پرش به اول صفحه
آرشیو اخبار
|
تقویم ورزشی
|
مجلات
|
قوانین بازنشر
|
همکاری با ما
|
درباره ما
|
تماس با ما
|
ثبت نام
Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی
صفحه نخست
۴ مرداد ۱۴۰۳, ساعت ۰۱:۵۷
سایت هنرهای رزمی اولین و بزرگترین مرجع معرفی اساتید و گسترش هنرهای رزمی در ایران
 • آﺳﻢ و ورزش

  ھﻤﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﺧﻮدﭘﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ،راھﮫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﮐﺪاﻣﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻠﻪ ھﺎی آﺳﻢ ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ،در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ آﺳﻢ و ﻋﻼﺋﻢ آن،ارﺗﺒﺎط آﺳﻢ و ورزش را ﺷﺮح داده و در ﭘﺎﯾﺎن راھﮫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﻤﻠﻪ آﺳﻢ در ھﻨﮕﺎم ورزش ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

  آﺳﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﮫﺎﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ راھﮫﺎی ھﻮاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺪاد ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ راھﮫﺎی ھﻮاﺋﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ،ﻋﻼﺋﻢ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ،ﺳﺮﻓﻪ،ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه آن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺘﮫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ،ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن،آﻟﺮژﻧﮫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات در درﺟﻪ ﺣﺮارت و آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ دﭼﺎر آﺳﻢ ھﺴﺘﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ورزش ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﻀﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ واﮐﺜﺮﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ،ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ورزش دﭼﺎر ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ورزش اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ورزش ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب زﯾﺮ در آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد:

  1-ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد
  2-ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ دھﺪ
  3-وزن ﺑﺪن را اﯾﺪه ال ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارد

  اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ دارﯾﺪ و ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ورزش را دارﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

  1-ھﻤﯿﺸﻪ اﺳﭙﺮی آﺑﯿﺘﺎن(ﺳﺎﻟﺒﻮﺗﺎﻣﻮل) را در ﺟﯿﺐ ﺧﻮد آﻣﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
  2-ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری، ورزش ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  3-طﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺗﻤﺎم داروھﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
  4-ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻗﺒﻞ از ورزش و ﺳﺮد ﮐﺮدن ﭘﺲ از ورزش را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ،ﻗﺒﻞ از ورزش ﺑﺎ ﻗﺪم زدن،ﮐﺸﺶ ﻋﻀﻼت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺳﺒﮏ ﺧﻮد را ﮔﺮمﮐﻨﯿﺪ،ﺑﻌﺪاز اﯾﻨﮑﻪ ورزش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ،ﺳﺮد ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ،ورزش ﮐﺮدن را ﺑﻪ طﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﺣﺎل دوﯾﺪن ﺑﻮده اﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوﯾﺪن،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎده روی ﮐﻨﯿﺪ وﯾﺎ اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺷﻨﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در آب راه ﺑﺮوﯾﺪ
  5-از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﺳﻢ دوری ﮐﻨﯿﺪ،ھﻮای ﺳﺮد،ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن،ھﻮای آﻟﻮده و ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ھﻮا از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ھﺴﺘﻨﺪ وﻻزم اﺳﺖ از آﻧﮫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻟﺮژی وﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻞ وﮔﯿﺎه وﯾﺎ ﭼﻤﻦ دارﯾﺪ از ورزش ﮐﺮدن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻧﮫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ودر ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ورزش ﺑﭙﺮدازﯾﺪ www.honarhayerazmi.com

  *اﮔﺮ ﺧﻮاھﺎن ورزش در ھﻮای ﺳﺮد ھﺴﺘﯿﺪ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ وﺟﻮد داردو ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ
  ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﯾﮏ ﺷﺎل ﮔﺮدن ﺑﮫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از زﯾﺮ ﺷﺎل ﮔﺮدن ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ

  *اﮔﺮ در ھﻨﮕﺎم ورزش ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ورزش ﮐﺮدن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده واز اﺳﭙﺮی آﺑﯽ(ﺳﺎﻟﺒﻮﺗﺎﻣﻮل) اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در ﮔﻮﺷﻪای آرام ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ،اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻤﺘﺎن ﺑﺮ طﺰف ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺮم ﮐﺮدن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪو ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ورزش ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮ طﺮف ﻧﺸﺪ دوﺑﺎره از اﺳﭙﺮی آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮدی و ﺑﺮ طﺮف ﺷﺪن ﻋﻼﺋﻢ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ،اﮔﺮ ﺑﺎز ھﻢ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮ طﺮف ﻧﺸﺪ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪآﺳﻢ ﺷﺪه اﯾﺪ وﻻزم اﺳﺖ در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ای آرام ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ واز اﺳﭙﺮی آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
  فرضیات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﯾﺠﺎد آﺳﻢ در ھﻨﮕﺎم ورزش ﮐﺮدن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ای ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻧﺮا ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ورزﺷﯽ ﭼﻮن ﺑﺪن ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد ، ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و ھﻮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺒﻮر از ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ دھﺎن وارد ﻣﺠﺎری ھﻮاﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺮ روی اﯾﻦ ھﻮا ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮔﺮم و ﻣﺮطﻮب ﺷﺪن ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺨﯿﺮ آب از ﻣﺠﺎری ھﻮاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﯾﮑﺴﺮی از واﮐﻨﺸﮫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﻣﺠﺎری ھﻮاﯾﯽ و ﺑﺮوز ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . سایت هنرهای رزمی

                      

  ﻋواﻣل ﻣؤﺛر ﺑر ﺷروع ﻋﻼﯾم آﺳم در ھﻧﮕﺎم ورزش

  1. ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺘﺮل آﺳﻢ
  2. درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در آن ورزش اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد
  3. ﻧﻮع ورزش ، ﺷﺪت و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ورزش ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد را ﺷﺮح ﻣﯿﺪھﯿﻢ :

  1. ﺳطﺢ ﮐﻧﺗرل آﺳم : اﮔﺮ آﺳﻢ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺒﺎﺷﺪ ، راھﮫﺎی ھﻮاﯾﯽ در ھﻨﮕﺎم ورزش ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻧﺴﺪاد ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن در ﻣﻮارد ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﮫﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی در راھﮫﺎی ھﻮاﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺮک ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ آﺳﻢ ﺷﻮد . ورزش ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ آﺳﻢ ﺑﺒﺮد . اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر آﺳﻢ ھﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ ورزش ﮐﺮدن طﺒﻖ اﺻﻮل و ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ دﭼﺎر ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ،اﺣﺘﻤﺎﻻ" ﺑﯿﻤﺎرﯾﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ وﻟﯽ دﭼﺎر ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﻋﻼﺋﻢ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا وﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﻋﻼﺋﻢ از ورزش ﮐﺮدن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

  2. درﺟه ﺣرارت وﮐﯾﻔﯾت ھواﺋﯽ ﮐﮫ در آن ورزش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم: اﮔﺮ ورزش ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ذﯾﻞ ھﻤﺮاه ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻢ ﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد:

  *ھﻮای ﺳﺮد
  *رطﻮﺑﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ:اﻧﺠﺎم ورزش در ھﻮای ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  *اﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ھﻮا
  *ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ دود،ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ و ﺳﯿﮕﺎر
  *ﻋﻔﻮﻧﺘﮫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ
  *ﺧﺴﺘﮕﯽ
  *اﺳﺘﺮﺳﮫﺎی روﺣﯽ رواﻧﯽ

  3. ﻧوع ورزش،ﺷدت وﻣدت زﻣﺎن ورزش: ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ در ﺑﻌﻀﯽ از ورزﺷﮫﺎ ﺳﺨﺘﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ آﺳﻢ ﺷﻤﺎﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻧﻮع ورزﺷﯽ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ، ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎی آن رﺷﺘﻪ ﻏﻮاﺻﯽ اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ دارد ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.

  در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدد اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ ھﺴﺘﯿﺪ از ورزش ﮐﺮدن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ورزش روی آورﯾﺪ ﺗﺎ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب آﻧﺮا در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮددر ﯾﺎﺑﯿﺪ

                    

  ﺑﺎ آرزوی ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻤﺎﻋﺰﯾﺰان

  (دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ)

   

  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰
  دیسک کمر در ورزشکاران
  دیسک کمر در ورزشکاران
  آسیبهای ورزشی دیسک کمر در ورزشکاران نسبت به جمعیت عادی بیشتر است. هر الگویی از آسیب امکان دارد بدنبال ضربات به ستون مهره در ورزشکاران دیده شود. از سویی ورزشکاران بخاطر اعمال نیروهای مکرر فشاری به آنها نسبت به تغییرات تخریبی در دیسکها  مستعد هستند.
  چرا ورزشکاران در صدد کاهش وزن خود هستند؟
  چرا ورزشکاران در صدد کاهش وزن خود هستند؟
  چرا ورزشکاران همیشه در صدد کاهش وزن خود هستند؟
  پزشکی ورزشی چیست؟
  پزشکی ورزشی چیست؟
  طب ورزش چیست ؟


سایت هنرهای رزمی-هنرهای رزمی-کیوکوشین کاراته-قوی ترین سبک رزمی جهان- معنی اصطلاحات در کیوکوشین-عکس رزمی-فیلم مسابقات کیوکوشین - تاریخچه کیوکوشین-مسابقه کیوکوشین بانوان-کیوکوشین چیست ؟ - کیوکوشین کاراته -قوی ترین سبک رزمی جهان-سازمان کیوکوشین اویاما-Black Belt- kyokushin-سایر ورزشها--کاراته کیوکوشین کاراته-صحنه هایی از کیوکوشین کاراته-ویکی‌پدیا-اطلاعات-کیوکوشین-سبک‌های کاراته-هنرهای رزمی-ژاپن-ژاپنی-کره ای-کیوکوشین کای کان کاراته-کیوکوشین کای کان-دانلود کیوکوشین کای کاراته-دانلود-اپلیکیشن-اندروید-ورزشی-اوکیناوا-سبک‌های هنرهای رزمی ترکیبی-ورزش در ژاپن-ورزش‌های ابداع‌شده در ژاپن-ورزش‌های المپیک تابستانی-مهمترین استادان وقت کاراته-کنوا مابونی-فوناکوشی-هنر رزمی-گنوا ناکازونه-تایرا شینکن-استاد هنرهای رزمی سنتی اوکیناوا- هنرهای رزمی سنتی-وادوریو کاراته-بنیان‌گذار کاراته مدرن-هنرهای رزمی چینی-کنپو-اوکیناوای-گیچین فوناکوشی-مهمترین مبارزان کاراته-فیلم‌های سینمایی رزمی-شوتوکان-اوتسوکا هیرونوری-ضربه زدن-فنون گلاویزی-دفاع شخصی-هنرجویان کاراته-بازی‌های آسیایی-بازی‌های جهانی-فلسفی-تکنیک‌های مبارزه‌ای-چهار سبک اصلی-پایه گذار کاراته-شوری‌ته-استاد فقید-سبک‌های کنترلی-سبک‌های غیر کنترلی-سبک‌های رینگی-گوجوریو-وادوریو-سبک‌های مهم در کاراته-شیتوریو-فرهاد وارسته-کان ذن ریو-بنیان گذار-راه صلح-ناهاته در کاراته-اویاما-تجربیات اویاما-کاتا در کاراته-کاتا-فدراسیون جهانی-مسابقات کاراته-فدراسیون جهانی کاراته-قوانین مسابقات-جیسن کاراته-مبارزات کنترلی و غیرکنترلی-ماسوتاتسو اویاما-انشین-جودو-فدراسیون کاراته ایران-راهنمای تصویری قوانین کاراته-هنرهای رزمی هندی-هنرهای رزمی اندونزی-رزم بدون سلاح-مشت-ضربه پا-سرشاخ-پا-لگد-شوت-بوکسینگ-کیک بوکسینگ-قفل مفصل-جوجیتسو-کوراش-زیرگیری-تندر-بزکش-کردن گیری-خاک شدن-خاک کردن-مبارزه-فایت-فایتر-مبارز-رزمنده-دررو دروکذدن-بارای-گدان بارای-ضربه دست-سوکی-آشی-هارا-هاراگیری-گانمن-شوتو-تیغه دست-تیغه پا-شمشیرزنی-سامورایی-شمشیر سامورایی-گلاویز-سلاح تمرینی-باشگاه-فشار دست-اوس-شیهان-سن سی-شی هان- سنسی-کانچو-سوسویی-سوسای-سن پای-تویی شو-آمادگی جسمانی-آمادگی رزمی-جوجیتسو برزیلی- برزیلی-گریسی-رینگ-تای چی چوان-ووشو-تکواندو-پومسه-ساندا-روسی-قربانوف-بدون دستکش-فول کنتاکت-کنتاکت-کیک-جیت کاندو- بروسلی-اسامی روسای فدراسیون ورزشهای رزمی-کمیته های ستادی-هیات-هیات رزمی-دان10-دان 9-دان 8-دان 7-دان 6-دان5-شالبند-کمربند مشکی-کمربند سیاه-خط-خان دوازده-خان-موی تای-انجمن-کاسویا-ماسائو کاگاوا-میکیو یاهارا-اساتید رزمی-JKS-دوجو-هونبو-باشگاه رزمی-باشگاه-بدنسازی-پرورش اندام-فیتنس-عضله سازی-عضله-نیرو-ماتسویی-ناکامورا-کانامورا-تزوکا-آشی هارا-ماتسوشیما-تیم ملی-کیمه-ذان شین-ذن شین-شین-شین ذن-ماگسو-ذهن-یوگا-کتاب-مقاله-پزشکی ورزشی-پزشکی-درد-درمان-خون دماغ-دانستنیهای رزمی-تقویم ورزشی-مسابقات-مسابقه-بین المللی-استاژ-آزمون-بونکا-رینگی-یامه-مربی-انواع,سبکهای,کاراته-تاریخچه کیک بوکسینگ-تاریخچه کاراته-تاریخچه بوکس-کیک بوکسینگ در ایران-رشته کیک بوکسینگ-کیک بوکسینگ ترکیبی-آشنایی با کیک بوکسینگ-Full Contact Karate-ضربه ناک اوت-ناک اوت-زانو-آرنج-ام پی- سیکن-کیک بوکسورها-بازی,های,داخل,سالن,آسیا/ملی,پوشان,کیک,بوکسینگ,ایران,فرد-بازی های داخل سالن-indoors games-in doors-واکو-بازی های داخل سالن-تایلند-تای بوکس-رقابت،رزمی کاران،درخشش-هنرهای رزمی جنوب شرق آسیا-ورزش‌های مبارزه‌ای-سبک‌های هنرهای رزمی-موای تای-ورزش در تایلند-روز موای تای-کاراته دی-روز تکواندو-روز کاراته-اخبار رزمی-خبر رزمی-خبر مسابقات-روز موای تای-ورزش رزمی موای تای-کلیپ رزمی-آموزش هنرهای رزمی در ایران-آموزش هنرهای رزمی-آموزش کیک بوکسینگ-آموزش کیک بوکس-آموزش بوکس-آموزش موی تای_آموزش کاراته-آموزش کیوکوشین-آموزش کیوکوشین کاراته-آموزش ووشو-آموزش جودو-آموزش جوجیتسو-آموزش رزمی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-سلف دیفنس-آموزش دفاع-آموزش مبارزه-دعوای خیابانی-اموزش درگیری خیابانی-آموزش-اموزش-SELFDIFENS-نینجوتسو-mma-K1-قفس-مبارزه در قفس-کلیپ رزمی-کلیپ مبارزه-فیلم مبارزه-فیلم رزمی-دستکش بوکس-ساق بند-عکاس رزمی-هان شی-هانشی-رنشی-استاد-سایت-وبسایت آموزشی-باشگاه مجازی-معرفی اساتید رزمی-مرجع معرفی-گسترش هنرهای رزمی-مارشال آرتز-تریکینگ-پارکور-تریک-پرش-parkur-triking-martialarts-دایدو-دای دو-دای دو جو کو-کونگفو-توآ-کونگ فو توآ-کونگ فو-کونگ فو توا-میرزایی-راکی-بیوگرافی-محمد علی کلی-شعبان-رستم-استاد رزمی-جکی چان-ایکیدو-ای کی دو-ایکیدو-ای کی کای-جت لی-فیلم مبارزی در باد-مبارزی در باد-مبارزه بروس لی-عکس رزمی-تصویر رزمی-بهترین سایت رزمی-قویترین مردان- قویترین سبک رزمی-قویترین سبک کاراته-بهترین مبارز-بهترین فایتر-حمله-دفاع-دفاع با دست خالی-دفاع با دست-دکتر-کلیپ ورزش رزمی-نمایشی-هانسوکو-دنیای هنرهای رزمی-خبر رزمی-خبر-هنر رزمی-هنر-هنرهای-هاپکیدو-کوبو-بودو-دائو-معبد-شائولین-معبد شائولین-ای ای دو-شکستن اجسام سخت-تمشی واری-نرم-نرمی-تکنیک-تاکتیک-ناک دان-وازاری-چویی-داچی-داچی های کاراته-احترام-روش‌های دفاع شخصی تمرین-ارتش های جهان-سبک های آزاد-سبک های آزاد کاراته-الکسا-آلکسا-مکمل-قهرمانان-اینده سازان-آسیب های ورزشی-اسیب-آناتومی-آناتومی بدن-آناتومی بدن انسان-آناتومی و اعضاء-بهداشت-سلامت-بهداشت و سلامت-سالمندان-ورزش سالمندان-کودک و رزمی-ورزش کودکان-بانوان-ورزش بانوان-تمرین و برنامه ورزشی-برنامه تمرینی-برنامه تمرینی-حرکات اصلاحی-اصلاحی-حقوق ورزشی-حقوق-تناسب-تناسب اندام-تغذیه ورزشی-علم تغذیه-علم و حرمت-علم ورزش-ورزش و ارزش-مربیان و ورزشکاران-اساتید و بنیانگذاران-سبک ها و رشته ها-در ایران-موی تای چیست؟-کاراته چیست؟-راه کاراته-کاراته راه زندگی-ووشو چیست؟کیک جیتسو-مجله رزمی-مجله ورزشی-کانال هنرهای رزمی-تلگرام-گالری تصاویر رزمی-سلامتی بدن-فنون شرقی-فنون گلاویز شدن-فنون گلاویزی-هنرهای رزمی ترکیبی-رزم ترکیبی-kickboxing-kickbox-honarahayerazmi-هنرجویان-تکواندو کار-کارتهکا-دست خالی-مشت آنین-بازی های المپیک-المپیک-ایچ-نی-سان-شی-گو-ایچی-روکو-شیچی-هاچی-کیو-جو-ایپون-فنون مبارزه ای مبارزه ای-جستجوی مربی-مربی-کوچ-کومیته-کمیته-سمینار-سمینار فنی-استاژ فنی-استهدادیابی-شیرزاد-پیام تبریک-پیام تسلیت-سرپریت-ورزش و جوانان-وزیر-قهرمانی-سکوی قهرمانی-نایب قهرمان-نایب قهرمانی-برون مرزی-تالو-تالوکاران-انتصاب-سوپر لیگ-سوپر لیگ کاراته-داوری در کاراته-جاج-رفری-رنکینگ-رنک-طلا-نقره-برنز-مقام سوم-مدال-کاروان ورزشی-بهترین ورزش رزمی برای دعوا-بهترین ورزش رزمی برای درگیری خیابانی-خشن ترین ورزش رزمی جهان-جهان رزمی-کشنده ترین هنرهای رزمیدر دنیا-قویترین سبک رزمی در دنیا-هنرهای رزمی ، آموزش کاراته ، آموزش تکواندو ، آموزش کونگ فو ، آموزش بوکس ، آموزش دفاع شخصی ، آموزش ووشو ، آموزش جودو ، مبارزه خیابانی ، کیوکوشین ، اساتید ، مربیان ، قهرمان ، مسابقه ، MMA ، تای بوکس ، لیست ، شماره تماس ، باشگاه ، فروشگاه ، ورزشهای رزمی ،پزشکی ورزشی ، شائولین، شی هان، کاراته ، تکواندو ، کیوکوشین ، کیک بوکس ، کیک بوکسینگ ، ووشو ، جودو ، ufc ، کمربند سیاه ، کمربند مشکی ، kamarbandmeshki ، honarhayerazmi، هانشی ، اخبار رزمی ، رزمی ، بنیانگذار ، پزشکی ورزشی ، باشگاه ورزشی، • آسیب ، درمان ، تدریس خصوصی ، ژاپن ، تای بوکس ،موی تای ، بوکس ، دستکش ، لباس ،تاریخچه ، استاد ، مربی ، فدراسیون ، مسابقات ، ایران ، درمان ، بنیانگذار ، اخبار ، سلامتی ، شیهان ، سن سی ، کانچو ، kancho ، shihan ، sensei،martialarts ، اساتید ، مربی،کوچ ، رئیس سبک ، بنیانگذار ، استاژ ، فنی ، آزمون ، دان ، داوری ، قهرمان ، اویام ا، آرنولد ، راکی ، بوکسور ، تقویم ورزشی ، kamarbandmeshi، مبارزه، مبارز، مبارز امروز، رزم، نیرو، ورزش، سلامت ، mobarezemruz ، www ، .ir ، .com , کیک لایت ، سمی کنتاکت ، کنتاکت ، فول ، شین ، های ، رزمی ، فایتر ، fight ، fighter ، وزن کشی ، المپیک ، اردو ، سایت هنرهای رزمی، اخبار رزمی ، خبر رزمی ، تیم ملی ، پرورش اندام ، بدنسازی ، فیتنس-رزمی,مرگبار,هنرهای رزمی,هنرهای رزمی مرگبار,ورزش های رزمی,ورزش های مرگبار,کشنده-ده ها سبک رزمی مختلف و صد ها زیر شاخه مختلف برای این هنرهای رزمی در دنیا وجود دارد-خبرهای آموزشی-رزمی کار ایرانی،هنرهای رزمی،امیر علی اکبری-دنیای ورزش-ورزش-خبر ورزشی-ورزشکاران در فضای مجازی- کراومگا-سبک رزمی کراومگا-آگهی تبلیغ رزمی-تبلیغات رزمی-وبسایت آموزشی رزمی-رزم و زندگی-دنیای کاراته-سوپر کیوکوشین-اسطوره-کاراته آزاد-اسپرت-ستارگان ورزش رزمی-ستارگان ورزش-بزرگان کاراته-روش سامورایی-فنون رزمی-پایگاه خبری-اینستاگرام رزمی-کانال رزمی-گروه رزمی-یوسف شیرزاد-شیرزاد-کانچو یوسف شیرزاد-سوسای اویاما-ماتسوتاتسو اویاما-فروشگاه ورزشی-باشگاه ورزشی-کیسه بوکس-لباس کاراته- لباس رزمی-ایکس تریم-لباس تکواندو-فدراسیون تکواندو-پولادگر-فرجی-لوگوی رزمی-شین کیوکوشین-کیوکوشین بین الملل-دانلود کتاب رزمی-کتاب هنرهای رزمی-دانلودفیلم رزمی-دانلود فیلم سینمایی رزمی-آموزش ضربه-آموزش قفل مفصل- مبارزه در قفس-مدیتتیشن-کفش اسپرت-کفش-تاتامی-رینگ بوکس-osu-اردو-اردوی ورزشی-مینیسک-تشخیص و درمان-فدراسیون پزشکی ورزشی-دوپینگ-بازو-پشت بازو-ساعد-کتف-مچ پا-فک-ضربه هوک-پزشکی ورزشی چیست؟شکستگی بینی-جراحی بینی-دیکشنری ژاپنی-معنی ژاپنی-چیست؟-چرا؟-چیست-بهترین-برترین-قهرمانان-تاریخچه-رزومه ورزشی-رزومه-بنیانگذار موی تای-بنیانگذار کیوکوشین-بنیانگذار ووشو-بنیانگذار تکواندو- بنیانگذار کاراته-بنیانگذار کونگ فو-کشنده-خطرناکترین0خطر-ضربه-انجمن کمربند سیاه-انجمن هنرهای رزمی-ورزش,فیلم,رزمی,دانلود,آموزش-صحنه های اکشن-اکشن-صحنه های رزمی-مطالب آموزشی ورزش های رزمی-بزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم -بزرگ ترین سایت-آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم-زرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فنون کونگ فو برای مبارزات تن به تن-آموزش مچ اندازی-انیمیشن های رزمی-دانلود فیلم های تونی جا-دانلود تمام فیلم های رزمی-آموزش بستن کمربند در تکواندو-آموزش بوکس حرفه ای-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-دانلود فیلم رزمی خشم وجرا-