پرش به اول صفحه
آرشیو اخبار
|
تقویم ورزشی
|
مجلات
|
قوانین بازنشر
|
همکاری با ما
|
درباره ما
|
تماس با ما
|
ثبت نام
Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی
صفحه نخست
۴ مرداد ۱۴۰۳, ساعت ۰۱:۱۱
سایت هنرهای رزمی اولین و بزرگترین مرجع معرفی اساتید و گسترش هنرهای رزمی در ایران
 • ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ و درمان( ﺧﻮن دﻣﺎغ )
  دﯾﺪن ﯾﺎ دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻮن دﻣﺎغ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮن دﻣﺎغھﺎ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽرﺳﻨﺪ، وﺧﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﻤﺪه آﻧﮫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.اﮔﺮ ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷﺪﯾﺪ،. ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﮑﯿﻪ دھﯿﺪ. ﺑﺎﻻ ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦﺳﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻠﻖ از ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﺗﮑﯿﻪ دھﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮن را ﻓﺮو ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮫﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ و اﺳﮫﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ دھﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و ﺳﺒﺎﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺑﺨﺶ ﻧﺮم ﺑﯿﻨﯽﺗﺎن ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﯾﺪ.اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﻮک ﺑﯿﻨﯽ وﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻐﻪ ﺑﯿﻨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻨﯽ را ﻧﮕﻪدارﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد. دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮای 5-3 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﯽﺗﺎن ﻓﺸﺎر بﯾﺎورﯾﺪ.اﮔﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اداﻣﻪ داﺷﺖ، دوﺑﺎره ﺑﺮای 10 دﻗﯿﻘﻪﻣﺪاوم ﺑﺮ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﯾﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﭙﺮس ﺳﺮد ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ روی ﺳﺘﯿﻎ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ. ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ، ازاﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻓﯿﻦﮐﺮدن ﺑﯿﻨﯽ، ﻛﻪ ﺳﺒﺐﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻣﺠﺪد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ www.honarhayerazmi.com 

  ﻋﻠل ﺧون دﻣﺎغ شدن
  ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺧﻮن دﻣﺎغ آن ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻨﯽ ( اﻏﻠﺐﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﮑﯽ ھﻮای درون ﺧﺎﻧﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺘﮕﺎهھﺎیﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ) و دﺳﺖﮐﺎری ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ . اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖھﻤﺮاه ھﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ، ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺖﮐﺎری ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎط درون ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺸﮏ و ﮐﺒﺮهﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
  ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﺑﻪﺧﻮردن ﺑﯿﻨﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ، آﻟﺮژی ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ.
  ﺑﭽﻪ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﯿﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺒﺮﻧﺪ واﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد. ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﺳﻔﺖ ﺷﺪﮔﯽﺳﺮﺧﺮگ ) ﻋﻔﻮﻧﺖ ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و اﺧﺘﻼل در ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮنﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داروھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد. ﻋﻠﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ را در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
  ﭼرا ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺳﺗﻌد ﺧوﻧرﯾزی اﺳت؟
  ﺑﯿﻨﯽ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ رگ ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮم و ﻣﺮطﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ ھﻮا در ﺣﯿﻦ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ رگھﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دروﻧﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏھﺴﺘﻨﺪ، و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
  آﯾﺎ ﺧون دﻣﺎغ ﻋﺎرﺿه وﺧﯾﻣﯽ اﺳت؟
  اﻏﻠﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیھﺎی ﺑﯿﻨﯽ وﺧﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﺧﻮندﻣﺎغھﺎ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﯿﻨﯽ رخ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽاز ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیھﺎی ﺑﯿﻨﯽ در رگ ھﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺸﺖ ﺑﯿﻨﯽ رخ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ راﯾﺞ  اﺳﺖ واﻏﻠﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﺗﺼﻠﺐﺷﺮﯾﺎن، اﺳﺘﻔﺎده رواز اﺳﭙﯿﺮﯾﻦ روزاﻧﻪ ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﻟﺨﺘﻪﺷﺪن ﺧﻮن اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮندﻣﺎغ ھﺎی ﺟﺪی ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﺰﻣﻦ وﺟﻮد دارد. اﮔﺮﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از 15 دﻗﯿﻘﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ، ﻣﺜﻼ ﻣﺸﺖ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺻﻮرت، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖﺑﯿﻨﯽﺗﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷﺪن ﺑﻌﺪ از اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ ﺗﺼﺎدف ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷﺪن ھﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷﺪن و ﮐﺒﻮد ﺷﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﯿﻪﺳﺮطﺎن ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮندﻣﺎغ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن و ﻏﺪدهھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ ( ﺳﺮطﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﺮطﺎﻧﯽ )ﺑﺎﺷﺪ.
                
  در ﭼه ﻣواردی ﺑﺎﯾد ﺑه ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌهﮐﻧﯾد؟
  ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از 15 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺟﺮاﺣﺖ اﺳﺖ
  ﺑﻪ طﻮر ﻣﮑﺮر ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷﺪن.
  ﭘزﺷﮏ ﭼه ﮐﺎری ﺑرای ﺧون دﻣﺎغ شدن انجام ﻣﯽ دھد؟
  اﻗداﻣﺎت ﮐﻠﯽ ﭘزﺷﮏ : ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻔﮫﻤﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ و ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ راﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ، ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﺮده را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺒﻨﺪد ﺗﺎﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
  ﺳوزاﻧدن رگھﺎ : ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮلھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺣﺮارﺗﯽ رگھﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺘﻮف ﺷﻮد. ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺒﻞ ازﻋﻤﻞ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎن را ﺑﯿﺤﺲ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
  ﺑﺳﺗن ﺑﯾﻧﯽ ( ﺗﺎﻣﭘون ﺑﯾﻧﯽ ) : ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮار دادن ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺎز ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻧﻲ ، ﯾﺎ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎد ﮐﺮدن ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻮن درون ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻲﺗﻮان ﺟﻠﻮيﺧﻮﻧﺮﻳﺰي را ﮔﺮﻓﺖ.اﻳﻦ ﻛﺎر ﻓﺸﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ رﮔﮫﺎ ﻣﯽآورد و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزد. سایت هنرهای رزمی

   یک متخصص گوش و حلق و بینی تاکید کرد:« افراد بایستی به هنگام خونریزی بینی از بالا نگه داشتن سر خود به منظور بند آمدن خونریزی خودداری کنند چرا که ممکن است موجب خفگی شود و باید گفت بهترین راه به هنگام خونریزی بینی صاف نشستن است و قرار دادن کیسه یخ بر روی بینی و پیشانی می تواند از خونریزی جلوگیری کند.»
  پاره شدن مویرگ های سطح داخلی بینی موجب خونریزی از بینی می شود که عواملی مختلفی در بروز آن دخیل هستند.
  یکی از مهمترین عواملی که موجب خون دماغ شدن می شود ضربات شدیدی است که بر روی بینی وارد می شود مثل ضربه به بینی به هنگام بازی یا انجام ورزش های مختلف همچنین خشکی مخاط بینی در فصل زمستان و تابستان و تخلیه شدید بینی نیز در خونریزی بینی تاثیرگذار هستند.
  از دیگر مواردی که منجر به خونریزی بینی می شود می توان به مصرف برخی از داروها مانند داروهای ضد التهاب، ایبوبروفن و اسپری های کورتونی مخصوص بینی اشاره کرد که زمینه را برای خونریزی بینی مساعد می کند.

  افراد مبتلا به فشارخون بالا به خصوص افراد مسن مستعد خونریزی بینی هستند و در برخی از مواقع آلرژی بینی، عطسه های مکرر و همچنین پولیپ بینی و یا وارد شدن جسم خارجی به داخل بینی از جمله عوامل تاثیرگذار در خونریزی بینی هستند.
  افراد بایستی به هنگام خونریزی بینی، قسمت نرم بینی خود را با دو انگشت فشار داده و از بالا نگه داشتن سر خود به منظور بند آمدن خونریزی خودداری کنند چرا که ممکن است موجب خفگی شود و باید گفت بهترین راه به هنگام خونریزی بینی صاف نشستن است و قرار دادن کیسه یخ بر روی بینی و پیشانی می تواند از خونریزی جلوگیری کند.

  مصرف ویتامین C موجب سلامتی بافت بدن می شود همچنین در صورتی که خونریزی بینی مداوم باشد بایستی با تجویز پزشک از قرص آهن استفاده کنید تا دچار مشکل کم خونی نشوید و در نهایت مرطوب نگه داشتن هوای منزل و شتسشوی مرتب بینی با سرم فیزیولوژیک و استفاده از پمادهای نرم کننده مخاط بینی مانع از خشک شدن مخاط بینی و بروز خونریزی بینی می شود.

   

  ارسال نظرات
  ۱۱ نظــــــر منتشره: ۳
  جوش سر سیاه روی بینی
  جوش سر سیاه روی بینی
  جوش‌های سر سیاه اولین گام برای ایجاد جوش هستند و قبل از اینکه باکتری‌ها خلل و فرج و روزنه‌های پوست را مورد حمله قرار دهند ، تشکیل می‌گردند . دوران بلوغ زمانی است که
  جراحی بینی
  جراحی بینی
  انواع روش های عمل جراحی زیبایی بینی
  آسیب دیدگی مچ دست
  آسیب دیدگی مچ دست
  آﺳﯿﺐ و درد ﻣﭻ دﺳﺖ :


سایت هنرهای رزمی-هنرهای رزمی-کیوکوشین کاراته-قوی ترین سبک رزمی جهان- معنی اصطلاحات در کیوکوشین-عکس رزمی-فیلم مسابقات کیوکوشین - تاریخچه کیوکوشین-مسابقه کیوکوشین بانوان-کیوکوشین چیست ؟ - کیوکوشین کاراته -قوی ترین سبک رزمی جهان-سازمان کیوکوشین اویاما-Black Belt- kyokushin-سایر ورزشها--کاراته کیوکوشین کاراته-صحنه هایی از کیوکوشین کاراته-ویکی‌پدیا-اطلاعات-کیوکوشین-سبک‌های کاراته-هنرهای رزمی-ژاپن-ژاپنی-کره ای-کیوکوشین کای کان کاراته-کیوکوشین کای کان-دانلود کیوکوشین کای کاراته-دانلود-اپلیکیشن-اندروید-ورزشی-اوکیناوا-سبک‌های هنرهای رزمی ترکیبی-ورزش در ژاپن-ورزش‌های ابداع‌شده در ژاپن-ورزش‌های المپیک تابستانی-مهمترین استادان وقت کاراته-کنوا مابونی-فوناکوشی-هنر رزمی-گنوا ناکازونه-تایرا شینکن-استاد هنرهای رزمی سنتی اوکیناوا- هنرهای رزمی سنتی-وادوریو کاراته-بنیان‌گذار کاراته مدرن-هنرهای رزمی چینی-کنپو-اوکیناوای-گیچین فوناکوشی-مهمترین مبارزان کاراته-فیلم‌های سینمایی رزمی-شوتوکان-اوتسوکا هیرونوری-ضربه زدن-فنون گلاویزی-دفاع شخصی-هنرجویان کاراته-بازی‌های آسیایی-بازی‌های جهانی-فلسفی-تکنیک‌های مبارزه‌ای-چهار سبک اصلی-پایه گذار کاراته-شوری‌ته-استاد فقید-سبک‌های کنترلی-سبک‌های غیر کنترلی-سبک‌های رینگی-گوجوریو-وادوریو-سبک‌های مهم در کاراته-شیتوریو-فرهاد وارسته-کان ذن ریو-بنیان گذار-راه صلح-ناهاته در کاراته-اویاما-تجربیات اویاما-کاتا در کاراته-کاتا-فدراسیون جهانی-مسابقات کاراته-فدراسیون جهانی کاراته-قوانین مسابقات-جیسن کاراته-مبارزات کنترلی و غیرکنترلی-ماسوتاتسو اویاما-انشین-جودو-فدراسیون کاراته ایران-راهنمای تصویری قوانین کاراته-هنرهای رزمی هندی-هنرهای رزمی اندونزی-رزم بدون سلاح-مشت-ضربه پا-سرشاخ-پا-لگد-شوت-بوکسینگ-کیک بوکسینگ-قفل مفصل-جوجیتسو-کوراش-زیرگیری-تندر-بزکش-کردن گیری-خاک شدن-خاک کردن-مبارزه-فایت-فایتر-مبارز-رزمنده-دررو دروکذدن-بارای-گدان بارای-ضربه دست-سوکی-آشی-هارا-هاراگیری-گانمن-شوتو-تیغه دست-تیغه پا-شمشیرزنی-سامورایی-شمشیر سامورایی-گلاویز-سلاح تمرینی-باشگاه-فشار دست-اوس-شیهان-سن سی-شی هان- سنسی-کانچو-سوسویی-سوسای-سن پای-تویی شو-آمادگی جسمانی-آمادگی رزمی-جوجیتسو برزیلی- برزیلی-گریسی-رینگ-تای چی چوان-ووشو-تکواندو-پومسه-ساندا-روسی-قربانوف-بدون دستکش-فول کنتاکت-کنتاکت-کیک-جیت کاندو- بروسلی-اسامی روسای فدراسیون ورزشهای رزمی-کمیته های ستادی-هیات-هیات رزمی-دان10-دان 9-دان 8-دان 7-دان 6-دان5-شالبند-کمربند مشکی-کمربند سیاه-خط-خان دوازده-خان-موی تای-انجمن-کاسویا-ماسائو کاگاوا-میکیو یاهارا-اساتید رزمی-JKS-دوجو-هونبو-باشگاه رزمی-باشگاه-بدنسازی-پرورش اندام-فیتنس-عضله سازی-عضله-نیرو-ماتسویی-ناکامورا-کانامورا-تزوکا-آشی هارا-ماتسوشیما-تیم ملی-کیمه-ذان شین-ذن شین-شین-شین ذن-ماگسو-ذهن-یوگا-کتاب-مقاله-پزشکی ورزشی-پزشکی-درد-درمان-خون دماغ-دانستنیهای رزمی-تقویم ورزشی-مسابقات-مسابقه-بین المللی-استاژ-آزمون-بونکا-رینگی-یامه-مربی-انواع,سبکهای,کاراته-تاریخچه کیک بوکسینگ-تاریخچه کاراته-تاریخچه بوکس-کیک بوکسینگ در ایران-رشته کیک بوکسینگ-کیک بوکسینگ ترکیبی-آشنایی با کیک بوکسینگ-Full Contact Karate-ضربه ناک اوت-ناک اوت-زانو-آرنج-ام پی- سیکن-کیک بوکسورها-بازی,های,داخل,سالن,آسیا/ملی,پوشان,کیک,بوکسینگ,ایران,فرد-بازی های داخل سالن-indoors games-in doors-واکو-بازی های داخل سالن-تایلند-تای بوکس-رقابت،رزمی کاران،درخشش-هنرهای رزمی جنوب شرق آسیا-ورزش‌های مبارزه‌ای-سبک‌های هنرهای رزمی-موای تای-ورزش در تایلند-روز موای تای-کاراته دی-روز تکواندو-روز کاراته-اخبار رزمی-خبر رزمی-خبر مسابقات-روز موای تای-ورزش رزمی موای تای-کلیپ رزمی-آموزش هنرهای رزمی در ایران-آموزش هنرهای رزمی-آموزش کیک بوکسینگ-آموزش کیک بوکس-آموزش بوکس-آموزش موی تای_آموزش کاراته-آموزش کیوکوشین-آموزش کیوکوشین کاراته-آموزش ووشو-آموزش جودو-آموزش جوجیتسو-آموزش رزمی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-سلف دیفنس-آموزش دفاع-آموزش مبارزه-دعوای خیابانی-اموزش درگیری خیابانی-آموزش-اموزش-SELFDIFENS-نینجوتسو-mma-K1-قفس-مبارزه در قفس-کلیپ رزمی-کلیپ مبارزه-فیلم مبارزه-فیلم رزمی-دستکش بوکس-ساق بند-عکاس رزمی-هان شی-هانشی-رنشی-استاد-سایت-وبسایت آموزشی-باشگاه مجازی-معرفی اساتید رزمی-مرجع معرفی-گسترش هنرهای رزمی-مارشال آرتز-تریکینگ-پارکور-تریک-پرش-parkur-triking-martialarts-دایدو-دای دو-دای دو جو کو-کونگفو-توآ-کونگ فو توآ-کونگ فو-کونگ فو توا-میرزایی-راکی-بیوگرافی-محمد علی کلی-شعبان-رستم-استاد رزمی-جکی چان-ایکیدو-ای کی دو-ایکیدو-ای کی کای-جت لی-فیلم مبارزی در باد-مبارزی در باد-مبارزه بروس لی-عکس رزمی-تصویر رزمی-بهترین سایت رزمی-قویترین مردان- قویترین سبک رزمی-قویترین سبک کاراته-بهترین مبارز-بهترین فایتر-حمله-دفاع-دفاع با دست خالی-دفاع با دست-دکتر-کلیپ ورزش رزمی-نمایشی-هانسوکو-دنیای هنرهای رزمی-خبر رزمی-خبر-هنر رزمی-هنر-هنرهای-هاپکیدو-کوبو-بودو-دائو-معبد-شائولین-معبد شائولین-ای ای دو-شکستن اجسام سخت-تمشی واری-نرم-نرمی-تکنیک-تاکتیک-ناک دان-وازاری-چویی-داچی-داچی های کاراته-احترام-روش‌های دفاع شخصی تمرین-ارتش های جهان-سبک های آزاد-سبک های آزاد کاراته-الکسا-آلکسا-مکمل-قهرمانان-اینده سازان-آسیب های ورزشی-اسیب-آناتومی-آناتومی بدن-آناتومی بدن انسان-آناتومی و اعضاء-بهداشت-سلامت-بهداشت و سلامت-سالمندان-ورزش سالمندان-کودک و رزمی-ورزش کودکان-بانوان-ورزش بانوان-تمرین و برنامه ورزشی-برنامه تمرینی-برنامه تمرینی-حرکات اصلاحی-اصلاحی-حقوق ورزشی-حقوق-تناسب-تناسب اندام-تغذیه ورزشی-علم تغذیه-علم و حرمت-علم ورزش-ورزش و ارزش-مربیان و ورزشکاران-اساتید و بنیانگذاران-سبک ها و رشته ها-در ایران-موی تای چیست؟-کاراته چیست؟-راه کاراته-کاراته راه زندگی-ووشو چیست؟کیک جیتسو-مجله رزمی-مجله ورزشی-کانال هنرهای رزمی-تلگرام-گالری تصاویر رزمی-سلامتی بدن-فنون شرقی-فنون گلاویز شدن-فنون گلاویزی-هنرهای رزمی ترکیبی-رزم ترکیبی-kickboxing-kickbox-honarahayerazmi-هنرجویان-تکواندو کار-کارتهکا-دست خالی-مشت آنین-بازی های المپیک-المپیک-ایچ-نی-سان-شی-گو-ایچی-روکو-شیچی-هاچی-کیو-جو-ایپون-فنون مبارزه ای مبارزه ای-جستجوی مربی-مربی-کوچ-کومیته-کمیته-سمینار-سمینار فنی-استاژ فنی-استهدادیابی-شیرزاد-پیام تبریک-پیام تسلیت-سرپریت-ورزش و جوانان-وزیر-قهرمانی-سکوی قهرمانی-نایب قهرمان-نایب قهرمانی-برون مرزی-تالو-تالوکاران-انتصاب-سوپر لیگ-سوپر لیگ کاراته-داوری در کاراته-جاج-رفری-رنکینگ-رنک-طلا-نقره-برنز-مقام سوم-مدال-کاروان ورزشی-بهترین ورزش رزمی برای دعوا-بهترین ورزش رزمی برای درگیری خیابانی-خشن ترین ورزش رزمی جهان-جهان رزمی-کشنده ترین هنرهای رزمیدر دنیا-قویترین سبک رزمی در دنیا-هنرهای رزمی ، آموزش کاراته ، آموزش تکواندو ، آموزش کونگ فو ، آموزش بوکس ، آموزش دفاع شخصی ، آموزش ووشو ، آموزش جودو ، مبارزه خیابانی ، کیوکوشین ، اساتید ، مربیان ، قهرمان ، مسابقه ، MMA ، تای بوکس ، لیست ، شماره تماس ، باشگاه ، فروشگاه ، ورزشهای رزمی ،پزشکی ورزشی ، شائولین، شی هان، کاراته ، تکواندو ، کیوکوشین ، کیک بوکس ، کیک بوکسینگ ، ووشو ، جودو ، ufc ، کمربند سیاه ، کمربند مشکی ، kamarbandmeshki ، honarhayerazmi، هانشی ، اخبار رزمی ، رزمی ، بنیانگذار ، پزشکی ورزشی ، باشگاه ورزشی، • آسیب ، درمان ، تدریس خصوصی ، ژاپن ، تای بوکس ،موی تای ، بوکس ، دستکش ، لباس ،تاریخچه ، استاد ، مربی ، فدراسیون ، مسابقات ، ایران ، درمان ، بنیانگذار ، اخبار ، سلامتی ، شیهان ، سن سی ، کانچو ، kancho ، shihan ، sensei،martialarts ، اساتید ، مربی،کوچ ، رئیس سبک ، بنیانگذار ، استاژ ، فنی ، آزمون ، دان ، داوری ، قهرمان ، اویام ا، آرنولد ، راکی ، بوکسور ، تقویم ورزشی ، kamarbandmeshi، مبارزه، مبارز، مبارز امروز، رزم، نیرو، ورزش، سلامت ، mobarezemruz ، www ، .ir ، .com , کیک لایت ، سمی کنتاکت ، کنتاکت ، فول ، شین ، های ، رزمی ، فایتر ، fight ، fighter ، وزن کشی ، المپیک ، اردو ، سایت هنرهای رزمی، اخبار رزمی ، خبر رزمی ، تیم ملی ، پرورش اندام ، بدنسازی ، فیتنس-رزمی,مرگبار,هنرهای رزمی,هنرهای رزمی مرگبار,ورزش های رزمی,ورزش های مرگبار,کشنده-ده ها سبک رزمی مختلف و صد ها زیر شاخه مختلف برای این هنرهای رزمی در دنیا وجود دارد-خبرهای آموزشی-رزمی کار ایرانی،هنرهای رزمی،امیر علی اکبری-دنیای ورزش-ورزش-خبر ورزشی-ورزشکاران در فضای مجازی- کراومگا-سبک رزمی کراومگا-آگهی تبلیغ رزمی-تبلیغات رزمی-وبسایت آموزشی رزمی-رزم و زندگی-دنیای کاراته-سوپر کیوکوشین-اسطوره-کاراته آزاد-اسپرت-ستارگان ورزش رزمی-ستارگان ورزش-بزرگان کاراته-روش سامورایی-فنون رزمی-پایگاه خبری-اینستاگرام رزمی-کانال رزمی-گروه رزمی-یوسف شیرزاد-شیرزاد-کانچو یوسف شیرزاد-سوسای اویاما-ماتسوتاتسو اویاما-فروشگاه ورزشی-باشگاه ورزشی-کیسه بوکس-لباس کاراته- لباس رزمی-ایکس تریم-لباس تکواندو-فدراسیون تکواندو-پولادگر-فرجی-لوگوی رزمی-شین کیوکوشین-کیوکوشین بین الملل-دانلود کتاب رزمی-کتاب هنرهای رزمی-دانلودفیلم رزمی-دانلود فیلم سینمایی رزمی-آموزش ضربه-آموزش قفل مفصل- مبارزه در قفس-مدیتتیشن-کفش اسپرت-کفش-تاتامی-رینگ بوکس-osu-اردو-اردوی ورزشی-مینیسک-تشخیص و درمان-فدراسیون پزشکی ورزشی-دوپینگ-بازو-پشت بازو-ساعد-کتف-مچ پا-فک-ضربه هوک-پزشکی ورزشی چیست؟شکستگی بینی-جراحی بینی-دیکشنری ژاپنی-معنی ژاپنی-چیست؟-چرا؟-چیست-بهترین-برترین-قهرمانان-تاریخچه-رزومه ورزشی-رزومه-بنیانگذار موی تای-بنیانگذار کیوکوشین-بنیانگذار ووشو-بنیانگذار تکواندو- بنیانگذار کاراته-بنیانگذار کونگ فو-کشنده-خطرناکترین0خطر-ضربه-انجمن کمربند سیاه-انجمن هنرهای رزمی-ورزش,فیلم,رزمی,دانلود,آموزش-صحنه های اکشن-اکشن-صحنه های رزمی-مطالب آموزشی ورزش های رزمی-بزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم -بزرگ ترین سایت-آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم-زرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فنون کونگ فو برای مبارزات تن به تن-آموزش مچ اندازی-انیمیشن های رزمی-دانلود فیلم های تونی جا-دانلود تمام فیلم های رزمی-آموزش بستن کمربند در تکواندو-آموزش بوکس حرفه ای-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-دانلود فیلم رزمی خشم وجرا-