تمشی واری-نرم-نرمی-تکنیک-تاکتیک-ناک دان-وازاری-چویی-داچی-داچی های کاراته-احترام-روش‌های دفاع شخصی تمرین-ارتش های جهان-سبک های آزاد-سبک های آزاد کاراته-الکسا-آلکسا-مکمل-قهرمانان-اینده سازان-آسیب های ورزشی-اسیب-آناتومی-آناتومی بدن-آناتومی بدن انسان-آناتومی و اعضاء-بهداشت-سلامت-بهداشت و سلامت-سالمندان-ورزش سالمندان-کودک و رزمی-ورزش کودکان-بانوان-ورزش بانوان-تمرین و برنامه ورزشی-برنامه تمرینی-برنامه تمرینی-حرکات اصلاحی-اصلاحی-حقوق ورزشی-حقوق-تناسب-تناسب اندام-تغذیه ورزشی-علم تغذیه-علم و حرمت-علم ورزش-ورزش و ارزش-مربیان و ورزشکاران-اساتید و بنیانگذاران-سبک ها و رشته ها-در ایران-موی تای چیست؟-کاراته چیست؟-راه کاراته-کاراته راه زندگی-ووشو چیست؟کیک جیتسو-مجله رزمی-مجله ورزشی-کانال هنرهای رزمی-تلگرام-گالری تصاویر رزمی-سلامتی بدن-فنون شرقی-فنون گلاویز شدن-فنون گلاویزی-هنرهای رزمی ترکیبی-رزم ترکیبی-kickboxing-kickbox-honarahayerazmi-هنرجویان-تکواندو کار-کارتهکا-دست خالی-مشت آنین-بازی های المپیک-المپیک-ایچ-نی-سان-شی-گو-ایچی-روکو-شیچی-هاچی-کیو-جو-ایپون-فنون مبارزه ای مبارزه ای-جستجوی مربی-مربی-کوچ-کومیته-کمیته-سمینار-سمینار فنی-استاژ فنی-استهدادیابی-شیرزاد-پیام تبریک-پیام تسلیت-سرپریت-ورزش و جوانان-وزیر-قهرمانی-سکوی قهرمانی-نایب قهرمان-نایب قهرمانی-برون مرزی-تالو-تالوکاران-انتصاب-سوپر لیگ-سوپر لیگ کاراته-داوری در کاراته-جاج-رفری-رنکینگ-رنک-طلا-نقره-برنز-مقام سوم-مدال-کاروان ورزشی-بهترین ورزش رزمی برای دعوا-بهترین ورزش رزمی برای درگیری خیابانی-خشن ترین ورزش رزمی جهان-جهان رزمی-کشنده ترین هنرهای رزمیدر دنیا-قویترین سبک رزمی در دنیا-هنرهای رزمی ، آموزش کاراته ، آموزش تکواندو ، آموزش کونگ فو ، آموزش بوکس ، آموزش دفاع شخصی ، آموزش ووشو ، آموزش جودو ، مبارزه خیابانی ، کیوکوشین ، اساتید ، مربیان ، قهرمان ، مسابقه ، MMA ، تای بوکس ، لیست ، شماره تماس ، باشگاه ، فروشگاه ، ورزشهای رزمی ،پزشکی ورزشی ، شائولین، شی هان، کاراته ، تکواندو ، کیوکوشین ، کیک بوکس ، کیک بوکسینگ ، ووشو ، جودو ، ufc ، کمربند سیاه ، کمربند مشکی ، kamarbandmeshki ، honarhayerazmi، هانشی ، اخبار رزمی ، رزمی ، بنیانگذار ، پزشکی ورزشی ، باشگاه ورزشی، • آسیب ، درمان ، تدریس خصوصی ، ژاپن ، تای بوکس ،موی تای ، بوکس ، دستکش ، لباس ،تاریخچه ، استاد ، مربی ، فدراسیون ، مسابقات ، ایران ، درمان ، بنیانگذار ، اخبار ، سلامتی ، شیهان ، سن سی ، کانچو ، kancho ، shihan ، sensei،martialarts ، اساتید ، مربی،کوچ ، رئیس سبک ، بنیانگذار ، استاژ ، فنی ، آزمون ، دان ، داوری ، قهرمان ، اویام ا، آرنولد ، راکی ، بوکسور ، تقویم ورزشی ، kamarbandmeshi، مبارزه، مبارز، مبارز امروز، رزم، نیرو، ورزش، سلامت ، mobarezemruz ، www ، .ir ، .com , کیک لایت ، سمی کنتاکت ، کنتاکت ، فول ، شین ، های ، رزمی ، فایتر ، fight ، fighter ، وزن کشی ، المپیک ، اردو ، سایت هنرهای رزمی، اخبار رزمی ، خبر رزمی ، تیم ملی ، پرورش اندام ، بدنسازی ، فیتنس-رزمی,مرگبار,هنرهای رزمی,هنرهای رزمی مرگبار,ورزش های رزمی,ورزش های مرگبار,کشنده-ده ها سبک رزمی مختلف و صد ها زیر شاخه مختلف برای این هنرهای رزمی در دنیا وجود دارد-خبرهای آموزشی-رزمی کار ایرانی،هنرهای رزمی،امیر علی اکبری-دنیای ورزش-ورزش-خبر ورزشی-ورزشکاران در فضای مجازی- کراومگا-سبک رزمی کراومگا-آگهی تبلیغ رزمی-تبلیغات رزمی-وبسایت آموزشی رزمی-رزم و زندگی-دنیای کاراته-سوپر کیوکوشین-اسطوره-کاراته آزاد-اسپرت-ستارگان ورزش رزمی-ستارگان ورزش-بزرگان کاراته-روش سامورایی-فنون رزمی-پایگاه خبری-اینستاگرام رزمی-کانال رزمی-گروه رزمی-یوسف شیرزاد-شیرزاد-کانچو یوسف شیرزاد-سوسای اویاما-ماتسوتاتسو اویاما-فروشگاه ورزشی-باشگاه ورزشی-کیسه بوکس-لباس کاراته- لباس رزمی-ایکس تریم-لباس تکواندو-فدراسیون تکواندو-پولادگر-فرجی-لوگوی رزمی-شین کیوکوشین-کیوکوشین بین الملل-دانلود کتاب رزمی-کتاب هنرهای رزمی-دانلودفیلم رزمی-دانلود فیلم سینمایی رزمی-آموزش ضربه-آموزش قفل مفصل- مبارزه در قفس-مدیتتیشن-کفش اسپرت-کفش-تاتامی-رینگ بوکس-osu-اردو-اردوی ورزشی-مینیسک-تشخیص و درمان-فدراسیون پزشکی ورزشی-دوپینگ-بازو-پشت بازو-ساعد-کتف-مچ پا-فک-ضربه هوک-پزشکی ورزشی چیست؟شکستگی بینی-جراحی بینی-دیکشنری ژاپنی-معنی ژاپنی-چیست؟-چرا؟-چیست-بهترین-برترین-قهرمانان-تاریخچه-رزومه ورزشی-رزومه-بنیانگذار موی تای-بنیانگذار کیوکوشین-بنیانگذار ووشو-بنیانگذار تکواندو- بنیانگذار کاراته-بنیانگذار کونگ فو-کشنده-خطرناکترین0خطر-ضربه-انجمن کمربند سیاه-انجمن هنرهای رزمی-ورزش,فیلم,رزمی,دانلود,آموزش-صحنه های اکشن-اکشن-صحنه های رزمی-مطالب آموزشی ورزش های رزمی-بزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم -بزرگ ترین سایت-آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم-زرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فنون کونگ فو برای مبارزات تن به تن-آموزش مچ اندازی-انیمیشن های رزمی-دانلود فیلم های تونی جا-دانلود تمام فیلم های رزمی-آموزش بستن کمربند در تکواندو-آموزش بوکس حرفه ای-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-دانلود فیلم رزمی خشم وجرا-