پرش به اول صفحه
آرشیو اخبار
|
تقویم ورزشی
|
مجلات
|
قوانین بازنشر
|
همکاری با ما
|
درباره ما
|
تماس با ما
|
ثبت نام
Martial Arts Website
سایت هنرهای رزمی
صفحه نخست
۴ مرداد ۱۴۰۳, ساعت ۰۱:۴۸
سایت هنرهای رزمی اولین و بزرگترین مرجع معرفی اساتید و گسترش هنرهای رزمی در ایران
 • آﺳﯿﺐ و درد ﻣﭻ دﺳﺖ : ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪﻣﻪ رﺑﺎطﮫﺎی ﻣﭻ دﺳﺖ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﻣﭻ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن رﺑﺎطﮫﺎی ﻣﭻ دﺳﺖ دﭼﺎر ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﮔﺎھﯽ ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  در اﯾﻦ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﮫﺎی ﻣﭻ دﺳﺖ ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه و ﯾﺎ ﺿﺮﺑﺎت و ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ھﺎی ﻣﭻ ﺑﺎﺷﺪ.
  در ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﭻ دﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﭻ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﭻ دﺳﺖ 8 اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در دو ردﯾﻒ اﻓﻘﯽ 4 ﺗﺎﯾﯽ ردﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ 8 اﺳﺘﺨﻮان در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﮫﺎی ﺳﺎﻋﺪ و در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﮫﺎی ﮐﻒ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎطﮫﺎ اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ.
  دلائل ﺻدﻣﺎت ﻣﭻ دﺳت
  - ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﭻ دﺳﺖ ﺳﻘﻮط ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺼﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﻢ.
  - ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص در زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺪاوم و ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻣﭻ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﺑﻮرﺳﯿﺖ ﻣﭻ و ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﻧﻞ ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
  ﻧﺷﺎﻧه ھﺎی آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻣﭻ دﺳت
  - ﺗﻮرم
  - ﮔﺮﻣﯽ در ﻣﭻ
  - درد
  - ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﭻ دﺳﺖ
  - ﮐﺎھﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺣﺮﮐﺎت ﻣﭻ دﺳﺖ
  - ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ واﺿﺢ

  مراجعه به پزشک
  - وﺟﻮد درد ﺷﺪﯾﺪ
  - وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ واﺿﺢ در ﻣﭻ : اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﭻ ﯾﺎ دررﻓﺘﮕﯽ ﻣﭻ وﺟﻮد دارد.
  - وﺟﻮد ﺑﯽ ﺣﺴﯽ در ﻣﭻ و دﺳﺖ.
  - ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻣﭻ دﺳﺖ.
  - اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ درد ﭘﺲ از 12-24 ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺿﺪ درد.
  ﺷرح ﺣﺎل و ﻣﻌﺎﯾﻧه
  - در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آﺳﯿﺒﮫﺎی ﻣﭻ دﺳﺖ و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در آن آﺳﯿﺐ رخ داده ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
  - ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﭻ دﺳﺖ از ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺮای رد آﺳﯿﺐ و ﻧﺎﺣﯿﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ.
  - ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺮوﻗﯽ دﺳﺖ ( ﻧﺒﺾ ھﺎ )
  - ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺼﺒﯽ دﺳﺖ ( ﺣﺲ و ﺣﺮﮐﺖ )
  - ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻟﻤﺲ ﻣﭻ دﺳﺖ : وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻟﻤﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﭻ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﭻ اﺳﺖ ﮐﻪدﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻏﻠﺐ در ﻋﮑﺲ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
  - ﮔﺎھﯽ ﻋﮑﺲ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻣﭻ و ﺳﺎﻋﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  درﻣﺎن 
   درﻣﺎن در ﺧﺎﻧه :
  - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط روی دﺳﺖ دﭼﺎردرد و ﺗﻮرم ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﭻ ﺷﺪﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد اﺳﺘﺮاﺣﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﭻ اﺳﺖ.
  - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ واﺿﺢ ﯾﺎ دردﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ درد از اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﯾﺎ اﯾﺒﻮﺑﺮوﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻻزماﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ را روی ﺑﺎﻟﺶ ﻧﺮﻣﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﺑﻪ آن اﺳﺘﺮاﺣﺖ دھﯿﺪ.
  - ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ را ﺑﺎ ﯾﺦ ﺳﺮد ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﺎ ﯾﺦ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﻣﭻ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ. ﮐﯿﺴﻪ ﺣﺎوی ﯾﺦ را درون ﺣﻮﻟﻪ ای ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﺣﻮﻟﻪ را روی ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
  - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻼﺋﻢ آﺳﯿﺐ ﻣﺜﻞ درد ﯾﺎ ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ روز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
  - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ واﺿﺢ ﯾﺎ دردﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ در دﺳﺖ داﺷﺘﯿﺪ ﻣﭻ را روی ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺶ ﻧﺮم ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﯿﺪ.
   درﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ :
  - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﭻ دﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﻟﻤﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﭻ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ را رد ﻧﻤﻮد.
  - در ﻣﻮارد ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﻧﺎراﺣﺘﯽ , ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم, ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﭻ و اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﭘﻨﮫﺎن ( ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رﯾﺰی ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ) ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ از آﺗﻞ ﺑﻨﺪی ﻣﭻ دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. در ﻣﻮارد ﺷﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﭻ ﻻزم اﺳﺖ طﯽ 5-10 روز آﯾﻨﺪه از ﻣﭻ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺪد اﻧﺠﺎمﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
  - در ﻣﻮارد ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﻣﭻ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﺗﻞ ﺑﻨﺪی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻤﯽ ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﭻ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺗﺸﺪﯾﺪ درد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  - ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺪت درد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داروھﺎی ﺿﺪ درد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد.
  - اﻏﻠﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﺦ درﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﺪ از 48 ﺳﺎﻋﺖ از ﮔﺮﻣﺎ درﻣﺎﻧﯽ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
  - ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ھﻤﺎن وﯾﺰﯾﺖ اول درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ اورﺗﻮﭘﺪ ارﺟﺎع ﺷﻮﻧﺪ.
  ﺑورﺳﯾت ﻣﭻ دﺳت
  ﺑﻮرﺳﮫﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺎوی ﻣﺎﯾﻊ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺎت ﺗﺎﻧﺪوﻧﮫﺎ درﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺎت و ﺿﺮﺑﺎت ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﻮرس در آن اﻟﺘﮫﺎب رخ ﻣﯿﺪھﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺑﺮ روی ﻣﭻ دﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻮارﮐﺎران و زﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﮐﻪ زﯾﺎد ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رخ ﻣﯿﺪھﺪ.

  نشانه ها: دردﻣﭻ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﭻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺧﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ ھﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل وزن روی ﻣﭻ ﻋﻼﻣﺖ اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ, ﮔﺎھﯽ ﺗﻮرم در روی ﻣﭻ دﺳﺖوﺟﻮد دارد.

  درمان:درﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﭻ و ﺳﺮﻣﺎ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ, در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﮔﺎھﯽ ﭘﺰﺷﮏ از اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﯾﺎ داروھﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﮫﺎﺑﯽ و
  ﯾﺎ در درﺟﻪ آﺧﺮ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺎﯾﻊ درون ﺑﻮرس ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮزن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
  ﺳﻧدرم ﺗوﻧل ﻣﭻ دﺳت
  ﺗﻌﺮﯾﻒ:ﻋﺼﺐ ﻣﺪﯾﻦ( median nerve) ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ﻣﭻ دﺳﺖ از داﺧﻞ ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻟﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﭘﺎل ﺗﻮﻧﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
  ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻋﺼﺐ ﻣﯽ دھﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺲ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻒ دﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻟﺘﮫﺎب ﻋﻀﻼت,ﺗﺎﻧﺪوﻧﮫﺎ ﯾﺎ
  ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﺎرﭘﺎل ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﺼﺐ در داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم ﻣﯽ ﺷﻮد.
  ﻋﻼﯾﻢ:
  ﯾﮏ درد ﮔﻨﮓ در ﻣﭻ و ﺳﺎﻋﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه درد ﺗﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﺎ
  ﯾﮏ درد ﺳﻮزاﻧﻨﺪه ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﯽ ﺣﺴﯽ در اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺷﺴﺖ,اﺷﺎره و اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ
  درد ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
  درﻣﺎن:
  •اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﭻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﯾﺎ آﺗﻞ
  •رد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ(دﯾﺎﺑﺖ از ﻋﻠﻞ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)
  •در ﻣﻮارد ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﭻ ﺑﺎ آﺗﻞ ﺑﻨﺪی و اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی ﺿﺪاﻟﺘﮫﺎﺑﯽ اﺳﺎس درﻣﺎن اﺳﺖ
  •در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ.
  ﭘﯾﮕﯾری
  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ طﯽ 3-5 روز دردﻣﭻ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫﺒﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ زودﺗﺮ دﭼﺎر ﺗﺸﺪﯾﺪﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
  ﭘﯾﺷﮕﯾری
  ﺑﺴﯿﺎری از ورزﺷﮫﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﮑﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺳﯿﺒﮫﺎی ﻣﭻ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﭻ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﭻ ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﭘﯾش آﮔﮭﯽ
  - اﻏﻠﺐ ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ھﺎی ﻣﭻ دﺳﺖ طﯽ 3-5 روز ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
  - در ﻣﻮرد ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع آن ﭘﯿﺶ آﮔﮫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و آﻧﺮا ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

  منبع:www.sportmedicine.ir

  ارسال نظرات
  ۰ نظــــــر منتشره: ۰
  در رﻓﺘﮕﯽ و آﺳﯿﺐ ﺷﺎﻧﻪ (کتف)
  در رﻓﺘﮕﯽ و آﺳﯿﺐ ﺷﺎﻧﻪ (کتف)
   در رﻓﺘﮕﯽ و آﺳﯿﺐ  ﺷﺎﻧﻪ
  در رفتگی زانو
  در رفتگی زانو
  در رﻓﺘﮕﯽ زاﻧﻮ (Knee dislocation )
  ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ ( Ankle sprain )
  ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ ( Ankle sprain )
  ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ ( Ankle sprain )


سایت هنرهای رزمی-هنرهای رزمی-کیوکوشین کاراته-قوی ترین سبک رزمی جهان- معنی اصطلاحات در کیوکوشین-عکس رزمی-فیلم مسابقات کیوکوشین - تاریخچه کیوکوشین-مسابقه کیوکوشین بانوان-کیوکوشین چیست ؟ - کیوکوشین کاراته -قوی ترین سبک رزمی جهان-سازمان کیوکوشین اویاما-Black Belt- kyokushin-سایر ورزشها--کاراته کیوکوشین کاراته-صحنه هایی از کیوکوشین کاراته-ویکی‌پدیا-اطلاعات-کیوکوشین-سبک‌های کاراته-هنرهای رزمی-ژاپن-ژاپنی-کره ای-کیوکوشین کای کان کاراته-کیوکوشین کای کان-دانلود کیوکوشین کای کاراته-دانلود-اپلیکیشن-اندروید-ورزشی-اوکیناوا-سبک‌های هنرهای رزمی ترکیبی-ورزش در ژاپن-ورزش‌های ابداع‌شده در ژاپن-ورزش‌های المپیک تابستانی-مهمترین استادان وقت کاراته-کنوا مابونی-فوناکوشی-هنر رزمی-گنوا ناکازونه-تایرا شینکن-استاد هنرهای رزمی سنتی اوکیناوا- هنرهای رزمی سنتی-وادوریو کاراته-بنیان‌گذار کاراته مدرن-هنرهای رزمی چینی-کنپو-اوکیناوای-گیچین فوناکوشی-مهمترین مبارزان کاراته-فیلم‌های سینمایی رزمی-شوتوکان-اوتسوکا هیرونوری-ضربه زدن-فنون گلاویزی-دفاع شخصی-هنرجویان کاراته-بازی‌های آسیایی-بازی‌های جهانی-فلسفی-تکنیک‌های مبارزه‌ای-چهار سبک اصلی-پایه گذار کاراته-شوری‌ته-استاد فقید-سبک‌های کنترلی-سبک‌های غیر کنترلی-سبک‌های رینگی-گوجوریو-وادوریو-سبک‌های مهم در کاراته-شیتوریو-فرهاد وارسته-کان ذن ریو-بنیان گذار-راه صلح-ناهاته در کاراته-اویاما-تجربیات اویاما-کاتا در کاراته-کاتا-فدراسیون جهانی-مسابقات کاراته-فدراسیون جهانی کاراته-قوانین مسابقات-جیسن کاراته-مبارزات کنترلی و غیرکنترلی-ماسوتاتسو اویاما-انشین-جودو-فدراسیون کاراته ایران-راهنمای تصویری قوانین کاراته-هنرهای رزمی هندی-هنرهای رزمی اندونزی-رزم بدون سلاح-مشت-ضربه پا-سرشاخ-پا-لگد-شوت-بوکسینگ-کیک بوکسینگ-قفل مفصل-جوجیتسو-کوراش-زیرگیری-تندر-بزکش-کردن گیری-خاک شدن-خاک کردن-مبارزه-فایت-فایتر-مبارز-رزمنده-دررو دروکذدن-بارای-گدان بارای-ضربه دست-سوکی-آشی-هارا-هاراگیری-گانمن-شوتو-تیغه دست-تیغه پا-شمشیرزنی-سامورایی-شمشیر سامورایی-گلاویز-سلاح تمرینی-باشگاه-فشار دست-اوس-شیهان-سن سی-شی هان- سنسی-کانچو-سوسویی-سوسای-سن پای-تویی شو-آمادگی جسمانی-آمادگی رزمی-جوجیتسو برزیلی- برزیلی-گریسی-رینگ-تای چی چوان-ووشو-تکواندو-پومسه-ساندا-روسی-قربانوف-بدون دستکش-فول کنتاکت-کنتاکت-کیک-جیت کاندو- بروسلی-اسامی روسای فدراسیون ورزشهای رزمی-کمیته های ستادی-هیات-هیات رزمی-دان10-دان 9-دان 8-دان 7-دان 6-دان5-شالبند-کمربند مشکی-کمربند سیاه-خط-خان دوازده-خان-موی تای-انجمن-کاسویا-ماسائو کاگاوا-میکیو یاهارا-اساتید رزمی-JKS-دوجو-هونبو-باشگاه رزمی-باشگاه-بدنسازی-پرورش اندام-فیتنس-عضله سازی-عضله-نیرو-ماتسویی-ناکامورا-کانامورا-تزوکا-آشی هارا-ماتسوشیما-تیم ملی-کیمه-ذان شین-ذن شین-شین-شین ذن-ماگسو-ذهن-یوگا-کتاب-مقاله-پزشکی ورزشی-پزشکی-درد-درمان-خون دماغ-دانستنیهای رزمی-تقویم ورزشی-مسابقات-مسابقه-بین المللی-استاژ-آزمون-بونکا-رینگی-یامه-مربی-انواع,سبکهای,کاراته-تاریخچه کیک بوکسینگ-تاریخچه کاراته-تاریخچه بوکس-کیک بوکسینگ در ایران-رشته کیک بوکسینگ-کیک بوکسینگ ترکیبی-آشنایی با کیک بوکسینگ-Full Contact Karate-ضربه ناک اوت-ناک اوت-زانو-آرنج-ام پی- سیکن-کیک بوکسورها-بازی,های,داخل,سالن,آسیا/ملی,پوشان,کیک,بوکسینگ,ایران,فرد-بازی های داخل سالن-indoors games-in doors-واکو-بازی های داخل سالن-تایلند-تای بوکس-رقابت،رزمی کاران،درخشش-هنرهای رزمی جنوب شرق آسیا-ورزش‌های مبارزه‌ای-سبک‌های هنرهای رزمی-موای تای-ورزش در تایلند-روز موای تای-کاراته دی-روز تکواندو-روز کاراته-اخبار رزمی-خبر رزمی-خبر مسابقات-روز موای تای-ورزش رزمی موای تای-کلیپ رزمی-آموزش هنرهای رزمی در ایران-آموزش هنرهای رزمی-آموزش کیک بوکسینگ-آموزش کیک بوکس-آموزش بوکس-آموزش موی تای_آموزش کاراته-آموزش کیوکوشین-آموزش کیوکوشین کاراته-آموزش ووشو-آموزش جودو-آموزش جوجیتسو-آموزش رزمی-آموزش دفاع شخصی-دفاع شخصی-سلف دیفنس-آموزش دفاع-آموزش مبارزه-دعوای خیابانی-اموزش درگیری خیابانی-آموزش-اموزش-SELFDIFENS-نینجوتسو-mma-K1-قفس-مبارزه در قفس-کلیپ رزمی-کلیپ مبارزه-فیلم مبارزه-فیلم رزمی-دستکش بوکس-ساق بند-عکاس رزمی-هان شی-هانشی-رنشی-استاد-سایت-وبسایت آموزشی-باشگاه مجازی-معرفی اساتید رزمی-مرجع معرفی-گسترش هنرهای رزمی-مارشال آرتز-تریکینگ-پارکور-تریک-پرش-parkur-triking-martialarts-دایدو-دای دو-دای دو جو کو-کونگفو-توآ-کونگ فو توآ-کونگ فو-کونگ فو توا-میرزایی-راکی-بیوگرافی-محمد علی کلی-شعبان-رستم-استاد رزمی-جکی چان-ایکیدو-ای کی دو-ایکیدو-ای کی کای-جت لی-فیلم مبارزی در باد-مبارزی در باد-مبارزه بروس لی-عکس رزمی-تصویر رزمی-بهترین سایت رزمی-قویترین مردان- قویترین سبک رزمی-قویترین سبک کاراته-بهترین مبارز-بهترین فایتر-حمله-دفاع-دفاع با دست خالی-دفاع با دست-دکتر-کلیپ ورزش رزمی-نمایشی-هانسوکو-دنیای هنرهای رزمی-خبر رزمی-خبر-هنر رزمی-هنر-هنرهای-هاپکیدو-کوبو-بودو-دائو-معبد-شائولین-معبد شائولین-ای ای دو-شکستن اجسام سخت-تمشی واری-نرم-نرمی-تکنیک-تاکتیک-ناک دان-وازاری-چویی-داچی-داچی های کاراته-احترام-روش‌های دفاع شخصی تمرین-ارتش های جهان-سبک های آزاد-سبک های آزاد کاراته-الکسا-آلکسا-مکمل-قهرمانان-اینده سازان-آسیب های ورزشی-اسیب-آناتومی-آناتومی بدن-آناتومی بدن انسان-آناتومی و اعضاء-بهداشت-سلامت-بهداشت و سلامت-سالمندان-ورزش سالمندان-کودک و رزمی-ورزش کودکان-بانوان-ورزش بانوان-تمرین و برنامه ورزشی-برنامه تمرینی-برنامه تمرینی-حرکات اصلاحی-اصلاحی-حقوق ورزشی-حقوق-تناسب-تناسب اندام-تغذیه ورزشی-علم تغذیه-علم و حرمت-علم ورزش-ورزش و ارزش-مربیان و ورزشکاران-اساتید و بنیانگذاران-سبک ها و رشته ها-در ایران-موی تای چیست؟-کاراته چیست؟-راه کاراته-کاراته راه زندگی-ووشو چیست؟کیک جیتسو-مجله رزمی-مجله ورزشی-کانال هنرهای رزمی-تلگرام-گالری تصاویر رزمی-سلامتی بدن-فنون شرقی-فنون گلاویز شدن-فنون گلاویزی-هنرهای رزمی ترکیبی-رزم ترکیبی-kickboxing-kickbox-honarahayerazmi-هنرجویان-تکواندو کار-کارتهکا-دست خالی-مشت آنین-بازی های المپیک-المپیک-ایچ-نی-سان-شی-گو-ایچی-روکو-شیچی-هاچی-کیو-جو-ایپون-فنون مبارزه ای مبارزه ای-جستجوی مربی-مربی-کوچ-کومیته-کمیته-سمینار-سمینار فنی-استاژ فنی-استهدادیابی-شیرزاد-پیام تبریک-پیام تسلیت-سرپریت-ورزش و جوانان-وزیر-قهرمانی-سکوی قهرمانی-نایب قهرمان-نایب قهرمانی-برون مرزی-تالو-تالوکاران-انتصاب-سوپر لیگ-سوپر لیگ کاراته-داوری در کاراته-جاج-رفری-رنکینگ-رنک-طلا-نقره-برنز-مقام سوم-مدال-کاروان ورزشی-بهترین ورزش رزمی برای دعوا-بهترین ورزش رزمی برای درگیری خیابانی-خشن ترین ورزش رزمی جهان-جهان رزمی-کشنده ترین هنرهای رزمیدر دنیا-قویترین سبک رزمی در دنیا-هنرهای رزمی ، آموزش کاراته ، آموزش تکواندو ، آموزش کونگ فو ، آموزش بوکس ، آموزش دفاع شخصی ، آموزش ووشو ، آموزش جودو ، مبارزه خیابانی ، کیوکوشین ، اساتید ، مربیان ، قهرمان ، مسابقه ، MMA ، تای بوکس ، لیست ، شماره تماس ، باشگاه ، فروشگاه ، ورزشهای رزمی ،پزشکی ورزشی ، شائولین، شی هان، کاراته ، تکواندو ، کیوکوشین ، کیک بوکس ، کیک بوکسینگ ، ووشو ، جودو ، ufc ، کمربند سیاه ، کمربند مشکی ، kamarbandmeshki ، honarhayerazmi، هانشی ، اخبار رزمی ، رزمی ، بنیانگذار ، پزشکی ورزشی ، باشگاه ورزشی، • آسیب ، درمان ، تدریس خصوصی ، ژاپن ، تای بوکس ،موی تای ، بوکس ، دستکش ، لباس ،تاریخچه ، استاد ، مربی ، فدراسیون ، مسابقات ، ایران ، درمان ، بنیانگذار ، اخبار ، سلامتی ، شیهان ، سن سی ، کانچو ، kancho ، shihan ، sensei،martialarts ، اساتید ، مربی،کوچ ، رئیس سبک ، بنیانگذار ، استاژ ، فنی ، آزمون ، دان ، داوری ، قهرمان ، اویام ا، آرنولد ، راکی ، بوکسور ، تقویم ورزشی ، kamarbandmeshi، مبارزه، مبارز، مبارز امروز، رزم، نیرو، ورزش، سلامت ، mobarezemruz ، www ، .ir ، .com , کیک لایت ، سمی کنتاکت ، کنتاکت ، فول ، شین ، های ، رزمی ، فایتر ، fight ، fighter ، وزن کشی ، المپیک ، اردو ، سایت هنرهای رزمی، اخبار رزمی ، خبر رزمی ، تیم ملی ، پرورش اندام ، بدنسازی ، فیتنس-رزمی,مرگبار,هنرهای رزمی,هنرهای رزمی مرگبار,ورزش های رزمی,ورزش های مرگبار,کشنده-ده ها سبک رزمی مختلف و صد ها زیر شاخه مختلف برای این هنرهای رزمی در دنیا وجود دارد-خبرهای آموزشی-رزمی کار ایرانی،هنرهای رزمی،امیر علی اکبری-دنیای ورزش-ورزش-خبر ورزشی-ورزشکاران در فضای مجازی- کراومگا-سبک رزمی کراومگا-آگهی تبلیغ رزمی-تبلیغات رزمی-وبسایت آموزشی رزمی-رزم و زندگی-دنیای کاراته-سوپر کیوکوشین-اسطوره-کاراته آزاد-اسپرت-ستارگان ورزش رزمی-ستارگان ورزش-بزرگان کاراته-روش سامورایی-فنون رزمی-پایگاه خبری-اینستاگرام رزمی-کانال رزمی-گروه رزمی-یوسف شیرزاد-شیرزاد-کانچو یوسف شیرزاد-سوسای اویاما-ماتسوتاتسو اویاما-فروشگاه ورزشی-باشگاه ورزشی-کیسه بوکس-لباس کاراته- لباس رزمی-ایکس تریم-لباس تکواندو-فدراسیون تکواندو-پولادگر-فرجی-لوگوی رزمی-شین کیوکوشین-کیوکوشین بین الملل-دانلود کتاب رزمی-کتاب هنرهای رزمی-دانلودفیلم رزمی-دانلود فیلم سینمایی رزمی-آموزش ضربه-آموزش قفل مفصل- مبارزه در قفس-مدیتتیشن-کفش اسپرت-کفش-تاتامی-رینگ بوکس-osu-اردو-اردوی ورزشی-مینیسک-تشخیص و درمان-فدراسیون پزشکی ورزشی-دوپینگ-بازو-پشت بازو-ساعد-کتف-مچ پا-فک-ضربه هوک-پزشکی ورزشی چیست؟شکستگی بینی-جراحی بینی-دیکشنری ژاپنی-معنی ژاپنی-چیست؟-چرا؟-چیست-بهترین-برترین-قهرمانان-تاریخچه-رزومه ورزشی-رزومه-بنیانگذار موی تای-بنیانگذار کیوکوشین-بنیانگذار ووشو-بنیانگذار تکواندو- بنیانگذار کاراته-بنیانگذار کونگ فو-کشنده-خطرناکترین0خطر-ضربه-انجمن کمربند سیاه-انجمن هنرهای رزمی-ورزش,فیلم,رزمی,دانلود,آموزش-صحنه های اکشن-اکشن-صحنه های رزمی-مطالب آموزشی ورزش های رزمی-بزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم -بزرگ ترین سایت-آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی – تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریمبزرگ ترین سایت آموزش حرکات تکنو – نمایشی و رنجر بدون نباز به استاد و باشگاه ، آموزش گام به گام تمامی حرکاتی که شما در فیلم های مورد علاقتان میبینید میتوانید حرکت مورد علاقتان برا سفارش دهید تا آموزش آن را برایتان بگذاریم-زرگ ترین سایت آموزش حرکات رزمی-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فیلیپینی تک پا-آموزش فنون کونگ فو برای مبارزات تن به تن-آموزش مچ اندازی-انیمیشن های رزمی-دانلود فیلم های تونی جا-دانلود تمام فیلم های رزمی-آموزش بستن کمربند در تکواندو-آموزش بوکس حرفه ای-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-آموزش بلند شدن از روی زمین بدون دست-آموزش جامع حرکت بغل فلیپ به زبان فارسی-دانلود فیلم رزمی خشم وجرا-